Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Burodi kusu kori sona yãkete sari mana de nↄ̀bↄgbɛ̃na ↄn fìtidenla.
2Zↄ̀ laakaride nigↄ̃ gbãna vĩ nɛ́ wé'idammarii musu, anigↄ̃ baka vĩ ↄn túbi gũn.
3Òdi andurufu kũ wuraao baasa, ama Dikiri dì ń swɛ̃̀ɛ tàasi ká.
4Gbɛ̃ vãni sã dìgↄ̃ nna kũ yãdↄrↄsario, ɛ́kɛde laakarii dìgↄ̃ kú gbɛ̃piriia.
5Gbɛ̃ kũ àdi takaside fobo dì a Kɛ̀ri gya bo, gbɛ̃ kũ àdi gbɛ̃ yáa dↄ kisiraa ni bo pãro.
6Daikorenↄmɛ ń dizinↄ gakuri ũ, denↄmɛ ń nɛ́nↄ ĩadãbↄ ũ.
7Yãzɛde'onaa dì kↄ̃ sí kũ yↄ̃nkↄoro, ɛ́kɛ dì kↄ̃ sí kũ bɛ̀ɛrɛdeoro.
8Gusarɛgba de yↄbande ũ a dàriinɛ, gu kũ à lìtɛn pínki a tá dìgↄ̃ nnamɛ.
9Gbɛ̃ kũ à lá kù taarila tɛn yenyĩ wɛtɛmɛ, yãzĩfutɛri sↄ̃, àdi gbɛ̃nna kɛ̃kↄ̃a.
10Ɔ̃ndↄ̃de dì kpãkɛ̃nyĩna ma, ama yↄ̃nkↄ dì gbɛ̃na gɛ̃̀n baaakↄ̃ daro.
11Yã vãni dì do sãgbãnadenɛ arɛ, oni zĩ̀ri wɛ̃ndadↄ̃risaride gbarɛa.
12Dakarɛna kũ músu kũ ò a nɛ́nↄ sɛ̀tɛo sã̀na de dakarɛna kũ yↄ̃nkↄo a yↄ̃nkↄkɛ gũnla.
13Tó gbɛ̃ yã mana fĩnaa bò kũ yã vãnio, yã vãni ni kɛ̃ a ↄnnwaro.
14Lɛ́kpakↄ̃ana naana de lán ízɛ wɛ̃naa bàmɛ, ǹ bo gwe ari fìti gↄ̃ gɛ́ futɛ.
15Yã nna kpana taaridea kũ yãdana taarisaridelao, Dikiri zã̀ yã birenↄn pínki.
16Bↄ́ àreen yↄ̃nkↄ vĩ ↄgↄblena kyódↄ̃naa musuu? Zaakũ à nɛ̀sɛ vĩro.
17Gbɛ̃nna yenyĩ dìgↄ̃ kun gↄrↄ sĩnda pínki, vĩ̀ni kũ dakũnanↄ kun ń yã dↄ̃kↄ̃nɛna yãimɛ.
18Yↄ̃nkↄ dì gbɛ̃ fĩna di a musu, àdi zɛnkpɛkɛ sɛ́ a gbɛ̃dakenɛ.

19Gbɛ̃ kũ à ye fìtiii ye durunnaimɛ, gbɛ̃ kũ à a gãnulɛ bò yàasa dì kisira wɛtɛ a zĩdanɛ.
20Laasunkpɛdangarade dì yã mana lero, lɛ́fↄtↄde dì lɛ́tɛ à da yãn.
21Yↄ̃nkↄ da pↄ dìgↄ̃ siramɛ, fayasaride de pↄ dìgↄ̃ nnaro.
22Nɛ̀sɛ nnamɛ ɛzɛ mana ũ, pↄsira dì ń fɛ̃fɛ̃.
23Yãvãnikɛrii dì gusarɛgba sↄtↄ a utan, de à yãzɛde mì dɛo yãi.
24Laakaride wɛ́ dìgↄ̃ kú ↄ̃ndↄ̃a, ama yↄ̃nkↄ wɛ́pɛki dìgↄ̃ zã̀mɛ.
25Nɛ́ yↄ̃nkↄ dì tó a de pↄ gↄ̃ sira, àdi a da'ina nɛ̀sɛɛ yaka.
26À mana ò wɛ́ tã taarisaridearo, bɛ̀ɛrɛde gbɛ̃na a nɛ̀sɛmana yãi zɛ́ vĩro.
27Gbɛ̃ kũ àdi a lɛ́ kũ dↄ̃na vĩ, nɛ̀sɛyĩdade dìgↄ̃ laakari vĩ.
28Bee yↄ̃nkↄ, tó à yĩtɛna, òdi a ditɛ ↄ̃ndↄ̃de ũmɛ, gbɛ̃ kũ àdi a lɛ́ kũ bi laakaridemɛ.