Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zĩda pↄyeina dì do gbɛ̃ kũ àdi kɛ̃ḿmanɛ arɛ, àdi gí lɛ́damma sĩnda pínkii.
2Yↄ̃nkↄ dì pↄnna kɛ laakari yã musuro, yã kũ à bò a lɛ́n àdi o.
3Vãnikɛnaa dì su kũ gbɛ̃ gyabonaaomɛ, kpeboyã dì su kũ wé'io.
4Bisãsiri lɛ́gbɛ bi í lòkotoomɛ, swa'i bàasinaamɛ, ísɛ̃boki wɛ̃̀ndidemɛ.
5Kɛna vãnikɛriinɛ kɛ̀rɛkɛrɛ ke yãkɛna taarisaridenɛ lɛ́kpɛrɛ manaro.
6Yↄ̃nkↄ lɛ́ dì a da fìtin, a yã'onaa dì a kpá gbɛ̃naai.
7Yↄ̃nkↄ lɛ́ dì a yaka, a yã'onaa dì a kũ lán tankutɛ bà.
8Gbɛ̃piri yã dì kɛńnɛ lán zↄ́ bà, àdi gɛ̃ lɛ́n dↄ̃̀ↄ ari nɛ̀sɛɛ gũn.
9Gbɛ̃ kũ àdi pã kpá a zĩi bi ásarude dakũnamɛ.
10Dikiri tↄ́ bi utɛki leimɛ, gbɛ̃ mana dì bàa lɛ́ à gɛ̃̀n à aafia le.
11Ɔgↄde aruzɛkɛ denɛ lán wɛ̃tɛ kũ ò lɛ̀kara likai bà, lán bĩni kũ oni fↄ̃ ò didiaro bà.
12Zĩdabinaa dì su gbɛ̃nɛ kũ lɛtɛnaao, zĩdabusanaa dì su kũ bɛ̀ɛrɛɛo.
13Gbɛ̃ kũ àdi weḿma sãkpanaa sari, yↄ̃nkↄkɛ kũ kpebonaao gↄ̃̀nɛ.
14Kãgbãnakɛ dì gbɛ̃ gba gbãna gyãpɛɛa, ama dí mɛ́ ani pↄsira fↄ̃ↄ?
15Laakaride dì yã dada a swɛ̃̀n, ↄ̃ndↄ̃de sã dìgↄ̃ dↄ dↄ̃naai.
16Gba kũ gbɛ̃ dàa dì zɛ́ kɛkɛnɛ, àdi zɛ́ wɛ̃nɛ gɛna gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ kĩnaa.
17Gbɛ̃ kũ à yã ò káakun òdi a gwa yãnnade ũ, ari a ibɛrɛ gↄ̃ gɛ́ a ɛ́kɛ bo.
18Líkpanaa dì fìti mì dɛ, àdi gↄ̃sa gbãnanↄ kpaatɛ.

19Danɛ kũ ò taari kɛ̀nɛ yã dìgↄ̃ gbãna lán bĩni bà, ń fìti de lán zɛ́kakana kũ lɛ̀ɛo bà.
20Yã'ona dↄ̃ dì su gbɛ̃nɛ kũ kãnaao, a lɛ́gbɛɛ dì tó pↄ́ mↄ́a.
21Ga kũ wɛ̃̀ndiio kú lɛ́mmɛ, gbɛ̃ kũ à ye yã'onaai ni a gbɛ̀ le.
22Gbɛ̃ kũ à nↄ lè à sɛ̀ pↄ́ mana lè, arubarika dí bò Dikiri kĩnaamɛ.
23Takaside dì yã o wɛ̃ndawɛ̃nda, aruzɛkɛde dì weḿma gbãnagbãna.
24Gbɛ̃nna bɛrɛkɛtɛ dì yã vãni ińnɛmɛ, gbɛ̃nna kenↄ kun òdi na gbɛ̃i de ↄn gbɛ̃la.