Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Burɛdi kusu kori sona yãkete sai maa dɛ nↄ̀bↄgbɛ̃na ua swèedeenla.
2Zↄ̀ làakaridee ègↄ̃ gbãaa vĩ nɛ́ wídammari musu, égↄ̃ baka vĩ ua túbi guu.
3Wè kondogi kↄ̃n vurao baasa, mↄde Dii è ń swɛ̃̀ tàasi kɛ.
4Gbɛ̃ zaaa swã ègↄ̃ nna kↄ̃n yã dↄ̀rↄsaio, ɛgɛdee làakari ègↄ̃ kú gbɛ̃peria.
5Gbɛ̃ kɛ̀ è takaasidee faboo è kyaka à Kɛ̀rimmɛ, gbɛ̃ kɛ̀ è gbɛ̃ yáa dↄ mↄ́nzia é bↄ pãro.
6Dionↄmɛ ń dezinↄ gakui ũ, denↄmɛ ń nɛ́nↄ ĩadãbↄ ũ.
7Yãzɛde'ona è kↄ̃si kↄ̃n yↄ̃nkↄↄoro, ɛgɛɛ è kↄ̃si kↄ̃n bɛ̀ɛdeeoro.
8Ɔdↄnkpɛɛgbaa dɛ yↄbãndii ũ a dàrinɛ, guu kɛ̀ à lìɛn píngi à tá ègↄ̃ nnamɛ.
9Gbɛ̃ kɛ̀ lá kà taarilaa e yenzi wɛtɛɛmɛ, yãzifɛɛri sↄ̃ è gbɛ̃nna kɛ̃kↄ̃a.
10Ɔ̃ndↄ̃ri è kpãkɛ̃nzina ma, yↄ̃nkↄↄ sↄ̃ↄ e gbɛ̃na gɛ̃̀n baaagↄ̃ↄ daro.
11Yã zaaa è dↄ swãgbãadeenɛ aɛ, weé zĩ̀ri wɛ̃ndadↄ̃risaidee gbarɛzi.
12Dakↄ̃rɛna kↄ̃n músu kɛ̀ wà à nɛ́nↄ sɛ̀ɛo sã̀ↄ dɛ dakↄ̃rɛna kↄ̃n yↄ̃nkↄↄ mìsaikɛɛola.
13Tó gbɛ̃ à maaa fĩa bò kↄ̃n à zaaao, à zaaa é kɛ̃ à uaaro.
14Lɛokpakↄ̃adana dɛ lán ízɛwɛ̃na bàmɛ, ǹ gu gwe ai swèe gↄ̃ gá fɛɛ.
15Yã nna kpana taarideea kↄ̃n yãdana taarisaideelaao, Dii zà yã beeenↄn píngi.
16Bↄ́ àren yↄ̃nkↄↄ vĩ ↄↄblena kyódↄ̃na musuu? Zaakɛ à nↄ̀sɛ vĩro.
17Gbɛ̃nna yenzi ègↄ̃ kuu gurↄ sãnda píngimɛ, vĩ̀i kↄ̃n dãaronↄ kuu dↄ̃kↄ̃nɛna yãnzimɛ.
18Yↄ̃nkↄↄ è gbɛ̃ fĩa di a musu, è kpɛ́gaau sɛ́ a gbɛ̃daaanɛ.

19Gbɛ̃ kɛ̀ ye swèezi ye durunzimɛ, gbɛ̃ kɛ̀ à a gãnulɛ bↄ̀ yàasa è mↄ́nzi wɛtɛ a zĩndanɛ.
20Laasuukpɛɛgãndadee è à maaa ero, lɛ́fↄtↄdee è lɛ́ɛ à da yãn.
21Yↄ̃nkↄↄ da pↄↄ ègↄ̃ siamɛ, faasaidee de pↄↄ ègↄ̃ nnaro.
22Nↄ̀sɛ nnaan ɛ̃zɛ̃ maaa ũ, pↄsiaa è ń yãyã.
23Zaakɛri è ↄdↄnkpɛɛgbaa sↄtↄ a utan, lɛ à yãzɛdee mì dɛo yãnzimɛ.
24Làakaride wɛ́ɛ ègↄ̃ kú ↄ̃ndↄ̃ↄa, mↄde yↄ̃nkↄↄ wɛ́ɛpɛkii ègↄ̃ zã̀mɛ.
25Nɛ́ yↄ̃nkↄↄ è tó a de pↄↄ gↄ̃ sia, è a da'ina nↄ̀sɛ yaka.
26À maa wà wɛ́ɛ tã taarisaideearo, bɛ̀ɛdee gbɛ̃na a nↄ̀sɛ maa yãnzi zɛ́ vĩro.
27Gbɛ̃ kɛ̀ è a lɛ́ kũ dↄ̃na vĩ, nↄ̀sɛyĩidee ègↄ̃ làakari vĩ.
28Baa yↄ̃nkↄↄ, tó à yĩtɛna, wè à diɛ ↄ̃ndↄ̃dee ũmɛ, gbɛ̃ kɛ̀ è a lɛ́ kũ nɛ́ làakarideemɛ.