Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ooshshai de7iyoosan de7iya gita gibiraappe saroinne woppai de7iyoosan mela oittaa poquwaa miyoogee keha.
2Cincca ashkkarai ba godaa na7aa pattenna laafaa haarees; yaatidi ishanttuura issippe laattees.
3Worqqainne birai taman paacettiyoogaadan, GODAI asaa wozanaa paaccees.
4Iita asi iita uraa haasayaa siyees; worddanchchaikka genanchchaa oduwaa ezggees.
5Hiyyeesatu bolli qilliicciya asi eta medhdhida Xoossaa cayees; hara asa gakkiya metuwan ufaittiya asi qaxxayettennan attenna.
6Naatu naati cimida asatuyyo kallachcha; aawati bantta naatuyyo bonchcho.
7Daro lo77o haasayai eeyya uraassi giigenna; hegaappekka aaruwaa worddo haasayai deriyaa haariyaagaassi giigenna.
8Mattaayee bana immiyaagau dumma wolqqa mala; i simmido soho ubbai ayyo injjetees.
9Naaqettidi ba naaquwaa genttiya urai siiquwaa koyees; shin yoho zaari zaaridi woociya urai, ammanettiya laggeta shaakkees.
10Eeyyai xeetuton lissuwan shocin eriyoogaappe akeeki de7iyo asi coo seerin eriyoogee aadhdhees.
11Iita asi makkalabaa xalaalaa koyees; hegaa gishshau, meqetti bainna daanni a bolli kiitettana.
12Eeyyatetti oiqqido uraara gaittiyoogaappe marata bonqqi ekkirggido maaheera gaittiyoogee keha.
13Lo77o oottidoogaa kushiyaa iitaa zaariya uraayyo iitai a sooppe mulekka kichchenna.
14Ooshshai doommiiddi, zeeruwaa xuussiya haattaa mala; hegaa gishshau, ooshshaappe kasetada palamaa aggaaga.
15Nagaranchchaa xillissiyoogeenne xilluwaa bolli pirddiyoogee eti naa77aikka GODAA sheneyiya ooso.
16Akeekiya wozani au bainnaashin, eeyyaa kushiyan aadhdhida eratettaa shammiyo miishshai aibissi de7ii?
17Laggee mule wodekka siiqees; ishaikka metuwaa wode maaddanaassi yelettees.
18Akeekai paccido asi erenna uraa acuwaa qanxxanau waase gelees.

19Ooshshaa dosiya asi nagaraa dosees; ubbatoo ceeqettiya asi bashshaa ba bolli xeesees.
20Geella qofai de7iyo asi lo77obaa demmenna; shikkaalobaa haasayiya asikka metuwan gelees.
21Azalla na7aa yelida aawi azzanees; eeyya na7aa aawau ufaissi baawa.
22Wozani ufaittiyoogee asassi lo77o xale; shin kayyottiyoogee asau wolqqaa xaissees.
23Iita daannai pirddaa geellayanau geeman mattaayiyaa ekkees.
24Akeekai de7iyo uri aadhdhida eratettaa sinttan wottidi bees; shin eeyyaa aifee biittaa sa7aa xanxxaa yuuyidi xeellees.
25Azalla na7ai ba aawaa azzanissees; bana yelida aayyiyookka zil77issees.
26Xillo asa qaxxayiyoogee, suure asakka a suuretettaa gishshau dechchiyoogee lo77o gidenna.
27Amarida qaala haasayiya asi eranchcha; woppa ayyaani de7iyo asikka akeekanchcha.
28Eeyya uri co77u giikkonne ba doonaa barikko, eranchcha milatees.