Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Agoago Podo

Agoago Podo 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1E gai dau palaawaa maangoo mo di noho baba i di aumaalia, la koia e humalia i tagamiami damanaiee i lodo di hale honu nia haingadaa.
2Di hege hai hegau donu gaa dagi di balu dama dono dangada aamua, e kae hua hunu maluagina be ia tangada i nia duaahina daane ala i golo.
3Nia maluagina o di goolo mo di silber le e haga madammaa go di ahi, gei di manawa o tangada le e haga madammaa go Dimaadua.
4Digau huaidu le e hagalongo gi nia maanadu huaidu, gei digau hai kai tilikai le e hagalongo gi nia kai tilikai.
5Maa goe e hagauwwou digau hagaloale, goe ne hagahuaidu a God dela ne hai digaula. Goe ga hagaduadua maa goe e tenetene gi tangada ma ga haingadaa ang gi deia.
6Nia maadua mmaadua e manawa hagaamu nia dama o nadau dama, gadoo be nia dama ala e manawa hagaamu nadau maadua.
7Digau aamua hagalee kai tilikai, gei digau dadaulia la hagalee nadau mee dahidamee e helekai ai.
8Hunu daangada e hagamaanadu bolo di hui halahalau le e haga ngalua be nia mogobuna. Digaula e hagadonu bolo di maa e mee di hai nia mee.
9Maa goe e hiihai gi nia daangada gi hiihai adu, dumaalia gi nadau mee hala ala ne hai adu gi di goe. Di daahi nia mee hai hala e mee hua di wwae nia hoo hagaaloho.
10Tangada hagamaanadu kabemee e kabe nia mee e logo mai di aago hua e dahi, i tangada dadaulia dela e kabe ana mee mai dono dadaaligi nnolongo e lau (100).
11Di made ga hanimoi be tangada huaidu giibeni dela e hagau gi nia daangada huaidu ala e haga hinihini i nia madagoaa huogodoo.
12Di heetugi ang gi dahi manu ahina ‘bear’ dela gu gaiaa ono dama, la koia e humalia i di heetugi gi tangada dadaulia e daadaamee i dana balu moomee.
13Maa goe gaa hui di humalia gi di huaidu, goe e deemee di hagabagi di huaidu gi daha mo doo hale.
14Taamada o di lagamaaloo le e hai gadoo be di magala dulii o di simen matagidagi. Pono ina di maa gii noho i mua di maa ga damana mai.
15Di hagahuaidu tangada dela ono hala ai, mo di hagamehede tangada huaidu, laa aanei nia mee e lua a Dimaadua hagalee hiihai ginai.
16Tangada huaidu le e hagalee humalia di huihui dana kuulu, idimaa mee ana hagamaanadu ai.
17Nia ihoo hagaaloho e modongoohia i nadau aloho i nia madagoaa huogodoo. Dehee tadinga o do ehoo hagaaloho maa mee ga deai dana hagamaamaa ai i do haingadaa?
18Tangada hua dadaulia dela e hagababa bolo ia gaa hui laa di boibana o tangada dela i golo.

19Di hiihai e hai di hala la di hiihai e hagahinihini. Maa goe ga hagamuamua gi o maluagina i nia madagoaa huogodoo, goe e halahala do haingadaa.
20Tangada dela e hagamaanadu mo di helekai huaidu, e de gidee ia nia mee humalia dela hua go di halauwa.
21Nia maadua o nia dama ala e hai di huaidu e manawa gee gei e lodo huaidu.
22Di manawa tenetene e haga maaloo goe. Di lodo huaidu i nia madagoaa huogodoo le e hidi mai iei goe gaa made.
23Digau hai gabunga huaidu e kae di hui halahalau hagammuni, gei di tonu o di gabunga e deemee di gila.
24Tangada hagamaanadu kabemee e hagahuudonu gi di ala dela e donu, gei tangada dadaulia e maliuliu hua i nia ala e logo.
25Nia dama dadaulia e haga manawa gee nadau damana, e haga tilikai hualaa nadau dinana.
26Ma hagalee donu di hai tangada ono hala ai gi hui ina ono hala. Di tonu la guu hana laa daha ma digau humalia le e hagaduadua.
27Nia daangada ala e modongoohia ang gi ginaadou le e hagalee leelee i nia madagoaa huogodoo. Nia daangada ala e noho baba e iloo ginaadou nia mee.
28Maa digau dadaulia gaa noho dee muu, gaa tai nadau ngudu, nia daangada ga hagamamaanadu bolo digaula la digau kabemee ge hagamaanadu iloo.