Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bɑ nte kɛ̀ muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ nyí tɑ̃ɑ̃tɛ́ obeéntì kó yɛwe? Bɑ nte bɛ̀ɛ̀ kù yɛ̃́ kɛ̀ bɛ̀ í yɑu kù yóó bɛ̀ pùtɛ́ yɛ̀ɛ̀ we?
2Ntɛ bɛnìtìbɛ̀ kɛ tuònko bɛtɔbɛ̀ pénnɛ̀ kó yɛtɑ̃́rɛ̀, kɛ yuuku iwũɔ̃ kɛ duɔ̀ mmucɛ̃mmu.
3Kɛ ɔ̃ɔ̃ fietɛ iciribí kó musɑ̃mmɑrímú, kɛ ɔ̃ɔ̃ ɛí dibɑ̀nnì okúpokù nɑ̀ɑ̀fɛ̀.
4Nɛ̀ bɛ kpɛ́í nkòo cĩ̀rì ɔ̃ɔ̃ yóu kucɛ kɛ́dɑutɛ́ dikpɑ́ɑ̀ kɛ̀ dihɛì kó bɛcĩ̀rìbɛ̀ tu sɛ̃́ṹ sɛ̃́ṹ.
5Kɛ̀ bɛ̀ sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ yɛsɑ̃mmɑrínnɑrɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo tɛdɔntɛ̀, kɛ ɔ̃ɔ̃ pikɛ yɛ̀ kɛ́cíɛ́tɛ́ dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kɛ́nwɑnti mudiì kɛ bo duɔ́ mbɛ bí.
6Bɛɛ̀ tɑɑ̀ dikpɑ́ɑ̀ kɛ dɛ́ɛ́ntɛ tidiitì, kɛ̀ bɛɛ̀ tɔ̃̀ũ bɛnitiyonkubɛ kó yɛtebɛ bɛ̀ tu yɛ̀ fínyĩ̀ bɛ yɑ̀kɛ́ yɛ̀.
7Bɛɛ̀ ɔ̃ nduɔ́ kɛyènkɛ̀ dɛtetìrɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í dɑ́ɑ́tí tiyɑ̀ɑ̀tì, bɛ̀ í mɔkɛ tiyɑ̀ɑ̀tì kɛ bo kɑ̃ɑ̃́ mmuséé.
8Kɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kó fɛtɑɑfɛ̀ bɛ̀ nìu, kɛ̀ bɛ̀ bùútɛ́ kɛ mɔ̀ńtɛ́ bɛ̀ bo díɛ́kɛ́ dɛ̀ kɛ kpɛ̃nkɛ́ yɛpèrɛ̀ borɛ̀.
9Bɛ̀ fèkù bɛkúpobɛ̀ bí nyi, kòo cĩ̀rì í nɑ kɛ yietí o bɑ̀nnì bɛ̀ɛ fietɛ o yɑɑ̀bòrì dimɑ́ɑ̀ ò do mɔkɛ dì.
10Kɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀ cèntì bɛ tetìrì bɛ̀ fèkɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mbɛ yɑɑ̀bòrɛ̀, kɛ tɔu tidiitì kó yɛbuo nɛ̀ dikònnì.
11Kɛ̀ bɛɛ̀ dii odìfíè kó yɛbɛ mɛkùɔ̀, kɛ bɛ̀ duɔ̀ nkɛ̀ bɛ̀ niu fínyĩ̀ kó yɛbɛ kɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ nɛ́ bɛ̀ kɔ̀ù.
12Bɛ̀ɛ̀ duúnnɛ̀ mukṹṹ mbɛɛ̀ kó yɛdɑbùò ǹdɑ̀ɑ́tí dihɛì miɛkɛ, bɛ̀ bɛ̀ kɔ̀ùtɛmu kɛ̀ bɛ̀ kuɔ̀ nkɛ békú mɛteèmmɛ̀, Kuyie mmɛ nyí yo bɛ dɑbùò.
13Bɛnitiyɛibɛ í nɔnnɛ kuwenniku, dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ í bɛí Kuyie nkó kucɛ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ǹkètɛ́ kucɛ kuwenniku kɔku.
14Dɛ̀ ɔ̃ nkpɑɑ́ kɛ uumu kòo nitiyɛiwe èntɛ, kɛ́kuɔ ocĩ̀rì nɛ̀ osénnìwè. Kɛ̀ dɛ̀ bììtɛ wèe nɑɑ́ nhoyúókù.
15Wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitipobɛ̀ ò ɔ̃ mbɑɑ dihuri mɔ̀nnì ndi, kɛ́nnɑ́ɑ́ nkɛ́tú òmɔù í yóó n yɑ̀mɛ̀ dòo! Kòo yɛ̀tì wèe kɑ̃ɑ̃́ nho ììkɛ̀.
16Kɛ̀ dɛ̀ bììtɛ bɛ̀ ḿpuɔ̀ yɛcɑ̀kɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ wentɛ́ bɛ̀ɛ tɑɑ́ ticùùtì, bɛmbɛ ɔ̃ɔ̃ í nyɑ̀ kuwenniku.
17Kɛ̀ dɛ̀ bììtɛ dɛ̀ nɛ́ wentɛ́mu bɛ borɛ̀, bɛ̀ mɑntɛ́nɛ̀mu kɛyènkɛ̀, bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í kɛ̀ mɔ̀kɛnɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́.
18Oyɛiwe ɔ̃ɔ̃ pɔ̃ntɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ mmɛ kufɑ̃ɑ̃̀kperíkù kɔ̃mɛ, kòo tenkɛ̀ɛ nɑɑ́ nKuyie ncɔ̃ɔ̃ kɛ̀, ò tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ kɔ̃tɛ́ kɛ́pɑɑ̀rɛ̀ fínyĩ̀ kó dɛtie.

19Kutɑyiɛtí nɛ̀ kuyiìnkù dɛ̀ ɔ̃ɔ̃ sũɔ̃toomɛ̀ timɑɑ̀ntì, kudɔnkù yóó mɛ ndi bɛyɛibɛ.
20Kɛ̀ bɛ yɔ̃bɛ̀ɛ bɛ̀ yɛ̃̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑɑ́ nyɛbiɛ̀ kó mudiì sɑ̀ɑ̀mù, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɑ́ ndenniní bɛ kpɛ́í. Oyɛiwe ɔ̃ɔ̃ do mutie kɔ̃mɛ mmɛ, o dɔɔ̀rìmɛ̀ yɛimɛ kó tiyeti nti mɛmmɛ.
21Bɛ̀ do fekù sihɑ̃ũnsi kpɛrɛ ndɛ, bɑ́ bɛ̀ í dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛkúpobɛ̀.
22Kuyie nnɛ̀ ku kó muwɛ̃rímú kuù ɔ̃ɔ̃ yóu kòo yɛiwe kó yɛwee sṹṹ. Kuù ɔ̃ɔ̃ bɛ̀ íi mbɛ̀ tɛ̃́nkɛ do í yɛ̃́ dìì mɔ̀nnì kɛ dò mbɛ̀ bo nfòù.
23Kuù ɔ̃ɔ̃ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ mbo bɑ́ kɛ í yĩɛ̃̀kù, ku nɔ̀nfɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nyìtɛ́ bɛ̀ kèrí kùù cɛ ĩ́nkɛ̀.
24Bɛ̀ níí dɛukoo dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkɑ̀ɑ bɛ̀ mɔ̀ńtóo, kɛ̀ bɛ̀ɛ donní dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ kɛ́kú bɛtɔbɛ̀ kɔ̃mɛ, kɛ mɔ́tóo bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ sɛntɛ́ tidiitì kɛ̀ tìi yĩ́mɛ̀.
25N nɑ̀kɛ́ timɔ́mmɔnti nti, we mbo yĩ́ n nɑ̀kɛ́ siyɑ́ɑ̀bìsí, we mbo yĩ́ n nɑ̀kɛ́ tì tu dɛtetìrɛ̀ kpɛti?