Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɑ̀ɑ yo ntikũnfɑ̃ɑ̃̀tì kɛ bonɛ̀ diwɛ̀ì dɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ ɑ bo nhɑ̃mɛ̀ imɑɑ mpìɛ́kɛ́ tɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ bonɛ̀ yɛkpɑ̀rɛ̀.
2Otɔ̃ntì wèè ciì ò ɔ̃ɔ̃ bɑɑtɛ́mu tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ birɛ dɛ̀ɛ̀ yetɛ ditoò, kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ dɛ tebìí kɛ̀ bɛ̀ɛ totɛ́ dɛ cicɛ kpɛrɛ.
3Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yɑ́ɑ́kɛ́ mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì muhɑ̃ɑ̃́ mmiɛkɛ nkɛ, Kuyie nkuù mɛ nyɑ̀ú onìtì yɛ̀mmɛ̀ mmɛ.
4Onìtì wèè dɔ́ mɛyɛi nhò kemmu inɔ́ndiɛ nyɛiyi yɛmbɛ̀ mbɛ, kɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí yiɛ̀ nkenti siyɑ́ɑ̀bìsí.
5Wèè dɑú ocĩ̀rì ò dɑú Kuyie nku kùù ò dɔ̀ɔ̀, kɛ̀ mɛyɛi ntùɔ̀kɛní otɔù kɑ̀ɑ ò dɑú ɑ bɑ́ɑ́ mɔ́ntɛ́ dɛ kó tiyeti.
6Bɛkótíbɛ̀ kó diwɛ̀ì tu bɛ yɑɑ̀bí, kɛ̀ ibí kpɛri tú i cicɛ.
7Kuyɛìnkù í yíénnɛ̀mɛ̀ tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì, siyɑ́ɑ̀bìsí yiɛ̀ nyí mɛ nyíénnɛ̀ ò bo mbɑkɛ́mɛ̀.
8Bɛ̀mɑbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò nticuuti dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ ɔ̃ nte kɛ̀ bɛ̀ dɔ́ tìi dɔ̀ɔ̀.
9Kɛ̀ bɛ̀ dɑ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nkɑ̀ɑ mɛ̀ yɛ̃̀ dí nnɑɑti, kɑ̀ɑ mɛ̀ mmɛ̀ dènniní sɑ̃́ɑ̃̀ dí nsĩ̀.
10Kɑ̀ɑ kpɑnnɛ̀ wèè ciì dɛ̀ bo ò teennɛ̀ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ ɑ bo puotímɛ̀ kuyɛìnkù dinɑsɑ̃́ũ̀ kucɛ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100).
11Onitiyɛiwe ɔ̃ ndɔ́ mɛcɑɑ̀rìmɛ̀ mmɛ ò mɛ nyóó mɑ́ɑ́nɛ̀mu ditɔ̃nnì yɛiri.
12Kɑ̀ɑ conɛ̀ kumuntũnkù kùù mɔ̀ńtɛ́ ku bí dɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ ɑ bo conɛ̀mɛ̀ kuyɛìnkù nɛ̀ ku yɛìntì.
13Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɔɔ̀ wè mɛsɑ̀ɑ̀ nkòo dɔɔ̀ mɛyɛi, mɛyɛi nyí iiti o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
14Kɑ̀ɑ ketɛ́ dikpɑ̀nnì ɑ kpɛ̃̀tɛ́ kukpɛ̃́roo nku, yĩ́ yúóó kɛ dikpɑ̀nnì mu nyí ketɛ́.
15Kuyie nyí dɔ́ onìtìi cɑɑ̀rɛ̀ kɑ̀ɑ ò kòńnɛ́, kù mɛ nyí dɔ́ wè nnɑɑti kɑ̀ɑ dɔ̀ ò cɑ̀ɑ̀rɛ̀.
16Kuyɛìnkù yóó dɔɔ̀nɛ̀ bɑ idíítí, kù bo ì dontɛ́nɛ̀ mɛciì mmɑɑ̀? Kù í mɔkɛ dɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀.
17Onìtì ɑ nɛ́po ɔ̃ ndɑ dɔ́mu bɑ́ dìì mɔ̀nnì, kɑ̀ɑ kou dɑ teénnɛ̀ diyiè yɛiri.
18Kuyɛìnkù kuù ɔ̃ɔ̃ bɛ́i nkɛ́potɛ́ ku nɔ̀ùtɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ dɔ̀ kù bo yietí otɔù kó dibɑ̀nnì.

19Wèè nɔnnɛ̀ yɛkpɑ̀rɛ̀ ò dɔ́ mɛyɛi mmɛ, wèè tɑ̃ omɑ́ɑ̀ ò dotimu.
20Oniticiìntì bɑ́ɑ́ yɑ̀ diwɛ̀ì, kɛ̀ mɛyɛi mpĩĩ fɛnɔ́ndɛnyɛifɛ yiɛ̀.
21Wèè pɛitɛ́ kuyɛìnkù ò ɔ̃ mbonɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mmɛ, kuyɛìnkù cicɛ í mɔkɛ diwɛ̀ì mɑrì.
22Kuyɛǹnɑɑtí tú mutie mmu, kɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ yɔ̀ku onìtì.
23Onitiyɛiwe ɔ̃ɔ̃ cɔutɛ́ ticuuti disɔ̀rì ndi, kɛ́cɑkɛ tibeéntì.
24Mɛciì nyiɛ̀ nhɔ̃ nwúó mmɛciì nkpɛrɛ ndɛ, kɛ̀ kuyɛìnkù wùó ndɛdɛ́tirɛ̀ kù í yóó nintɛ dɛ̀.
25Kuyɛìnkù cicɛ ɔ̃ mbonɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mmɛ, kɛ̀ ku yɔ̃ bonɛ̀ iyĩ̀ɛ̃̀kɛ.
26Dɛ̀ í wenni ɑ bo duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ wèè í cɑ̀ɑ̀rɛ̀ kòò yietí, dɛ̀ mɛ nyí wenni ɑ bo puotímɛ̀ bɛkótíbɛ̀ bɛ sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í.
27Wèè í nɑ́ɑntɛ nɑ́ɑntɛ sɔ̃́ntíkɛ ò mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ mmɛ, wèè miɛkɛ í pɛ́íkú ò ciìmu.
28Bɑ́ kuyɛìnkù kɛ̀ kù cĩ̀ɛ̃́kɛ́ bɛ̀ ɔ̃ nyɛ̃́ kɛ tú kù ciìmu, wèè pĩ nho nùù ò ciìmu.