Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɛnɔutɛ̃ĩ̀tɛ̀ yiɛ̀ nhɔ̃ ncɑ̃́ɑ̃́ nhomɑ́ɑ̀ ndi, kɛ̀ bɛ̀ ò tié nho miɛkɛ pɛikɛ.
2Kuyɛìnkù í wɑnti mɛciì, kù ɔ̃ ndɔ́ kɛ́bɛnkɛ ku yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀ mmɛ.
3Kɑ̀ɑ yóù bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɑ senkɛ̀rìmu, kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ í wenni ɑ di ifɛi.
4Onìtì nɑ́ɑǹtì cũmpúrìmu kɛ dònnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, kɛ dò ndinɛ́bòrì kɛ pũɔ̃̀ nkɛ duɔ̀ mmɛciì.
5Dɛ̀ í wenni ɑ bo kónnɛ́mɛ̀ wèè cɑ̀ɑ̀rɛ̀, kɛ́toú nwèè í cɑ̀ɑ̀rɛ̀ tinɑ́ɑǹtì.
6Kuyɛìnkù nɑ́ɑǹtì wɑɑ̀ nyɛkpɑ̀rɛ̀ nyɛ, kɛ ce nyɛnɑcɛ̀kuutɛ.
7Kuyɛìnkù nùù diì kù buɔ̀ nkɛ̀ ku nɑ́ɑǹtì kù pĩĩ timɑ́tì kɔ̃mɛ.
8Onɑ́ɑntɔutì nɑ́ɑǹtì ɔ̃ ndò mmucekɔ̀yuo mmu, kɛ wɛɛti kɛ cuutoo tipɔutì miɛkɛ.
9Wèè í pĩ́ nho tɔ̃mmú ò í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ wèè mù cɑ̀ɑ̀ri.
10Kuyie nyètìrì kpeńnì kɛ dò nkuduotí kperíkù nku, bɛ̀ɛ̀ borimɛ wenni bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ sɔri kuù borɛ̀ kɛ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù.
11Tikpɑ̀tì yiɛ̀ nkpɑ̀tì tiì tu o kó disɔ̀rì, o yɛ̀mmɛ̀ dò ntiì ò kɑ̃nkɛ́ kuduotí kɔ̃mɛ.
12Tɛpɔ̀tɛ̀ tɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ niitɛ́ní kɛ́cɑɑ̀rɛ̀ onìtì, wèè kɛ̃́kùnnɛ omɑ́ɑ̀ kòo dɛukɛ.
13Wèè ɔ̃ɔ̃ tɛ̃́nnɛ́ tinɑ́ɑǹtì kɛ mu nyí tì kèè mɛsɑ̀ɑ̀ nhò yɛimmu kɛ ɑ̃ɑ̃̀ omɑ́ɑ̀ ifɛi.
14Kɑ̀ɑ mɔ nkɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ cɑɑ́nnì dɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɑ teennɛ̀mu, kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ mɛ ncɑ̀ɑ̀rɛ̀ bɑ mbo nɑ kɛ́ mɛ̀ cɑ́tinnɛ?
15Mɛciì nyiɛ̀ nhɔ̃ nwɑnti kɛ yĩ́ɛ̃́tɛ́mu, wèè mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ kòò kemmu itié.
16Ticuuti ɔ̃ɔ̃ kpetɛ́ onìtì nwe kucɛ, kòo nɑ kɛ́tuɔkɛ bɛnitidiɛbɛ̀ borɛ̀.
17Wèè niitɛ́ kɛ beé nho kpɛti weè ɔ̃ ndò nhò nɑɑti, yóu kòo dootitɔù tuɔkɛní kɑ̀ɑ yɑ̀.
18Kɛ̀ di tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ dɛ̀ bo nɑ kɛ́pɑɑ ndikpɑ̀nnì, kɛ́pɑtɛ bɛkperíbɛ̀.

19Bɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ wè ɔ̃ nkpeńnìmu kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ dihɛikperì, kɛ̀ yɛkpɑ̀rɛ̀ kpeńnì kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dimɑ́tìkpetínnì.
20Nɛ̀ onìtì nɑ́ɑǹtì miɛkɛ nkɛ ò piɛtimɛ̀ mudiì, o nùù diì te kòò yo.
21Onìtì nɑ́ɑǹtì bo nte kòò nfòù yoo tì nte kòo kú, wèè nɔnnɛ̀ tinɑ́ɑǹtì ò yóó yɑ̀mu dɛ kó mucɔ̃́ntimu.
22Wèè pɛ̀tɛ́ onitipòkù ò pɛ̀tɛ́ diwɛ̀ì ndi. Kuyie nkuù ò dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀.
23Ocĩ̀rì ɔ̃ nnɑ́ɑ́ nkɛ bɑ́ɑmmu kɛ̀ tikpɑ̀tì yiɛ̀ nni nnɑ́ɑ́ nkɛ̀ dɛ̀ kpeńnì.
24Kòo nìtì nɛ́pobɛ̀ sũ dɛ̀ bo nɑ kɛ́ntú o kó mɛyɛi. A nɛ́po mɔ́mmuɔ nɛ́ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu ɑ tebitɛ.