Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Isɔbuu bɛ́i nkɛ dɔ̀:
2N kèè kɛ kèèmu di nɑ́ɑ́ ntì kucɛ mɛ̀pɛ́u, di tú bɛbɑ́ɑ̀mbɛ̀ yɛibɛ mbɛ dimɔu mɛmmɛ.
3Dɛ kó tinɑ́ɑǹtì dɛtetìrɛ̀ kpɛti bo mɔɔtɛ kumɑ̀nkɑɑ̀? Yɑ́ɑ̀ ɔ̃̀nti dɑ yonkɛ kɑ̀ɑ n tɛ̃́nnìnko miɛ?
4M múnkɛ nɑ nnɑmu kɛ́nnɑ́ɑ́ ndi nɑ́ɑ́mmɛ̀, kɛ̀ di do mbo n kó difɔ̃̀tìrì, n nɑ nnɑ́ɑ́ m mɛ̀ ndɔ́mɛ̀ kɛ éùròo.
5N nɑ nyɑ́úkùnnɛ di kɔ̃̀ǹtì nɛ̀ n nɑ́ɑǹtì. N sɑ́útìi nɑ n di teennɛ̀mu.
6Kɛ̀ n nɑ̀ɑ́ kuyonku kùù m bo kù í yóó yɑɑtɛ, kɛ̀ m mɛ ncĩ̀ɛ̃́kɛ́ kù bɑɑ í iti.
7Ntɛ Kuyie nkɛ deu n wɛ̃rímú, bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ do nh ɔrí òmɔù tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́ kɛ fòù.
8N kũɔ̃ntì tiì nɑ̀kɛ́ n kpɛ́í, n cĩ̀toomu kɛ̀ dɛ̀ bɛnkú n túmɛ̀ oyɛiwe.
9Kuyie mmiɛkɛ kɛɛ̀ ǹ tɑ̃ kɛ tũ, kù m bɛ̀tìmu kɛ cɑ́ɑ́ nku bɛ̀nnì. Kù tu n dootitɔù nwe kɛ n tɑ̃ fɛnɔ̀nfɛ̀.
10Bɛ̀ ɑ̀ɑ̀tɛ tinùùtì nti kɛ n wetí, kɛ m bemmù, kɛ n sɑ̃́ɑ̃́, kɛ mbɛti kɛ nfɛ̃mmú.
11Kuyie nkuù m pĩ nkɛ duɔ́ mbɛdɑpùnyɛibɛ, kuù nhɑ̃nnɛ́ bɛyonkubɛ nɔu miɛkɛ.
12N do bo diwɛ̀ì miɛkɛ nkɛ kɛ̀ kù m pɔ̀ntɛ, kɛ̀ kù pĩ n fɔ̃̀níí kɛ bɔ nkɛ m pɛ̀ítɛ́ pɛ́ítɛ́, ku pie nwetí mí nwe.
13Ku pie nyiì tu níɛ́ɛ́ kɛ́ n kɔ́nnì, kɛ n tɑ̃ kɛ tùɔ̀ti n ceumbɛ̀ bɑ́ mɛsémmɛ̀ í kù bo. Kɛ̀ n nɑutì yɛ̀nní kɛ cóú kɛtenkɛ̀.
14Kɛ n kɔùrì kɛ n kɔùrì yɛmuɔ, kɛ n fɛ̃mmú okpɑ̀rìnuɔnti kɔ̃mɛ.
15N dɑ́ɑ́tí kufɔ̀ɔ̀tɔ̃̀nkù nku sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ̀ Kuyie nni nnɑ kɛ̀ n sɑ̃nni dèè kɛ̀ n duɔ́ mutɑ̃́ɑ̃́ mmiɛkɛ.
16N kɔmmú kɛ kɔmmúmu kɛ̀ n nuɔ nwũɔ̃tɛ́, kɛ̀ n nɔmpòòtì cɛ̃ɛ̃kɛ kɛ̀ n yììkɛ̀ kɔɔrɛnɛ̀ mukṹṹ.
17N nɔu í tɛí mɛnitiyĩ̀ĩ̀, m bɑ́ɑ́mmu dò mpɑ́íí nwe.
18Fɔ̃́ nkɛtenkɛ̀ ɑ bɑ́ɑ́ dɑ́tínnɛ́ n yĩ̀ĩ̀, dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ɑ́ pénnɛ́ n dɑbònnì.

19Wèè nɑ́ɑ́ n kpɛ́í nhò bo kɛĩ́nkɛ̀ nkɛ, wèè kpɑ n kpɛ́í nhò bo tiwɛtì nti.
20N nɛ́pobɛ̀ n dɑúmu, n kuɔ̀ nkɛ búɔ́ Kuyie nku.
21Wèe nɑ̀ɑ́ n kpɛ́í, wèe ti pútɛ́ mí nnɛ̀ ku, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ pútɛ́mɛ̀ onìtì nɛ̀ o nɛ́po.
22Kɛ yɛ̃́ n we tɔ̀ɔ́mmɛ̀ kɛ bo deèmu, kɛ̀ n tũ nkucɛ bɛ̀ keri kù kɛ í wĩɛ̃tiní.