Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1SHaahettanau koyiya asi ba amuwaa kaallees; lo77o era ubbaakka phalqqees.
2Eeyyai ba qofaa qonccissanaagaa xalaalaa dosiyoogaappe attin, hara asappe era ekkanau dosenna.
3Iitatettai yiyo wode, karee, kaushshinne yeelli a kaallidi yi bayoosona.
4Asaa doonaappe kiyiya haasayai ciimmaa haattaa mala; aadhdhida eratettaa pulttoikka goggiya haattaa mala.
5Mooranchchaa maaddidi, xilluwaa pirddaa geellayiyoogee lo77o gidenna.
6Eeyya asi ba haasayan ooshshaa denttees; a doonaappe kiyiya qaalai a warissees.
7Eeyya asi, haasayiiddi bana qohees; a haasayai gite gididi, a oiqqees.
8Zigirssanchchaa qaalai mal77o qumaa mala; ufaissiiddi duge ganjjiyaa gakkees.
9Ba oottiyo oosuwan azalliya asi bashshiya urappe ainne dummatenna.
10GODAA sunttai mino gimbbe mala; xillo asi yaa woxxidi saro attana.
11SHin dure asatussi eta duretettai yuushoi gimbbettido katamaa mala; eta qofan eta duretettai mino dirssaadan eta naagiyaabaa milatees.
12Asi kunddanaappe kase a wozanai otorettees; bonchchettiyoogaappekka ba huuphiyaa ziqqi oottiyoogee sinttatees.
13Siyennan de7iiddi zaariyoogee, hegee he uraayyo eeyyatettanne yeella.
14Asa ayyaani harggiyaa danddayanaadan maaddees; shin ayyaani meqerettiichchikko, a ooni danddayanee?
15Akeekanchcha asati tamaaranau keehi koyoosona; aadhdhida eri de7iyoobaakka ezggoosona.
16Immiyoobi immiyaagau ogiyaa dooyees; gita asaarakka erissees.
17Kasetidi daannan mootiya uri baarigaarai yiidi a oichchana gakkanaashin, ubbatonkka he urai xillo milatees.
18Saamaa yeggiyoogee palamaa teqqees; naa77u wolqqaama baarigaaratakka shaakkees.

19Naaqettida ishaara giiganaagee gimbbettida katamaa omooddanaagaappekka aadhdhi waayissees; penggiyaa gorddiyo birata hiraquwaadan, palamai dabbota shaakkees.
20Ba doonan haasayidobaappe asi ba ganjjiyaa kunttees: ba inxxarssaappe kiyidaban kallees.
21Neeni haasayidoogee nena wottees woikko worees; hegaa gishshau, neeni ne haasayaa gaasuwan yiyaabaa ekkanau de7aasa.
22Machcho demmida asi lo77obaa demmiis; he urai GODANKKA nashettees.
23Hiyyeesa asi auddashidi haasayees; shin duree phenqqeshidi zaarees.
24Daro laggee de7iyo asi xayana; shin ishappe aadhdhidi ammanttiya laggee de7ees.