Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ dibenni tɛrìi yɛ̀nní, bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ketɛ́ dìì mɔ̀nnì mudoò, kɛ̀ Soɑbuu niitɛ́ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì diɛrì, kɛ̀ bɛ̀ɛ do Amɔniibɛ tempɛ̃ nkɛ́ bɛ̀ pɔ̀ntɛ, kɛ́pi Dɑbɑɑ ɛì. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Dɑfiti wenwe bo Sedisɑdɛmmu, kɛ̀ Soɑbuu potɛ́ Dɑbɑɑ ɛì kɔbɛ kɛ́ bɛ̀ pɔ̀ntɛ.
2Kɛ̀ Dɑfitii túótɛ́ bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì òkɛ́ dìì sɔɔpìì, kɛ̀ di cɛ̃́ɛ̃́kù tùɔ̀kɛ cìdóòbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti kɛ̀ dì dɑ̀ri ditɑ̃́sɑ̀ɑ̀rì dìì donku kpeńnì kɛ dì òkù, kɛ́hɛínɛ̀ tinɛntì tɛtì pɛ́u kɛ́konnɛ̀nní.
3Kòo pĩ́mmúnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do bo dihɛì kɛ́kònnɛ̀ kɛ́ bɛ̀ pĩ̀ńnɛ́ tidɑɑtì kó mutɔ̃mmú, kɛ̀ bɛ̀ nsɔ̃́ṹ tidɑbɛɛtì, kɛ duɔ̀, kɛ kɔ̃ũ idɛí, kɛ mɛ nyĩ́ Amɔniibɛ ɛkɛ̀ kɔbɛ tɔbɛ̀. Mɛm̀mɛ Dɑfiti kòmmɛ̀ Sedisɑdɛmmu nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔu.
4Dɛ kó mudoò kó difɔ̃nkúò kɛ̀ mudoò tɛ̃mùu ɑ̃nnɛ́ Kesɛɛdi ɛì Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ bɛ cuokɛ̀, muù miɛkɛ nkɛ Sibekɑii Usɑɑ ɛì kou kùɔmɛ̀ Defɑii botí kou mɔù Sipɑii. Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ bɔ́útɛ́ Isidɑyɛɛribɛ.
5Kɛ̀ mudoò tɛ̃mùu wɛ̃tɛ kɛ́ɑ̃nnɛ́nɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ bɑkɛ. Kɛ̀ Yɑii birɛ Edɑnɑnni kuɔ Dɑmi Kɑdi ɛì kou, Kodiyɑti nɑntɛ̀, kòo kpɑ̃nnì kó kudɔú cɛ̃́ɛ̃́kù mɑ̀nnɛ̀ kuyɑɑ̀dùɔ̀dɔú.
6Kɛ̀ mudoò tɛ̃mùu yíɛ́ kɛ́ɑ̃nnɛ́ Kɑdi, kòo nìtì mɔù dɛ̀ bo kɛ okù mɛdiɛ̀, kɛ mɔkɛ inɔ́mbí ìkuɔ̀ ìkuɔ̀ o nɑɑ̀cɛ̀i nɛ̀ o nɔu kɛ̀ ì wɛ̃nnɛ́ sipísìdɛ́ nɛ̀ ìnɑ̀ɑ̀. Ò do tú Adɑfɑɑ nɑɑ̀mùnkù kou nwe.
7Kòo sɑ̃́ɑ̃́ nyIsidɑyɛɛribɛ kɛ̀ Dɑfiti tebitɛ Simmɑ birɛ Yonnɑtɑ̃ɑ̃ ò kùɔ.
8Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ do tú Kɑdi ɛì kou Adɑfɑɑ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ mbɛ, Dɑfiti nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kùɔ.