Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zĩa pↄeã mɛ́ ì dↄaa gbɛ̃́ pↄ́ ì kɛ̃́máɛ, ì fɛ̃́ńzi lɛdama píi musu.
2Sↄũ lí pↄnakɛ wɛzɛ̃ yã́ musuo, yã́ pↄ́ dɛ̀dɛwà ↄ̃ ì o.
3Vãikɛa ì mↄ́ ń sakanguoɛ, kpɛbↄyã ì láani inɛ́.
4Gbɛ̃nazĩna lɛgbɛ dɛ lán ísiwaɛ, lán swa'i bàalɛa ge ↄ̃nↄ lↄ̀ↄwa.
5Kɛa vãikɛnaɛ kɛ̀kɛ ge yãkɛkɛa yãesaideɛ ↄkpɛai maao.
6Sↄũ lɛ́ ì aà da sòleu, aà yã'oa ì aà kpa gbɛ̃ai.
7Sↄũ lɛ́ ì aà ↄ̃̀ↄkpa, aà yã'oa ì aà kũ lán baiwa.
8Gbɛ̃pena yã́ ì kɛnɛ́ lán zↄ́wa, ì gɛ̃ lɛ́u dↄ̃̀ↄ e nↄ̀sɛ kpɛau.
9Gbɛ̃́ pↄ́ ì pãkpa a zĩiá músi dãunaɛ.
10Dii tↄ́á ulɛkĩi lɛsĩɛ, gbɛ̃maa ì bàalɛ à azĩa yeu.
11Ɔde àizɛɛ ìↄ dɛɛ̀ wɛ̃́lɛ kàede ũ, a dɛɛ̀ bĩ́i pↄ́ wa fↄ̃ dɛdɛwào ũ.
12Zĩasɛa lɛsĩ ì mↄ́ gbɛ̃́ɛ ń lɛ́lɛaoɛ, zĩabusaa ì mↄ́ ń bɛɛɛo.
13Gbɛ̃́ pↄ́ ì yã́zãsi yãmasai, mìsaikɛ ń kpɛbↄao mɛ́ ì gↄ̃ɛ̀.
14Sↄ̃dilɛa ì gbɛ̃́ gba gbãa gyãpɛwa, ãma démɛ a pↄsia fↄ̃i?
15Wɛzɛ̃na ì yãdada a sↄ̃u, ↄ̃nↄna swã́ ìↄ dↄ dↄ̃ai.
16Gba pↄ́ gbɛ̃́ dà ì zɛkɛkɛɛ̀, ì zɛwɛ̃ɛ̀ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kĩ́i.
17Gbɛ̃́ pↄ́ dↄ̀aa a yã'ò, wì aà yã́zɛ e, e aà ibɛɛ àↄ gɛ́ aà pↄ́ oi.
18Yãkɛkɛa gbɛaa Diiwa ń gbɛo ì sòle midɛ, ì gↄ̃gbãaↄ yoaa.

19Daɛ pↄ́ wà tàaekɛ̀ɛ̀ yã́ ìↄ gbãa lán bĩ́iwaɛ, aà sòle dɛ lán zɛ́kakaa ń lɛowaɛ.
20Yã'oa ì gbɛ̃́ ká kãawa, aà lɛgbɛ'i ì to pↄ́ mↄ́wà.
21Ga ń wɛ̃nio ku lɛ́uɛ, gbɛ̃́ pↄ́ ye yã'oai a a gbɛ'e.
22Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ è pↄmaa è, báaa bee bↄ̀ Dii kĩ́iɛ.
23Taaside ì yã'o wɛ̃nawɛ̃na, ↄde ì yã́zãsi gbã́ugbãu.
24Gbɛ̃na yàaa ì yãvãi inɛ́ɛ, gbɛ̃naeↄ ku aaìↄ nańnↄ dɛ ua gbɛ̃́a.