Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zĩnda pↄyezi è dↄ gbɛ̃ kɛ̀ è kɛ̃ḿmanɛ aɛ, è gí lɛ́damma píngizi.
2Yↄ̃nkↄↄ è pↄnnaa kɛ làakari yã musuro, yã kɛ̀ bↄ̀ à lɛ́n è o.
3Zaakɛna è mↄ́ kyakanguomɛ, kpɛbↄyã è wí ińnɛ.
4Gbɛ̃ntee lɛ́gbɛ nɛ́ í lↄ̀mɛ, swa'i bàalɛnamɛ, íbↄki wɛ̃̀ndideemɛ.
5Kɛna zaakɛrinɛ kɛ̀rɛkɛrɛ ke yãkɛna taarisaideenɛ lɛ̀kpɛɛ maaro.
6Yↄ̃nkↄↄ lɛ́ è à da swèen, à yã'ona è à kpá gbɛ̃nazi.
7Yↄ̃nkↄↄ lɛ́ è à yaka, à yã'ona è à kũ lán takutɛɛ bà.
8Gbɛ̃peri yã è kɛńnɛ lán zↄ́ bà, è gɛ̃ lɛ́n dↄ̃̀ↄ ai nↄ̀sɛ guu.
9Gbɛ̃ kɛ̀ è pã kpá a zĩizi nɛ́ mↄ́nzide dãaromɛ.
10Dii tↄ́ nɛ́ utɛki lezĩmɛ, gbɛ̃ maaa è bàa lɛ́ à gɛ̃̀n à aafia e.
11Ɔↄde auziki dɛnɛ lán wɛ́tɛ kɛ̀ wà lɛ̀kaa lìgazi bà, lán bĩi kɛ̀ weé fↄ̃ wà didiaroo bà.
12Zĩndasɛna lezĩ è mↄ́ gbɛ̃nɛ kↄ̃n lɛɛnao, zĩndabusana è mↄ́ bɛ̀ɛo.
13Gbɛ̃ kɛ̀ è weńla swãkpana sai, mìsaikɛɛ kↄ̃n kpɛbↄnao gↄ̃̀nɛ.
14Kãgbãakɛɛ è gbɛ̃ gba gbãaa gyãpɛa, mↄde dé bé eé pↄsiaa fↄ̃ↄ?
15Làakaridee è yã dada a swɛ̃̀n, ↄ̃ndↄ̃dee swã ègↄ̃ dↄ dↄ̃nazi.
16Gbaa kɛ̀ gbɛ̃ dà è zɛ́ kɛkɛnɛ, è zɛ́ wɛ̃nɛ gana gbɛ̃nsinↄ kiia.
17Gbɛ̃ kɛ̀ yã ò káakun wè à gwa yãnnadee ũ, ai à ibɛɛ gↄ̃ gá à ɛgɛ bo.
18Kàbankpɛkɛna è swèe mì dɛ, è gↄ̃sa gbãaanↄ yokↄ̃a.

19Danɛ kɛ̀ wà taari kɛ̀nɛ yã ègↄ̃ gbãa lán bĩi bà, aↄ̃ swèe dɛ lán zɛ́tatana kↄ̃n lɛ̀o bà.
20Yã'ona dↄ̃ↄ è mↄ́ gbɛ̃nɛ kↄ̃n kãnao, à lɛ́gbɛ è tó pↄ́ mↄ́a.
21Gaa kↄ̃n wɛ̃̀ndio kú lɛ́mmɛ, gbɛ̃ kɛ̀ ye yã'onazi è a gbɛ̀ e.
22Gbɛ̃ kɛ̀ nↄↄ è ń sɛ́ n pↄ́ maaa è, aubarika beee bↄ̀ Dii kiiamɛ.
23Takaasidee è yã o wɛ̃ndawɛ̃nda, auzikidee è weńla gbãngbãn.
24Gbɛ̃nna bɛrɛkɛtɛ è à zaaa ińnɛmɛ, gbɛ̃nna kenↄ kuu aↄ̃ègↄ̃ na gbɛ̃a dɛ ua gbɛ̃la.