Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Taalie

Taalie 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Booretare a waxɔnfe gbansan nan fenma, a yo marasi birin ma.
2Xaxilitare mu wama xaxili fanyi xɔn, a wama a yɛtɛ xa maɲɔxunyi nan tun masenfe.
3Mixi ɲaaxie yoma mixie ma, e yoma e ma han e sa yaagi.
4Adama xa wɔyɛnyi tilin alɔ baa, a lɔnni raminima naxan luxi alɔ dulonyi ye fanyi.
5Nɔndi fife mixi ɲaaxi ma, a mu fan. A mu lanma tinxintɔɛ xa tɔɔɲɛgɛ.
6Lɔnnitare sɔnxɔɛ xɔrɛ isɔxɔma, a bɔnbɔɛ sɔtɔma a dɛ saabui ra.
7Xaxilitare dɛ a xun nakanama nɛ, a nɛnyi findixi gantanyi nan na a nii bɛ.
8Naafixi xa masenyi luxi nɛ alɔ donse ɲɔxunmɛ, naxan goroma mixi furi kui.
9Tunnaxɔnɛ nun kasarɛ raba, nee nga keren, e baba keren.
10Alatala findixi kantari sɛnbɛma nan na, tinxintɔɛ luma naxan niini bun ma.
11Naafuli findixi banna xa kantari nan na, a ɲɔxɔ a ma tɛtɛ na a ra naxan mu nɔma kanade.
12Gbaloe na yɛtɛ igboɲa xanbi ra, kɔnɔ nɔrɛ na yɛtɛ magore fɔxɔ ra.
13Mixi naxan yaabi fima beenu a xa mixi xui ramɛ, a daxuɲa masenma nɛ, a a yɛtɛ rayaagi.
14Xaxili limaniyaxi mixi malima nɛ a xa fure kui, kɔnɔ limaniya baxi naxan yi, na mu kelima sɔnɔn.
15Lɔnnila katama se kolonde, a a tuli matima masenyi fanyi ra.
16Kira rabixi mixi bɛ naxan ki tima, mangɛe yati tofe sɔɔnɛyama nɛ na kanyi bɛ.
17Mixi naxan singe a yɛtɛ xun mafalama fe kui, a luma nɛ alɔ nɔndi na a tan nan bɛ, kɔnɔ a kalamuti maxɔrinyi xɔrɔxɔɛ tima nɛ a ma.
18Fe lufe Ala ma a sɔnxɔɛ ɲɔnma nɛ, a gere ɲɔn sɛnbɛmae tagi.

19Mixi konbixi xa bɔɲɛ xɔrɔxɔɛ luma nɛ alɔ taa makantaxi. Na sɔnxɔɛ mɔɔli xɔrɔxɔ dangife geeli kondonyi ra.
20Adama xa masenyi nɔma a baloe fide a ma, a hayi fanma nɛ a xa wɔyɛnyi saabui ra.
21Faxɛ nun simaya fatanma mixi xa wɔyɛnyi nan na. Wɔyɛnla a sare sɔtɔma nɛ.
22Ginɛ sɔtɔfe findixi hɛɛri nan na, naxan fatanxi Alatala ra.
23Setare mayandi tima, kɔnɔ se kanyi a yaabima a xɔrɔxɔɛ nan na.
24Xa mixi booree wuya, na nɔma findide tɔɔrɛ ra a bɛ, kɔnɔ boore nde na na naxan fan a ngaxakerenyi bɛ.