Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A fisa buru dungin xaren yi lu i yii xaxili sani benun banxin xa rafe suben na lantareyani.
2Walikɛ xaxilimaan fisa wali kanna diin xa, naxan yagi feen nabama. Na walikɛ sifan kɛɛn sɔtɔma nɛn na denbayani.
3Gbetin nun xɛmaan nasɛnsɛnma sulun tɛɛn nan na, koni Alatala nan adamadiine bɔɲɛn fɛsɛfɛsɛma.
4Fe ɲaxi rabaan fala ɲaxin nan namɛma. Wule falana a tuli matima fala xɔlɛn nan na.
5Naxan na yiigelitɔɔn magele na bata yiigelitɔne dali mangan nayelefu. Naxan na sɛwa a bodena tɔrɔn na, na feen saranma na kanna ra nɛn.
6Mamandenne findixi fonne xunna kenla nan na. Fafane fan findixi diine xunnayerenna nan na.
7Yɛtɛ yigbo falane mi daxa kɔmɔn dɛ, wulen fan mi lan mangan dɛ.
8Finma seen luxi nɛn alo xiriyana a fi muxun xa. A na siga dɛdɛ, a feene sɔnɔyama nɛn.
9Naxan muxune mafeluma e hakɛn na, na xanuntenyaan nan fenma. Koni naxan luma muxune hakɛne fe rabirɛ e ma, na xɔyimane taxunma nɛn.
10Maxadi keden peen xaxilimaan maliyɛ dangu bosaan yɛ kɛmɛ ra xaxilitaren ma.
11Fe ɲaxi rabaan murutɛn nan tun fenma, koni xɛra kininkinintaren sigama nɛn a xili ma.
12A fisa i naralan sube xaɲɛn na naxan ma diiye baxi a yii, benun i xa naralan xaxilitaren na a xaxilitareyani.
13Naxan na fe faɲin ɲɔxɔ fe ɲaxin na fe ɲaxin mi a masigɛ na kanna banxin na mumɛ.
14Fe matandi rakenla luxi nɛn alo i na igen nati gbiligbinla bɔ a ra. A yi fisa i yi na feen lu na, benun yɛngɛn xa bira ayi.
15Naxan yoon fima kala tiin ma e nun naxan tinxin muxun yalagima ne firinna sese mi rafan Alatala ma.
16Gbetin tɔnɔn nanse ra xaxilitaren yii? A mi na rawalima fe kolonna sɔtɔ feen na. A xaxili yo mi na.
17Muxun xɔyina a xanuxi waxatin birin. Muxuna ngaxakedenna daxi tɔrɔ waxatine nan ma fe ra.
18Xaxilitaren nan muxu gbɛtɛna donla goronna tongoma, a yi a yɛtɛ dɔxɔ tolimani a xa.

19Yɛngɛn nafan naxan ma, hakɛn fan nafan na kanna ma. Naxan na a yɛtɛ yigbo, na gbalon nan fɔxɔ ra.
20Bɔɲɛ ɲaxin mi hɛrin sɔtɔma. Naxan fala tinxintaren tima, na biran tɔrɔn nin.
21Naxan na xaxilitaren bari, na yagima nɛn, kɔmɔn baba mi sɛwama.
22Bɔɲɛ sɛwaxin kɛndɛyaan nan nasɔnɔyama, koni nii fɔrɛn fatin soma a ra nɛn.
23Muxu ɲaxin dimi yi seen nasuxuma mayifuun nin a kiti ɲaxin sa.
24Xaxilimaan biraxi fe kolonna nan fɔxɔ ra, koni xaxilitarena a yɛɛne rasigama bɔxɔn nan xun xɔn.
25Dii xaxilitarena a baba raxɔlɔma nɛn a findi xɔlɛn na a nga xa.
26A mi lan tinxin muxun xa yangin. Sariya mi a ra muxu kɛndɛn yi bulan.
27Naxan na a dɛɛn suxu, na bata fe kolonna sɔtɔ. Xaxilimaan sabari nɛn.
28Hali xaxilitaren yatɛxi fekolonna ra, xa a sabari. Xaxilimana a dɛɛn suxɛ nɛn.