Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Muxun naxan a danna, na tɔnɔn fenma a yɛtɛ nan xa. A bɔɲɛn tema nɛn xaxilimaya falane birin ma.
2Fe famunna bɔtɛ mi xaxilitaren xa, fɔ a yɛtɛ miriyane fala fena.
3Muxu ɲaxin na fa, maraɲaxun fan yi fa. Konbin fama yagin nan na.
4Adamadiine falane luxi nɛn alo tilinna, koni fe kolonna luxi nɛn alo tigi igen naxan tema ayi.
5A mi lan muxu ɲaxin xa rafisa bodene xa, hanma muxun yi tondi kiti kɛndɛn sɛ tinxin muxun xa.
6Xaxilitarena falane fe matandin nan nakelima, a bɔnbɔ a dɛ xuiin ma.
7Xaxilitaren dɛna a halagima nɛn, a fala xuine findixi luti ratixin nan na a xa.
8Nafigina falane luxi nɛn alo donse ɲaxumɛn naxan godon muxun kui.
9Naxan tunnaxɔlɔ a wanli na nun se kalan birin muxu keden.
10Alatala xinla muxun natangama alo yin barakaxina, tinxin muxuna a gima nɛn a siga a kui, a lu makantanni.
11Nafulu kanna kɛɛn findixi a taa makantanxin nan na. A miriyani, yinna na a ra naxan mi nɔɛ kalɛ.
12Muxuna wasona a xalin kalan nan ma, koni binyen sɔtɔma yɛtɛ magodon nan xɔn.
13Naxan yabin tima benun a xa a tuli mati, daxuyaan nan na ra, e nun yagina!
14Muxuna limaniyaan nan a malima a fureni. Koni xa a nii yifɔrɔ a ma, nde a rasɛwama?
15Xaxilimaan fe kolonna nan sɔtɔma a bɔɲɛni. Fekolonne e tuli matima fe kolonna nan na.
16Finma seen kiraan nan nabima a fi muxun yɛɛ ra, siga muxu gbeene fɛma.
17Naxan singe na a yaxaseri masa, na maliga yo kanna ra, han a yɛngɛfaan yi fa maxɔdinna ti.
18Masɛnsɛnna sɔnxɔ sɔnxɔne raxunbelima nɛn, a yɛngɛne ɲan sɛnbɛmane tagi.

19Xa muxuna a ngaxakedenna konbi na bɔɲɛn xɔdɔxɔma ayi nɛn a ma dangu taa makantanxin yinna ra. Fe matandine xɔdɔxɔ manga banxin dɛɛn balan wurene xa.
20Muxun fala xuine nan balon sɔtɔma a xa. Falan naxan minima a dɛ, na nan a ralugoma.
21Sayaan nun siimayaan binla findixi falan nan na. A rafan naxan ma, na a tɔnɔn sɔtɔma nɛn.
22Naxan na ɲaxanla sɔtɔ, na bata hɛrin sɔtɔ, a Alatala fanna nan sɔtɔxi.
23Yiigelitɔɔn falan tima mafanna nin, koni nafulu kanna yabi xɔdɛxɛn nan tima.
24Xɔyi wuyaxi nɔɛ findɛ nɛn bɔnɔn na muxun ma. Koni xɔyina nde na, na lannayaan dangu ngaxakedenna ra.