Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N dɛmmu mufòmmu, dɛɛ̀ te kɛ̀ n yóó nkù sɛ̀í, n nɑ́ɑ́nnɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mmɛ.
2N yóó nɑ́kɛ́mu Kuyie nkɛ dɔ̀: kù bɑ́ nni ntounko tinɑ́ɑǹtì, kù n nɑ́kɛ́ kù n sɛ́í ntìì ĩ́nkɛ̀.
3Kuyie nhɑ n fɛ̃́ũnko kɛ̀ dɛ̀ dɑ nɑɑtimɑɑ̀? A sènkɛ̀rì mí nhɑ dɔ̀ɔ̀ wè nɛ̀ ɑ nɔu kɛ̀ dɛ̀ wennimɑɑ̀, dɛ̀ wenni kɛ dò nhɑ́ dɔɔ̀ bɛyɛibɛ dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tɑ̀ɑ̀?
4A mɔkɛ onìtì kó inuɔ nyɑɑ̀? A wúó nhonìtì ti wúómmɛ̀ mmɑɑ̀?
5A we kũpúrì onìtì kpɛyɛ kɔ̃mɛ mmɑɑ̀? A bie ndònnɛ̀ onìtì kpɛyɛ dòmmɛ̀ mmɑɑ̀?
6Kɑ̀ɑ wɑnti n kó mɛyetímɛ̀, kɛ fɛintɛ n kó mɛyɛinɑɑ̀?
7A yɛ̃́mu kɛ tú n yí cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mùmɑmù. Òmɔù nɛ́ mɛ nyí bomɛ̀ wèè bo n fietɛ ɑ nɔu miɛkɛ.
8Fɔ̃́ɔ̃̀ m pìítɛ́ kɛ n dɔ̀ɔ̀ n kɔ̃̀ntì timɔu, kɛ nɛ́ bo n kuɔ pɑ́í pɑ́íɑ̀?
9Dentɛní kɛ dò nhɑ m pìítɛ́ tiyɑɑtì tɛ̃mɛ̀ mmɛ, ɑ dɔ́ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ n tɑnnɛ́ mutɑ̃́ɑ̃́ mmɑɑ̀?
10A nh utɛ́ kɛ̀ nni ndò mmɛnɑɑmiɛ̀ mmɛ, kɑ̀ɑ n kɑ̃ntɛ́ dinɑɑkɑ̃nnì kɔ̃mɛ.
11Kɛ n dɑ̀tínnɛ́ tikɔ̃̀ntì nɛ̀ mɛmɑmbii, kɛ nh ɑ̃nnɛ́ yɛkṹɔ̃̀ kɛ n detí icĩɛ̃.
12Kɛ n dɔ̀ɔ̀ diwɛ̀ì kɛ m pɑ̃ mufòmmu, ɑ dɑkɛmu n kpɛ́í ndɛɛ̀ te kɛ̀ n fòù.
13Nɛ́ ntɛ tìì sɔ̀ri ɑ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ. N yɛ̃́mu tìì bo ɑ yɛ̀mmɛ̀ tiì tú:
14A bo nni mpɑkɛ́mɛ̀ kɛ̀ n cɑ̀ɑ̀rɛ̀ ɑ m pĩ́, kɛ̀ n yetɛ́ ɑ bɑ́ nni nwúónko.
15Kɛ̀ n cɑ̀ɑ̀rɛ̀, n tùɔ̀ti icɛ nyi, bɑ́ kɛ̀ n yí cɑ̀ɑ̀rɛ̀ m bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́éu n yuu, n nɛ́ di ifɛi nyi kɛ sɑ̀nnɛ̀ n diu n sémmɛ̀ miɛkɛ nkɛ.
16Kɛ̀ n yɛ̃ m bo íi n yuu ɑ́ n fɛ̃nnɛ́ dicìrícìrì kɔ̃mɛ, n yĩ́nkɛ̀ nkɛ ɑ bɛnkúmɛ̀ ɑ kpetì kɛ m puotì.
17Tii nníí nyitóo kɛ̀ titɛtì tùɔ̀kɛní, kɑ̀ɑ miɛkɛ dɔkɛ n yiɛ̀ kɛ yɛ́útí, yɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀rɛ̀ yɛɛ̀ nɛ́ n duò kɛ sɛ́i.
18Bɑ nnɛ́ te kɑ̀ɑ n dènnɛní n yɔ̃ pɔutì miɛkɛ? N nɑ nku bɑ́ òmɔù mu n yí n yɑ̀.

19Kɛ̀ dɛ̀ nɑ ndò n ketɛ́ kɛ í buotɛ́ kutenkù, kɛ̀ n nɑ nyɛtìní n yɔ̃ pɔutì kɛ̀ bɛ̀ m pɛ̃nkɛ́nɛ̀ kufɔ̃ti.
20N we tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́ kɛ sũ, n yóu kɛ̀ m múnkɛɛ wei sɑ́m̀pɔ́.
21Kɛ nɛ́ nɑ kɛ́kò mbɛ̀ kũũ̀ nkɛ̀ kɛ í wĩɛ̃tiní, dibiìnnì kó dihɛì dɛ̀ dò nkɛ̀ bì,
22dɛ kó dihɛì dɛ̀ ɔ̃ɔ̃ wentɛ́ kɛ́mbìmu, dɛ bíɛ́kɛ̀ dibiìnnì diì kɛ̀ bo, dɛ̀mɑrɛ̀ í kɛ̀ dò nsɛ́i, kuyie ncuokɛ̀ dɛ̀ ɔ̃ ndò nkɛyènkɛ̀ nkɛ.