Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - AONEGA HEREVADIA

AONEGA HEREVADIA 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Beredi kaukau mai maino danu do oi ania be namo, to aria badana mai heai bona hepapahuahu danu be dika.
2Hesiai tauna mai ena aonega danu ese, ruma biaguna ena natuna, hemarai karadia ia karaia noho, do ia biagua. Unai hesiai tauna ese, iena biaguna ena ahuna do ia abia, tadikaka ta bamona.
3Golo bona siliva be lahi ese, ia tohoa bona ia hagoevaia, bona tau ta ena kudouna be Lohiabada ese, ia tohoa bona ia hagoevaia noho.
4Kara dika taudia ese, ma dika taudia haida edia laloa idia ura henia noho, bona koikoi taudia ese, hereva kerere gaudia idia kamonai henia noho.
5Bema ogogami taudia oi kirikirilaia neganai, oi ese idia ia karaia Dirava danu oi kirikirilaia noho. Bema haida edia hisihisi dekenai oi kiri neganai, Dirava ese oi do ia matakani henia.
6Tau buruka ese iena tubuna ia heagilaia noho. Memero danu ese edia tamadia dekenai idia heagi noho.
7Hereva koikoi be hegeregere lasi king ena uduna dekena amo, ma hereva goeva danu be hegeregere lasi, kavakava tauna dekena amo.
8Bema tau ta ese ma tau ta dekenai, lalona veria moni ia henia, kara dikana ta do ia karaia totona, unai moni ia henia tauna ia laloa, unai moni ese meamea bamona, iena ura gaudia ibounai do ia karaia.
9Dika ia gwauatao tauna ese lalokau ia havaraia noho, to unai dika ia gwauraia loaloa tauna ese, turana dala ia hadikaia noho.
10Sisiba hereva tamona ese, laloa kehoa tauna dekenai aonega bada ia henia noho, to kavakava tauna be nega 100 idia botaia neganai, aonega sisina sibona do ia davaria.
11Kara dika tauna ese dagedage ia tahua noho. Unai dainai unai tau koua totona, bogahisihisi diba lasi tauna ta do idia siaia lao.
12Bema oi ese bea hahine, iena natuna idia dadia vadaeni gauna do oi hedavari, unai be sisina dika. To kavakava tauna ese, kavakava kara ia karaia noho neganai, bema oi davaria, unai be dika momokani.
13Bema oi ese dika do oi karaia, namo ena davana totona, unai neganai dika ese, oiemu ruma do ia rakatania lasi momokani.
14Heai hamatamaia kara, be ranu bada gabuna ena magu makohia kara bamona. Unai dainai heai do ia vara lasi neganai, do oi raka siri.
15Kara dika tauna ia gwauraia maoro tauna, bona kara maoromaoro tauna ia gwauraia dika tauna, unai tau ruaosi be Lohiabada ese ia badu henidia momokani.
16Kavakava tauna ese, moni dekena amo diba do ia tahua be anina lasi. Namo ta do ia davaria lasi, badina be ia ese aonega ia ura henia lasi.
17Tau ta ena turana ese ia lalokau henia noho, nega ibounai, bona nega dika ia vara neganai, oiemu tadikakana ese iena lalokau ia hedinaraia noho.
18Laloa kehoa lasi tauna sibona ese do ia gwauhamata, tau ta ena abiatorehai davana do ia henia.

19Kara dika ia ura henia noho tauna ese, heai danu ia ura henia noho. Bema nega ibounai mai hekokoroku danu hereva oi gwauraia neganai, oi ese dika bada oi tahua noho.
20Iena lalona ia gagevagageva tauna, be iena gaukara ena anina ia vara noho lasi. Iena malana ese koikoi ia gwauraia tauna, ese kerere do ia davaria.
21Kavakava merona ese iena tamana ena lalona ia hisihisi henia noho. Laloa kehoa lasi merona ena tamana be ia moale lasi.
22Iena kudouna ia moale tauna ese namo ia havaraia noho, muramura namona bamona, to laloa metau tauna ese turia dika gorere ia havaraia noho.
23Kota biaguna dikana ese, lalona veria moni ia abia hunia dekenai, ia ese kota maoromaorona do ia karaia lasi totona.
24Laloa kehoa tauna ese aonega karadia edia dala ia tahua noho, to kavakava tauna be dala idauidau momo ia laloa noho, ia davaria diba lasi gaudia ia tahua noho.
25Kavakava merona ese, iena tamana ena lalona ia hisihisi henia noho, bona ia ese ia havaraia hahine, ena lalona ia hadikaia noho.
26Kara maoromaoro tauna idia panisia kara be namo lasi. Bema tau namona idia dadabaia, kota maoromaorona idia hadikaia unai.
27Aonega tauna ese hereva momo ia gwauraia noho lasi, bona ia badu haraga lasi tauna, be mai ena lalona kehoa.
28Kavakava tauna bema ia hereva lasi neganai, taunimanima do idia laloa ia be aonega tauna. Bema iena uduna ia hakapua neganai, do idia gwau ia be mai lalona tauna.