Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Bididɑɑ Suɑɑ ɛì kou bɛ́i nkɛ dɔ̀:
2Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɑ̀ɑ yóu ɑ bo nnɑ́ɑ́mmɛ̀ tiì mbotí? Ɔ̃̀mmɔ̀nnì ndi ɑ nɑ́ɑǹtì yóó yóumɛ̀ ti bo nyiɛ̀nímɛ̀ kuyɑɑkperíkù kɔ̃mɛ?
3Kuyie mbo nɑ kɛ́di onìtì muwɛ̃rímɑ́ɑ̀? Muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ mbo dɔɔ̀ dɛ̀ɛ̀ í síɛ́ɑ̀?
4A nyɛ̃́ kɛ dò nhɑ bí dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɛ, dɛɛ̀ te kɛ̀ kù bɛ̀ yietí bɛ yɛi mmɑ̀nnɛ̀ tìì yeti.
5Kɛ̀ fɔ̃́ nkó fɛnɔ̀nfɛ̀ bo ku bíɛ́kɛ̀, kɑ̀ɑ kù bɑ̀ɑ́ kunku muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀,
6Kɑ̀ɑ tu onitisɑ̀ù kɛ wetí, dɛ mɔ̀nnì kù yóó ndɑkɛmu ɑ kpɛ́í, kɛ́ dɑ cónnɛ́ ɑ fɔ̃̀tìrì só.
7A borimɛ mɛketimɛ̀ yó ntú mɛsɑ́m̀pɔ́mɛ̀ mmɛ. Mɛdɛ́rímɛ̀ yóó mɛ̀ dɛutɛ́nɛ̀mu mɛdiɛ̀.
8Bekɛ bɛ̀ɛ̀ do bo nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ dɑ nɑ́kɛ́, kéntɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ bɛ̀ dɑ nɑ́kɛ́ bɛ yɛmbɛ̀ do yɛ̃́ dɛ̀.
9Kɛ yɛ̃́ ti túmɛ̀ wenkɛ kɔbɛ mbɛ ti í yɛ̃́ dɛ̀mɑrɛ̀. Onìtì fòmmu dònnɛ̀ mɛdɛ́ɛ̀ mmɛ kɛ pɛ̃nkɛ́ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
10Bɛmbɛ bo nɑ kɛ dɑ nɑ́kɛ́, bɛ̀ yóó dɑ tiémmu tìì bo bɛ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ, bɛ̀ yɛ̃ tì.
11Tipèntì yìɛ̀mu mɛniɛ nyí borɑ̀ɑ̀? Yɑ́ɑ̀ titɑ̀ùtì yìɛ̀mu kubooku kpɑ dɛ̀?
12Tì ɔ̃ ndò nsùòò nwe nɛ̀ mupóó mbɛ̀ tì kɔ̃ũ dìì mɔ̀nnì, kɛ̀ mɛniɛ mmɛ ndèè tì kpeíomu kɛ̀ titieti tɛtì nkpɑɑ́ kɛ sũ.
13Onìtì wèè í yɛ̃́ Kuyie nhò kpɛrɛ ɔ̃ mmɛ ndò, oyɛiwe ĩkú dɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀ ɔ̃ɔ̃ mɛ ndentɛnɛ̀.
14Ò do bɑɑ dɛ̀ dèumu, kòo do ĩkú tìì ĩ́nkɛ̀ɛ cĩtɛ tinɑ́tì dòmmɛ̀.
15Kòò níí pĩ́ nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ɛ sɑ̃ntɛ̀, kòò pĩ nkumɑrí kùu do.
16Ò dònnɛ̀ mutie mmu mùù sɛ̀mmɛ̀ sũ, kɛ̀ mù kòtírí bɑ́ kɛ̀ kuyie ncɔ̀ú, mu pɑ̀ɑ̀ nní nsɛnti kɛ́pitɛ́ mù còḿmú dɛ̀.
17Kɛ̀ mucĩɛ̃ ntɑ kɛ́sɛu nyɛtɑ̃́rɛ̀, kɛ́tɑ kɛ́fṹṹkú yɛtɑ̃́rɛ̀ miɛkɛ.
18Kɛ̀ bɛ̀ mù uutɛ́ dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ mu fɔ̃̀tìrìi mù nɛ̀nni kɛ dɔ̀: N yí dɑ yɛ̃́ bìtì.

19Mù do fòù kɛ yo ndìì wɛ̀ì dɛ nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́, kɛ̀ mutɛ̃mùu yɛ mù do cómmú kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
20Kuyie nhɔ̃ɔ̃ í ndootóo wèè wetí bìtì, kù mɛ nhɔ̃ɔ̃ í nyóu kɛ̀ wèè dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi nkòo kpɛrɛ nyíé.
21A wɛ̃ti kɛ bo dɑɑ́mu bɑ̀mbɑ̀, fɛentìfɛ̀ yɛ̀tìnímu ɑ nùù miɛkɛ.
22Bɛ̀ɛ̀ dɑ níí nyifɛi yóó bɛ̀ pĩ̀ḿmu bɛyɛibɛ kó sicɛ̃́ĩ í yó nkpɑɑ́ bo.