Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N do dɔúnnɛ̀ dinùù ndi n nuɔ nkɛ dɔ̀: M bɑ́ɑ́ wéntɛ́ osɑpɑ̀ɑ̀ nkóò yɑɑ́.
2Kuyie nnɑ nni nduɔ́ mbɑ kɛĩ́nkɛ̀? Muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ nnɑ nni mbɑɑnɛ̀ bɑ dɛ̀ɛ̀ tu n kó tiyeti?
3Bɛyɛibɛ bɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yɑ̀ mɛyɛi, kɛ̀ bɛcɑɑ̀rìbɛ̀ kó ticɔ̃nti tú mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀.
4Kuyie nsɑ̀ɑ̀ í wúó n kérí kùù cɛɑ̀? Kù í kɑɑ n nɑcɛ̀fɔ̃̀tɑ̀ɑ̀?
5Kɛ̀ n do nfòù siyɑ́ɑ̀bìsí miɛkɛ nkɛ, kɛ̀ n do kérí mɛsoùmmɛ̀ kó kucɛ nku,
6Kuyie nhɑ́ m bennɛ́ ɑ kó tɛbiètɛ̀, ɑ yóó yɑ̀mu n yí mɔkɛmɛ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀.
7Kɛ̀ n nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ do nyóu kucɛ sɑ̀ɑ̀kù, kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ do ntũ̀nnɛ n nuɔ ndɔ́mɛ̀, kɛ̀ mutɔ̃nyɛimu mɑmù do nsɑ̃ũ n nɔu,
8Kɛ̀ dɛ̀ do dò mmɛmmɛ otɔù mɔùu kɔ̃ṹ m buɔtí dɛ̀, bɛ̀ɛ u n fìíkú dɛ̀.
9Kòo nitipòkù mɔù do yũ̀ɔ̃́ n yɛ̀mmɛ̀, kɛ̀ n do nhòkɛ n nɛ́potɔ̀ù bòrì kɛ bɑɑ o pokù,
10Kɛ̀ n do ndɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ, m pokù mɔ́mmuɔ nnɑɑ́ mbɛtɔbɛ̀ kó kudɑɑkù, bɑ́ wè kòò nhò dɔ̀ɔrinɛ̀ ò dɔ́mɛ̀.
11Kɛ yɛ̃́ dɛ̀ túmɛ̀ mɛyɛi ndiɛmɛ̀ mmɛ, bɑ́ wèè beéntì kòo yɛ̃́ kɛ dò mmɛ̀ mɑ̀nnɛ̀ dikpetíntou.
12Dɛ kó mɛyɛi nnɑ ndò mmuhɑ̃ɑ̃́ nkɛ́ n cɔ́útɛ́ kɛ́kuɔ, kɛ́cɔ́útɛ́nɛ̀ n kpɛrɛ m mɔkɛ dɛ̀ dɛmɔu pɑ́íí.
13Kɛ̀ n kóo tɔ̃ntì mɔù níí do nyĩ nh ò dɔ̀ɔ̀ n dò nkóò dɔ̀ɔ̀ tì kɛ̀ n tì nhò yetɛnɛ̀,
14Kɛ̀ n do ndɔ̀ɔ̀ mɛbotí kɛ̀ Kuyie nni nsɛi n yĩ́mɛ? Kɛ̀ kù ti nni mbekɛ n kù tɛ̃̀ńnɛ́ ɔ̃̀nti?
15Kɛ yɛ̃́ Kuyie nkuù mɑ́ɑ̀ ti dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mí nnɛ̀ bɛ, bɑ́ wè ti yɔ̃bɛ̀ pɔutì miɛkɛ, kuù ti pìítɛ́ ti yɔ̃bɛ̀ pɔutì miɛkɛ.
16Kòo cĩ̀rì níí do ndɔ́ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ̀ nh ò mɔ̀ntɛ, kòo kúpokù níí do nkuɔ̀ nkɛ̀ m bùútóo,
17Kɛ̀ n do ɔ̃ɔ̃ nyo n diitì m mɑ́ɑ̀ kɛ bɑ́ɑ́ pɑ̃ dɛciribirɛ!
18Nɛ̀ m bíkɛ́mbɛ́ntì miɛkɛ m pètìnkɛ tú iciribí cicɛ nwee, nɛ̀ n yɛ̀nnímɛ̀ n yɔ̃ pɔutì nti kɛ pɑ̃̀nkɛ ntú bɛkúpobɛ̀ kóo teèntì.

19Kɛ̀ n do ɔ̃ɔ̃ yɑ̀ osénnìwè weè kpɑ tiyɑ̀ɑ̀tì, ocĩ̀rì wèè í mɔkɛ kuyɑ̀ɑ̀kù kɛ dɑɑti,
20kòò í nni ndɔunnɛ̀ mutɔ̃mmú, kɛ̀ n yí nhò dɑ̀tínnɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù kɛ tònkùnnɛ o kɔ̃̀ntì.
21Kɛ̀ n nɔ̀ùtɛ̀ do yɑu iciribí ĩ́nkɛ̀, n yɛ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ dò bɛbeémbɛ̀ yó n kónnɛ́,
22Kɛ̀ n do dɔ̀ɔ̀ mɛbotí m bɑkùu tɔ̃tɛ kù tuutɛ́nɛ̀ dɛ̀ m bɑɑyuu, kɛ́kéétɛ́ n kpɑ̃ncɛntuku borɛ̀.
23N dému Kuyie nkó tibeéntì, M bɑ́ɑ́ dɑ́ɑ́tí kɛ́cómmú Kuyie nkperíkù ììkɛ̀.
24Kɛ̀ n do tùótɛ́ n yɛ̀mmɛ̀ kɛ́duɔ́ mmɛsɔɔ, Kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ do mbo mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀ ĩ́nkɛ̀,
25Kɛ̀ n do mpɔtì m mɔkɛmɛ̀ tikpɑ̀tì mɛdiɛ̀, Kɛ̀ n do nfũ̀ṹ n yɛ̀mmɛ̀ n nɔ̀ùtɛ̀ wɑɑ́ ndɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
26Kɛ̀ n do nyɑ̀ diyiè kó mɛnɑ́ɑ̀, kɛ̀ n do nyɑ̀ otɑ̃̀nkù pɛ́imɛ̀ kɛ kérí kɛ̀ dɛ̀ wenni.
27Kɛ̀ dɛ̀ do nyũ̀ɔ̃́ n yɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ nní ndò m bo nínkú kɛ́ dɛ̀ dɔu.
28Kɛ̀ n do dɔ̀ɔ̀ mɛbotí, mɛyɛi ntó mmɛ mɛ̀ɛ̀ mɑ̀nnɛ̀ dikpetíntou. Kɛ yɛ̃́ m bùtínnɛ́mɛ̀ Kuyie nku kunku kùù bo kɛĩ́nkɛ̀.
29Kɛ̀ mɛyɛi ndo sɔ̃̀ńkɛ́ n dootitɔù kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ nnɑɑti, kɛ̀ diwɛ̀ì níí do n kuɔ̀ mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ ò tùɔ̀kɛní mɛ kpɛ́í.
30M mɛ nhɔ̃ɔ̃ í nyie nkɛ pɑ̃ n nùù mɛfíè nkɛ̀ dì bo ò bɔntɛ́ kusĩ̀nkù, kɛ dɔ̀ wèe kú.
31Bɛ̀ɛ̀ do tɑɑ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ miɛkɛ we ndo ɔ̃ɔ̃ yĩ́ ò í diɛ̀ nyimɑɑ?
32Opɔ̀ɔ̀ do ɔ̃ɔ̃ í nyié nditowɑɑ̀, m bòrì do kpetɛ́ kɛ́nfeímu bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ kpɛ́í.
33Kɛ̀ n do nsɔrì n yɛi bɛnìtìbɛ̀ tɔbɛ̀ dɔ̀ɔ̀rimɛ̀, kɛ̀ m mɛ̀ wɛ̃̀nnìnko m miɛkɛ.
34N yɔ̀tɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mbɛnìtìbɛ̀, kɛ yĩɛ̃̀kù n kɔbɛ bo n senkɛ̀rìmɛ̀, nɛ̀ dɛ kpɛ́í kɛ̀ nni mmuti tɑ́ú tɑ́ú kɛ cĩ́ɛ̃́kɛ́,
35We nsɑ̀ɑ̀ bo yie nkɛ́ n kéntɛ́, n yĩkúmu n nɔ̀ùtɛ̀ kɛ dèè, muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ nweè yó n tɛ̃́nnɛ́ dipɑ́tíri n dootitɔù wɑ̃̀ri dì kɛ n wɑ́tìrì.
36N yó ndì bukúmu, N yóó dì dɔ̀ɔ̀ dikpɑ̀ɑ̀tìpìì ndi kɛ́ókɛ́.

37N yóó ò bɛnkɛmu n nɑcɛ̀fɔ̃̀tɛ̀ yɛmɔu, N yó nkérí o borɛ̀ kɛ yíéo tɛkpɑ̀ɑ̀tìbitɛ kɔ̃mɛ mmɛ.
38Kɛ̀ n do nfìètɛ kɛtenkɛ̀ n kuuti kɛ̀, kɛ̀ n do nkɛ̀ cɔutɛ́nɛ̀ kɛ yɛmbɛ̀,
39kɛ̀ n níí do ndi dɛ kó kɛtenkɛ̀ pɛitɛ́ tìì diitì kɛ í ti dontɛ́, kɛ yóu kɛ̀ kɛ yɛmbɛ̀ɛ kúnɛ̀ dikònnì.
40Kɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ mɛbotí, kɛ̀ɛ pɛitɛ́ tisɑ̃mpotì, kɛ̀ɛ yɛ tipotì kɛ́yóu kɛ̀ bo pɛitɛ́mɛ̀ tidiitì. Isɔbu nɑ́ɑǹtì mɑ̀nku nku mɛmmɛ.