Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Isɔbuu sɔɔtɛ́ kɛ́mbekù o kpɛti kɛ tú:
2We mbo wɛ̃tɛ kɛ́tɛ̃́nnɛ́ní bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́? Kuyie ndo m bɑɑ yɛ̀ɛ̀ mɔ̀rɛ̀ bo yĩmɛ kɛ́wɛ̃tɛní?
3Kuyie nfìtírɛ̀ dɛɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ nyuo n yuu ĩ́nkɛ̀, kuù do ɔ̃ nni mmí kɛyènkɛ̀ kɛ̀ n kèrí.
4N do bo dìì mɔ̀nnì n yiè kɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ̀, Kuyie ndo kɑ̃nkɛ́ dìì mɔ̀nnì n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
5Muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ ndo m bonɛ̀ dìì mɔ̀nnì, kɛ̀ n kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ m murímu.
6N do bonti mɛtuɔ̀ mmiɛkɛ nkɛ, kɛ̀ odìfíè kó mɛkùɔ̀ mpìɛ́kɛ́ n tuò.
7N do ɔ̃ nkɛ̀ n yɛ̀ kɛ kɔ̀tɛ bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ kɑ̀ri dɛ̀, kɛ wɑɑ́ ndikɑ̀rì kɛ kɑ̀ri.
8Kɛ̀ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ n yɑ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ nfũũ̀tìmu, kɛ̀ bɛdɑkótíbɛ̀ɛ ítɛ́ bɛ kɑ̀rɛ̀ kɛ́cómmú.
9Kɛ̀ bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ kṹnnɛ́ bɛ̀ do nɑ́ɑ́ ntì kɛ́pi bɛ nɔ̀.
10Kɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kó mɛtɑmmɛ̀ dɔ̀o yúóó, kɛ̀ bɛ nɔ́ndiɛ́ ndɑri.
11Bɛ̀ɛ̀ kèḿmú n nɑ́ɑǹtì bɛ̀ do ɔ̃ nni nsɑ̃ntímu, bɛ̀ɛ̀ n yɑ̀u kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ n yetìsɑ̀ɑ̀rì.
12Osénnìwè do ɔ̃ nkòo kuɔ́nkoo nhò dɛɛtɛ́mu, dɛciribirɛ dɛ̀ɛ̀ í mɔkɛ oteèntì kɛ̀ n dɛ̀ teennɛ̀.
13Bɛ̀ɛ̀ do ɔ̃ nyóó kú bɛ̀ do ɔ̃ m pɑ̃mu mɛsɑ̀ɑ̀, n do nɑ́ríkùnkomu bɛkúpobɛ̀ yɛ̀mmɛ̀.
14N do dɑ́ɑ́tí mɛwetímmɛ̀ mmɛ diyɑɑ̀bòrì kɔ̃mɛ, kɛ dɑ́ɑ́tí mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ sɑ̀ɑ̀mɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì kɔ̃mɛ, kɛ̀ mɛɛ̀ tu kuyɑɑ̀bomboúnkù m bou kù n yuu.
15Míì do ɔ̃ ntú tiyũ̀ɔ̃̀ntì kó inuɔ, kɛ tú tihɔ̀ùtì kó itɑ̀ɑ̀kɛ.
16Kɛ tú bɛsénnìbɛ̀ kóo cicɛ. Kòo pɔ̀ɔ̀ mɔ̀kɛ tìmɑtì n ti wèńní tì dò nkɛ́ndòmmɛ̀.
17Míì do ɔ̃ɔ̃ kéétɛ́ bɛyɛibɛ kó muyɛ̀ì, kɛ́fietɛ ò pĩ ndɛ̀ kɛ ɑɑkɛ́.
18N do tú n yóó kú n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ, kɛ́ nyóó kú kɛ̀ n we sũ̀ṹ mmubirímú dòmmɛ̀.

19N cĩ̀ɛ̃ n do tɑ kɛ́tuɔkɛ mɛniɛ mmɛ, kɛ̀ n fɑ̃ɑ̃̀tì níí mɑntɛ̀ kɛyènkɛ̀.
20Bɛ̀ do ɔ̃ nni nsɑ̃ntímu sɑ̃́ɑ̃̀, N wɛ̃rímú do í deu.
21N do ɔ̃ nkɛ̀ n nɑ̀ɑ́ mbɛ̀ nkémmúmu n tú mù, kɛ̀ n yóó bɛ́i, bɛ̀ dɔ̀o yúóó nwe, kɛ́nkémmú n tú mù.
22N do ɔ̃ nkɛ̀ m bɛ́i nhòmɔù bɑ́ n tɛ̃́nnɛ́, Kɛ̀ n nɑ́ɑǹtì mbɛ̀ tɑɑ̀.
23Bɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ nni mbɑɑ ti bɑɑmɛ̀ mmɛ fɛtɑɑfɛ̀, bɛ̀ ɔ̃ mbɑɑ mɛ̀ɛ̀ botí fɛtɑketifɛ̀.
24Bɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ yɑ̀ n wɛ̀ì kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ dimu, bɛ̀ mɛ nyí nnɑ kɛ bo sɔukùnnɛ n yììkɛ̀.
25Míì do ɔ̃ɔ̃ tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ́ bɛ̀ nɛinɛ̀, kɛ́ míì mbɑkɛ́, kɛ́ mbo bɛ tĩ̀nnì miɛkɛ kɛ tú bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kɛ bɑ́ɑ́ mbɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀.