Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Proverbio

Proverbio 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Din ipogaw ay adi na ammo ay makikadwa si gait na ay ipogaw et din awak na anggoy di nemnemnemena. Kontraena am-in ay kosto sin pannemnem di odom.
2Adi layden di naong-ong ay man-adal, laydena anggoy ay mangibaga sin wadas nemnem na.
3Din pangamagan si lawa et say kalaslasoyan ya kaibabainan.
4Din kalin di masirib et maiarig si malosong ay ginawang ay adi katdok.
5Lawa mo pangabaken din nakabasol ya adi maitonton din kalintegan di magay basol na.
6Din kalin di naong-ong yan say begew si pakiibawana ya kasoplitana.
7Din kali na yan maiarig si bito ay kaknaana ya kadadaelana.
8Din apat di tayoktok yan kaman makan ay mam-is ay okmonen.
9Din kalawlawan di nasadot yan magay kaitkenana sin makadadael si ib-a na.
10Si Diyos yan maiarig si makneg ay pantabonan ay pankamangan din nalinteg ay ipogaw.
11Sin pannemnem di babaknang yan maiarig din sanikwa da si nakayang ay alad ay pansalinan da.
12Din mangipapangato si awak na yan say begew si kadadaelana. Masapol ay manpakombaba di esa ay ipogaw, asi maidayaw.
13Kababain mo waday somongbat ay adi na dengngen omona di salodsod, yan say kailaan di kinaong-ong na.
14Din pigsan di nemnem di ipogaw di makatolong en sisya sin sakit na, ngem mo magay pigsan di nemnem na, makaan abe di namnama na.
15Din masirib yan nakasagana ya laylaydena ay man-adal.
16Idawtam si sagot din nangato ay ipogaw mo laydem ay maam-ammos sisya.
17Din ibagan di damo ay mankali sin pangokoman yan kaman kosto mo daan mankali din kalabana.
18Mabalin ay makeddengan di naligat ay kaso babaen si binonotan ay maikamang en Diyos.

19Naligligat ay itaoli din panakikadwan di napasakitan di nemnem na ay gayyem mo din iyat ay lomsot si alad di siyodad.
20Apiten di ipogaw di am-in ay ibongan di kali na.
21Din kali et makabalin ay say katagoan ono kateyan, isonga din manglaylayad ay mankali et masapol ay awatena mo sinoy ibongan di kali na.
22Din mangasawa, siged dis gon-odena, tan din asawan di ipogaw et kailaan di seg-ang Diyos en sisya.
23Manpakpakaasi di nabiteg ay mankali, ngem din baknang yan bodtak di songbat na.
24Waday odom ay gagayyem ay domadael, ngem waday odom ay nasursurok mo agi di kinapodno da.