Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Isɔbuu bɛ́i nkɛ dɔ̀:
2Kɛ dò nkɛ̀ bɛ̀ do bɑ̀tɛ n kó mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo bennɛ́ n sémmɛ̀ tɛbiètɛ̀
3Mɛ cɛ̃́ɛ̃́kù bo pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nùù kó mubirímú kó kucɛ̃́ɛ̃́kù, dɛɛ̀ te kɛ̀ n nɑ̀ɑ́ nkɛ í yɛ̃́ n yɛ̃ mmù.
4Kuyie mmuwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ nkó ipie nyiì ǹ tùɔ̀ti kɛ̀ ì dɔ̀mmɛ̀ tɑ m miɛkɛ. Dɛkɔ̃m̀bɔ̀dorikpɛrɛ Kuyie nduɔ̀nní dɛ̀ dɛmɔu duò n yĩ́nkɛ̀ nkɛ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɔ̃mɛ.
5Sɑ̃mmɑrímú bo nwúó ntimúsùùtì o ììkɛ̀ kɛ́ncómmú kɛ kuɔ̀nnɑ̀ɑ̀? Yɑ́ɑ̀ fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ bo nwúó ntimútì kɛ́ncómmú kɛ kuɔ̀ nnɛ̀ dikònnɑ̀ɑ̀?
6We mbo nɑ kɛ́di dɛsɛɛrɛ dɛ̀ɛ̀ í ɑ̃ mukɔ́kúɔ́? Kunɑɑtí bomu mɛkoyennɔtimɛ mɛpɛ́ímɛ̀ miɛkɑɑ̀?
7N do ɔ̃ɔ̃ í ndɔ́ kɛ́dɛ́útɛ́ dɛ̀, dɛɛ̀ nɛ́ tú n kó mudiì kɛ̀ n dɛ̀ pɛ̃̀ mmɛdiɛ̀.
8Kɛ̀ Kuyie ndo bo yie nkɛ́dɔɔ̀ n kù bekɛ tì, kɛ̀ kù do yie nkɛ́dɔɔ̀ mbɑɑ tì.
9Kɛ̀ Kuyie ndo bo yie nkɛ́ n yɛ̃tɛ, kù nɑ nyòutɛ ku nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́ n deè.
10Dɛ̀ nɑ nni mbɑ̀ńtɛ̀, diwɛ̀ì nɑ nni nkùɔ bɑ́ nɛ̀ n fɛ̃́ṹtímɛ̀ í mɛ ndeumɛ̀, kɛ̀ m mu n yí yetɛ Kuyie nkùù dò mpɑ́íí ku nɑ́ɑǹtì.
11N wɛ̃rímú tú ɔ̃mmu kɛ̀ m bo nsɔkɛ́ kɛ bɑɑ? N yó nsɔkɛ́ kɛ bɑɑ bɑ m mɛ nkumɛ̀mu kɛ dèè?
12N kpeńnì ditɑ̃́rì kɔ̃mɛ mmɑɑ̀? Yɑ́ɑ̀ n kɔ̃̀ntì kpeńnìmu disɔɔwũɔ̃̀ kɔ̃mɛ?
13N kó mɛteèmmɛ̀ kpɛrɛ nɑɑ́ mpútì nweɑ̀? N tɛ̃́nkɛ í mɔkɛ dipĩ́nkɛ̀rì mɑrɑ̀ɑ̀?
14Wèè fɛ̃́ũ̀rì ò dò nho nɛ́pobɛ̀ nhò dɔ́mu, bɑ́ kòò tɛ̃́nkɛ í dé muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ nwe.
15N nɛ́pobɛ̀ n yóumu dikondɑɑ kó mɛniɛ nhɔ̃ɔ̃ yĩ́mɛ̀, kukó nkùù kó mɛniɛ nyí kɑrì mɛ kɔ̃mɛ.
16Fɛtɑɑfɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ni diyɔ̃ɔ̃̀ kɛ̀ mɛnɛ́sĩ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ kù tɑ kɛ̀ mupɑ̃̀ɑ̃ mboomu ndɑ́ɑ́tí.
17Kɛ̀ kuyiìnkù yɛ̀nní kùu kṹṹ, kɛ̀ diyiè nɑ̀ɑ́tɛ́ kùu kpeío dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀.
18Kɛ̀ bɛkɑ̃tìpotɑmbɛ̀ɛ yóu bɛ cɛ kɛ́ ndɛ̀ dɑurí kɛ kù tũ̀, kɛ deètì dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kɛ yɑ̀ɑ fetinɛ̀.

19Temɑɑ ɛì kó bɛpotɑmbɛ̀ do i mbúɔ́ Sebɑɑ ɛì kó bɛpotɑmbɛ̀ do ĩkú iì ĩ́nkɛ̀.
20Kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ nɛ̀ ikó mbɛ̀ do tɑ̃́ ì, bɛ̀ tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì bɛ̀ í yɑ̀ bɛ̀ do dɔ́ dɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di.
21Di kpɛrɛ mɛ ndo nnɛ̀ mí, di yɑ̀ tìì n tùɔ̀kɛní kɛ̀ di kɔ̃m̀bùɔ̀tì tiì do, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ ndi pĩ.
22N di mɔɔmu kɛ̀ n tu di m pɑ̃ dɛ̀mɑrɑ̀ɑ̀? N yɛ̃ mmu di nɔ́ɔ́tɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀ di kpɑ̀tì miɛkɛ kɛ́ m pɑ̃ɑ̃̀?
23N yɛ̃ mmu di n dɛɛtɛ́nɛ̀ n dootitɔbɑ̀ɑ̀? N yĩmu dí n fietɛ bɛyɛibɛ nɔu miɛkɑɑ̀?
24N wénkùnnɛ ti, n yóó yĩ́mu nyúóó, n nɑ́kɛ́nɛ̀ m bɛ́i ntì kɛ yetɛ́.
25Tinɑ́ɑǹtì tìì tu timɔ́mmɔnti tì í kɔùrì di n wɑ́tìrì ìì wɑ́tii tukúnɛ̀ bɑ?
26Di n wɑ́tírì ɔ̃̀nti ĩ́nkɛ̀? Di wúó n nɑ́ɑǹtì kɛ̀ tì dò nkuyɑɑkù nku mí nhosénnìwèɑ̀?
27Di í yóó yetɛ di bo tɑ̃ɑ̃́mɛ̀ tɛ́tɛ́ dɛciribirɛ kpɛ́í, di í yĩɛ̃kɛ di bo fítɛ́mɛ̀ di nɛ́po.
28Wɛ̃ɛ̃tɛnɛ̀ní m bíɛ́kɛ̀ di mmɔ̀nnì m bo nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ siyɑ́ɑ̀bìsí di ììkɑ̀ɑ̀?
29Yóunɛ̀ di bo nni mbekùnɛ̀mɛ̀, dɔɔ̀nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ wetí, míì kpɑɑ́ kɛ tú onɑtì.
30Siyɑ́ɑ̀bìsí bomu n nùù miɛkɑɑ̀? Yɑ́ɑ̀ n nɔ́ndɛnfɛ̀ í bɑɑ̀tì tiyɛiti?