Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɛndɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Amɔniibɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Nɑɑsii kú kòo birɛɛ sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì.
2Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: M bo dɔɔ̀ Nɑɑsi birɛ Anunni mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ yɛ̃́ o cicɛ do n dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. Mɛm̀mɛ ò tɔ̃mmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo ò dɔu nho cicɛ kṹṹ kóò bɑ̀ńtɛ̀. Kɛ̀ bɛtɔ̃mbɛ̀ɛ tuɔkoo Amɔniibɛ ɛì Anunni borɛ̀ kɛ bo ò bɑ̀ńtɛ̀.
3Kɛ̀ Amɔniibɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì tũ̀mbɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Anunni kɛ dɔ̀: A yɛ̀mmɛ̀ dò nDɑfiti dɔ́ kɛ́dɛ́úkùnnɛ ɑ cicɛ yètìrì ndi kɛ tɔ̃nní kɛ̀ bɛ̀ bo dɑ bɑ́ntɑ̀ɑ̀? Ò í bɛ̀ tɔ̃nní kɛ̀ bɛ̀ bo pɑɑtɛ́ dihɛì ndi kɛ́wɛ̃tɛní kɛ́ dì pɔ̀ntɑɑ̀?
4Kɛ̀ Anunni duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́ nDɑfiti tɔ̃mbɛ̀ kɛ́kuó bɛ dɛɛ̀mbìi kɛ́kékɛ́ bɛ yɑɑ̀bòrɛ̀ kɛ́bennɛ́nɛ̀ bɛ fɔ̃̀ kɛ nɛ́ bɛ̀ bɛ̀ti.
5Kɛ̀ ifɛii bɛ̀ ɑutɛ́ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ Dɑfitii keè tìì tùɔ̀kɛní o tɔ̃mbɛ̀ kɛ́tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ co, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɑfiti yɛ̃ ndi nkpɑɑ́o Sedikoo kɛ kémmúnɛ̀ di dɛɛ̀mbìi bo yɛ̀nnímɛ̀ kɛ̀ dì nɛ́ nɑ kɛ́konní.
6Kɛ̀ Amɔniibɛɛ bɑntɛ́ bɛ̀ wɛ̃̀ńtɛ́mɛ̀ Dɑfiti, kɛ̀ Anunni nɛ̀ o kɔbɛ Amɔniibɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yietí mɛdítíbii tɛkɔupípíítɛ̀ (10000) Sidii ɛì kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Mɛsopotɑmii, nɛ̀ Mɑɑkɑ kɔbɛ nɛ̀ Tisobɑ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ bo bɛ̀ duɔnní bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nsɑ̃ndèèbɛ̀ nɛ̀ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́.
7Kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ (32000) nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Mɑɑkɑ nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́bɑ́tɛ́ Mɛdebɑɑ ììkɛ̀. Kɛ̀ Amɔniibɛ yɛ̀nní bɛ ɛkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ bo do Dɑfiti nɛ̀ o kɔbɛ mudoò.
8Kɛ̀ Dɑfiti tì kèè kɛ́duɔ́nko o ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì Soɑbu nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ nɔ mmudoò.
9Kɛ̀ Amɔniibɛ yɛ̀nní kɛ́pénnɛ́ kudookɔti dihɛì kó dibòrìnùù kɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do kɔ̀tɛní kɛ bo bɛ̀ tee kɛ̀ bɛmbɛ nhokɛ dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ.
10Kɛ̀ Soɑbu yɑ̀ ò yóó bootɛmɛ̀ o dootitɔbɛ̀ tipíìtì tìdɛ́tì biɛ nho ììkɛ̀, bɛtɔbɛ̀ o fɔ̃̀nkúò, kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ Isidɑyɛɛribɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ nɔ mmudoò kɛ̀ bɛ̀ɛ wetínnɛ́ Sidii kɔbɛ.
11Kɛ̀ Soɑbuu túótɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sɔmbɛ kɛ́duɔ́ nho tebitɛ Abikɑii kɛ̀ wenwe nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wetínnɛ́ Amɔniibɛ.
12Kòo nɑ́kɛ́ Abikɑii kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ yɑ̀ kɛ̀ Sidii kɔbɛ bo n nɑ, ɑ́ kɔtɛní kɛ́ n teennɛ̀. Kɛ̀ Amɔniibɛ bɛɛ̀ mɛ ndɔ́ kɛ́ dɑ nɑ, n kɔtoo kɛ́ dɑ teennɛ̀.
13Yɑ́úkùnnɛ ɑ kɔ̃̀ntì kɛ̀ tí dokɛ́nɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ kɛ́dɛɛtɛ́ ti nìtìbɛ̀ nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nti tũ nkù kó yɛhɛkɛ̀. Kùu dɔɔ̀ kù dɔ́mɛ̀.
14Soɑbu nɛ̀ o kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ kétɛ́ kɛ bo dokɛ́nɛ̀ Sidii kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́.
15Amɔniibɛ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì Sidii kɔbɛ cokɛ́mɛ̀, kɛ́cokɛ́ Soɑbu tebitɛ Abikɑii kɛ́kò mbɛ ɛì. Kɛ̀ Soɑbuu kò nSedisɑdɛmmu.
16Kɛ̀ Sidii kɔbɛɛ yɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ nɑmɛ̀, kɛ́tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ íinní bɛ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo kukó nhEfɑdɑti kó diyɑ́ɑ̀. Kɛ̀ Adɑdesɛɛ kóo ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì Sofɑki mbɛ̀ ni.
17Kɛ̀ bɛ̀ɛ ti nɑ̀kɛ́ Dɑfiti kòò tìí nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ́séntɛ́ Suditɛ̃ɛ̃ kɛ́tuɔkɛ kɛ́cómmú kɛ́ bɛ̀ wetínnɛ́ kɛ́ bɛ̀ do mudoò.
18Dɑfiti nɛ̀ o kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ̀ Dɑfiti nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ bɛ̀ɛ̀ dèkɛ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ sikɔupísìyiekɛ̀ (7000) nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ cèntì sinɑɑ̀cɛ̀i sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ (40000) kɛ́kuɔnɛ̀ ohɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì Sofɑki wèè do bɛ̀ ni.

19Kɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do teénnɛ̀ Adɑdesɛɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ nɑmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yie Dɑfiti kpɛti kɛ́mpĩ́ nho tɔ̃mmú bɑ́ Sidii kɔbɛ tɛ̃́nkɛ í nyie nkɛ teennɛ̀ mudoò Amɔniibɛ.