Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Proverbio

Proverbio 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maymayat pay laeng di mangan si kilabban yan waday talna ya olnos da ay bemeey mo din mangan si mankanam-is ngem man-iibaw da.
2Iturayan di masirib ay bag-en din anak di apo na ay kababain di ogali na ya maiskat en sisya ay makitawid sin aag-i na.
3Malinisan di balitok ya palata babaen si apoy. Idawtan aben Diyos si padas di ipogaw ta say somiged di nemnem na.
4Say dengngen di makedse din kalin di gait da ay makedse, din maetek yan din gait da abe ay maetek.
5Din mangoy-oyaw sin nabiteg yan laslasoyen das Diyos ay namarsua en daida. Madosa din manis-iyek si manligligat.
6It-it-ek din nankakay din aap-o da yan din anan-ak et it-it-ek da abe din akin anak en daida.
7Din makaay-ayo ay kali et adi maibagay si naong-ong; ngem masepsep ay eweewe mo man-etek di marispito ay ipogaw.
8Din pasoksok yan nakaskasdaaw di maamag na para sin mangidawat. Olay intoy iyat na, mayat di pantongpalana.
9Din mamakawan yan adi taynan di gagayyem na, ngem din mangistorya si basol di gagayyem na et dokogan das sisya.
10Nalaka ay maawatan di nanemneman di mamingsan ay pamagbaga, ngem din naong-ong yan adi makaawat olay mamin gasot ay sopliten.
11Din kanayon ay panggep din lawa ay ipogaw et kontraena din gobierno, ngem man-ibaa din ari si magay seg-ang na ay baa ay manpap en sisya.
12On-onina et ay abaten di maangat ay animal ay namaga di anak na mo din naong-ong ay ipogaw ay mangam-amag si niloloko.
13Kanayon di lawa ay pasamak sin ipogaw ay lawa di isobalit na sin siged ay maamag en sisya.
14Din panlogian di ibaw et kaman din panlogian di danom ay bomala sin lokaw di beyeng, isonga masapol ay mapasaldeng ay dagos ta baken komaro.
15Kaliliget Diyos din mangikeddeng ay magay basol din nakabasol ya siya abe sin mangeddeng ay madosa din magay basol na.
16Magay silbi na ay man-gastos ay man-adal di magay nemnem na, tan sigaana ay maitdoan.
17Di sin-gayyem et kanayon ay ipaila da di layad da. Di gapo ay waday siag-i et ta mantitinolong das ligat.
18Magay nemnem di mangikari ay takderana di otang di gait na.

19Din manglaylayad si ibaw ya mangipapangato si awak na et laylaydena di basol ya an-anapena di kadadaelana.
20Magay pansigdan si gon-oden di ipogaw ay mannemnem ya mankalis lawa. Pag ligat di domteng en sisya.
21Din naong-ong ay anak yan magay ragsak si idawat na en ama mo adi et ladingit.
22Mangipabikas di ragsak ay kaman agas, ngem din ladingit yan pakapsotena di awak.
23Din lawa ay howis, awatena di pasoksok ay naililimed yan adi na itonton di kinalinteg.
24Din nalaing ay mangilasin si kosto et imongsana di nemnem na sin amagen di masirib, ngem din naong-ong yan magay kosto ay kaimongsanan di nemnem na.
25Ladingit ya sakit di nemnem di idawat di naong-ong ay anak en da ama na en ina na.
26Baken kosto mo moltaen di magay basol na ya sopliten di opisyal begew sin kosto ay am-amagena.
27Masirib di ipogaw ay makaitpe si bonget na ya naannad ay mankali.
28Olay din magay nemnem na et kaman nalaing mo gomiginek.