Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Pend-nesihetler

Pend-nesihetler 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Qurbanliq göshlirige tolghan jédellik öydin, Bir chishlem quruq nan yep, köngül tinchliqta bolghan ewzel.  
2Xizmetkar chéwer bolsa, xojisining nomusta qoyghuchi oghlini bashqurar; Kelgüside u xojining oghli qatarida turup uning mirasni teqsim qilar.
3Sapal qazan kümüshni tawlar, chanaq altunni tawlar, Biraq ademning qelbini Perwerdigar sinar.
4Qebih kishi yaman sözlerge ishiner; Yalghanchi pitnichilerning sözige qulaq salar.
5Miskinlerni mesxire qilghuchi, özini Yaratquchini haqaretligüchidur; Bashqilarning bextsizlikidin xushal bolghan kishi jazasiz qalmas.
6Qérilarning newriliri ularning tajidur; Perzentlerning pexri ularning atiliridur.
7Exmeq yarishiq gep qilsa uninggha yarashmas; Mötiwer yalghan sözlise uninggha téximu yarashmas.
8Para — uni bergüchining neziride ésil bir göherdur; Goya uni negila ishletse muweppeqiyetke érishidighandek.
9Bashqilarning xataliqini yoputup kechürgen kishi méhir-muhebbetni közler; Kona xamanni sorighan kishi yéqin dostlarni düshmen qilar.
10Aqilanige singgen bir éghiz tenbih, Exmeqqe urulghan yüz derridin ünümlüktur.
11Yamanlar peqet asiyliqni közler; Uni jazalashqa rehimsiz bir elchi ewetiler.
12Exmiqane ish qiliwatqan nadan kishige uchrap qalghandin köre, Baliliridin ayrilghan éyiqqa yoluqup qalghan yaxshi.
13Kimki yaxshiliqqa yamanliq qilsa, Ishikidin balayiqaza néri ketmes.
14Jédelning bashlinishi tosmini su élip ketken'ge oxshaydu; Shunga jédel partlashtin awwal talash-tartishtin qol üzgin.
15Yamanni aqlighan, Heqqaniygha qara chaplighan, Oxshashla Perwerdigargha yirginchliktur.
16Exmeqning köngli danaliqni etiwarlimisa, Qandaqmu uning qolida danaliqni sétiwalghudek puli bolsun?
17Heqiqiy dost herdaim sanga muhebbet körsiter, Heqiqiy qérindash yaman kününg üchün yardemge dunyagha kelgendur.
18Eqilsiz kishi qol bérip, Yéqini üchün képil bolidu.

19Jédelge amraq gunahqa amraqtur; Bosughini égiz qilghan halaketni izder.  
20Niyiti buzulghan yaxshiliq körmes; Tilida heq-naheqni astin-üstün qilghuchi balagha yoluqar.
21Bala exmeq bolsa, ata ghem-qayghugha patar; Hamaqetning atisi xoshalliq körmes.
22Shad köngül shipaliq doridek ten'ge dawadur; Sunuq roh-dil ademning yilikini qurutar.
23Chirik adem yeng ichide parini qobul qilar; U adaletning yolini burmilar.
24Danaliq yorutulghan kishining köz aldida turar; Biraq eqilsizning közi xiyalkeshlik qilip qutupta yürer.
25Galwang bala atini azabgha salar; Uni tughquchiningmu derdi bolar.
26Heqqaniylargha jerimane qoyushqa qet'iy bolmas; Emirlerni adaletni qollighini üchün dumbalashqa bolmas.
27Bilimi bar kishi kem sözlük bolar; Yorutulghan adem qaltis éghir-bésiq bolar.
28Hetta exmeqmu az sözlise dana hésablinar; Tilini tizginligen kishi danishmen sanilar.