Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Pend-nesihetler

Pend-nesihetler 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Köpchiliktin ayrilip yalghuz yürgen kishi haman öz nepsige chogh tartar; Herqandaq chin hékmetke haman jan-jehli bilen qarshi chiqar.
2Exmeq yorutulushqa qiziqmas; Qiziqidighini peqet öz oylighanlirini körsitishla, xalas.
3Yaman kishi kelse, nepretmu peyda bolar; Nomussiz ish iza-ahanettin ayrilmas.
4Ademning sözliri chongqur sulargha oxshar; Danaliq buliqi ériq süyidek örkeshlep aqar.
5Yaman'gha yan bésishqa, Soraqta heqqaniygha uwal qilishqa qet'iy bolmas.  
6Exmeqning lewliri uni jédelge bashlar; Uning aghzi «Méni dumbala» dep teklip qilar.
7Exmeqning aghzi öz béshigha halakettur; Uning lewliri öz jénigha qapqandur.
8Gheywetxorning sözliri herxil nazunémetlerdek, Kishining qelbige chongqur singdürüler.  
9Ishida hurun bolghan kishimu, Buzghunchi bilen ülpetdash bolidu.
10Perwerdigarning nami mezmut munardur; Heqqaniylar uning ichige yügürüp kirip yuqirida aman bolar.
11Bay adem mal-dunyasini «mustehkem shehirim» dep biler; Neziride özini saqlaydighan égiz sépildek turar.
12Bitchit bolushtin awwal, köngülge tekebburluq kéler; Awwal kemterlik bolsa, andin shöhret kéler.
13Sözni anglimay turup, aldirap jawab bergen, Exmeqliqini körsitip özini xijalette qaldurur.
14Tendiki aghriq azabigha ademning öz rohi berdashliq bergüzer; Biraq rohi sun'ghan bolsa uni kim kötürer?
15Yorutulghanning qelbi bilimge érishmekte, Aqilanining qulaqliri bilimni izdimekte.
16Sowghat öz igisige ishikni daghdam échip bérer; Uni chong erbablar aldigha yetküzer.
17Dewa qilghanda, awwal sözligüchining sözliri orunluq körüner; Lékin qarshi terep soal qoyup ishni sürüshtürer.
18Chek tashlash jédellerni tügiter; Ghojilarning arisidiki ishnimu hel qilar.

19Renjigen qérindashning könglini élish mustehkem sheherni élishtinmu tes; Jédel-majira qorghanning taqaq-baldaqlirigha oxshashtur.
20Adem durus sözligenlikidin qorsiqi toq bolar; Öz könglidin chiqqan sözliridin mol hosul alar.  
21Hayat-mamat tilning ilkididur; Kimki uning tesirini etiwarlisa uning méwisidin yer.  
22Xotunni tallap alghan kishi yaxshiliq tapidu, U Perwerdigarning merhimitige érishken bolidu.
23Miskinler pes awazda yélinip sözler; Bay bolsa qopalliq bilen jawab bérer.
24Dostni köp tutqan kishi xarab bolar; Lékin qérindashtinmu yéqin baghlan'ghan bir dost bardur.