Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pɛ̃ɛ miↄn giina soa yãkelesai maa dɛ nↄ̀ↄgbɛ̃a ua sòledeula.
2Zↄ̀ laaide ìↄ iko vĩ nɛ́ giawaɛ, aà baa aↄ ku ua túbi guu.
3Wì ã́nusu ń vuao baasa, Dii mɛ́ ì wá sↄ̃ tàasika.
4Gbɛ̃vãi swã́ ìↄ na ń yãdↄↄsaio, ɛɛde laai ìↄ ku lɛkpɛdaamáwa.
5Gbɛ̃́ pↄ́ ì taaside kɛ pↄ́ↄpↄↄ lɛ́ saka aà Kɛnaguɛ, gbɛ̃́ pↄ́ ì gbɛ̃́ yáalↄ músiwa a bↄ pão.
6Tↄũnaↄ mɛ́ ń deziↄ gawi ũ, maeↄ mɛ́ ń nɛ́ↄ ĩ́andãbↄ ũ.
7Yã́zɛde oa lí kↄ̃si ń sↄũoo, màa ɛɛ lí kↄ̃si ń bɛɛɛde lɛ́oo.
8Gbagusaɛ dɛ zĩakɛkɛa ũ a danaɛ, gu pↄ́ à lìliu píi aà tá ìↄ naɛ.
9Gbɛ̃́ pↄ́ lakà tàae pↄ́ wa kɛ̀ɛ̀la ye wàↄ yeaziɛ, yãzifɛlɛna sↄ̃ ì gbɛ̃kɛ bↄaa.
10Ɔ̃nↄna gbaa laai ì tↄ̃wà dɛ sↄũ gbɛ̃a gɛ̃n basↄola.
11Yãvãi mɛ́ ì dↄaa swã́gbãadeɛ, wa zĩna sósobisaide gbaɛwà.
12Kpaaũa ń wài pↄ́ wà a nɛ́ sɛ̀lɛo sã̀ↄ dɛ kpaaũa ń sↄũo a mìsaikɛula.
13Tó gbɛ̃maa fĩabò ń vãio, vãi a kɛ̃ aà uawao.
14Lɛkpaadaa dɛ lán ízɛwɛ̃awaɛ, go we e sòle àↄ gɛ́ fɛlɛi.
15Yãnakpaa tàaedewa ń yãdaa yãesaidelao, Dii za yã́ beeↄu píiɛ.
16Bↄ́ ài sↄũ ↄ̃adɛa a kyodↄ̃a yã́i vĩi? Asa a nↄ̀sɛ vĩo.
17Gbɛ̃naↄ ìↄ yekↄ̃i gↄↄpiiɛ, vĩ̀i ń dãunaↄ ku dↄ̃a kↄ̃ɛ yã́iɛ.
18Mìsaide ì a gbɛ̃do fĩa di a miwa, ì kpɛ́gaausí a gbɛ̃́deeɛ.

19Gbɛ̃́ pↄ́ ye sòlei ye duunaiɛ, yã́gbãa'ona ì músi'i azĩaɛ.
20Làasookpaanlade lí maa eo, lɛfↄlↄde ì lɛ́lɛ da taasiu.
21Sↄũ'ina pↄ ìↄ siaɛ, faasaide mae pↄ líↄ nao.
22Nↄ̀sɛnaá ɛsɛ maaɛ, pↄsia ì ń ibaba.
23Vãikɛna ì gbagusaɛ sↄlↄ a ulau kɛ́ à e yã́zɛde bãdɛò yã́iɛ.
24Laaide ì wɛbii ↄ̃nↄwa, ãma sↄũ wɛ́pɛkĩi ìↄ zã̀ɛ.
25Nɛ́ sↄũ ì a mae pↄ ya, ì a da'ia nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpaɛ̀.
26A maa wà yãesaide yíao, bɛɛɛde gbɛ̃a a nↄ̀sɛmaa yã́i zɛvĩo.
27Gbɛ̃́ pↄ́ ì a lɛ́ fↄ̃́ dↄ̃a vĩ, nↄ̀sɛniɛde ìↄ laai vĩ.
28Baa sↄũ, tó à a lɛ́ fↄ̃̀, wì aà dilɛ ↄ̃nↄna ũɛ, gbɛ̃́ pↄ́ ì a lɛ́ kúá laaideɛ.