Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfitii nɑ́kɛ́ ditĩ̀nnì dimɔu kɛ dɔ̀: M birɛ Sɑdomɔɔ nwe ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ kòò nɛ́ kpɑɑ́ bɛnnɛ̀ dɛ kó mutɔ̃mmú. Dɛ kó mutɔ̃mmú mɛ ndɛumu kɛ yɛ̃́ dɛ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ í túmɛ̀ onìtì kpɛtɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛtɛ ntɛ.
2Nɛ̀ n wɛ̃rímú mumɔu ndi m bɑ̀ɑ́tímɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mumɑrimù kpɛ́í, kɛ wɑɑ́ mmɛsɔɔ ndɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́dɔɔ̀nɛ̀ mɛsɔɔ ndɛ kpɛ́í timɑ́tì pɛ́ítì dɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́dɔɔ̀nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì dɛ kpɛ́í, disɔɔwũɔ̃̀ dɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́dɔɔ̀nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ dɛ kpɛ́í, timɑ́tì dɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́dɔɔ̀nɛ̀ timɑ́tì dɛ kpɛ́í, idɛí dɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́dɔɔ̀nɛ̀ idɛí dɛ kpɛ́í, yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ dɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́dɔɔ̀nɛ̀ yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ dɛ kpɛ́í nɛ̀ yɛtɛyɛ̀ yɛ̀ɛ̀ yóó dɑri imɑrí nɛ̀ yɛtɑ̃́sɔ̀ùyɛ̀ nɛ̀ mɛɔ̃̀rìmɛ̀ mɛbotí mɛbotí kpɛyɛ yɛ̀ɛ̀ donku kpeńnì nɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dò ndoii pɛ́u.
3N dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ɛ mɑɑ́, m bo duɔ́ mmɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì, m mɔ́mmuɔ m mɔkɛ dɛ̀ Kuyie n tũ nkù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í, kɛ́ nɛ́ yíɛ́nɛ̀ n wɑɑ́ dɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑrimù kpɛ́í.
4M bo duɔ́ mmɛsɔɔ mmɛ̀ɛ̀ yɛ̀nní Ofii tempɛ̃ nkɛ̀ mɛ cɛ̃́ɛ̃́kù mbo tɔ́nnì tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100), timɑ́tì pɛ́ítì bɛ̀ pũ̀ńnɛ́ tì kɛ̀ ti wénkùnnɛ tɔ́nnì sikɔusìdɛ́ (200) kɛ̀ bɛ̀ bo dɑri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
5N duɔ́mmu mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kɛ̀ bɛyɑ́ntìbɛ̀ bo dɔɔ̀nɛ̀ mɛsɔɔ ndɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́dɔɔ̀nɛ̀ mɛsɔɔ, timɑ́tì pɛ́ítì dɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́dɔɔ̀nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì. Díndi, di miɛkɛ we nyɛ̀mmɛ̀ ò pɑ̃ kɛ dò nwèe pɑ̃ o yɛ̀mmɛ̀ dɔ́mɛ̀ yíe.
6Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ botí kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pĩ nhokpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mmú nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupí nɛ̀ sikɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ pɑ̃ bɛ yɛ̀mmɛ̀ kó yɛpɑ̃rɛ̀.
7Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mutɔ̃mmú kpɛ́í mɛsɔɔ ntɔ́nnì tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìyiekɛ̀ (170) nɛ̀ mɛsɔɔ nkó mɛdítíbii ntɛkɔupípíítɛ̀ (1000), timɑ́tì pɛ́ítì tɔ́nnì sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti (300) nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ tɔ́nnì sikɔusìkuɔ̀ (600), timɑ́tì tɔ́nnì sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000).
8Kɛ̀ di túótɛ́ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ kɛ́ dɛ̀ duɔ́ nKerisɔ̃ɔ̃ kunɑɑ̀mùnkù kou Yeyɛɛdi, kòò yɛ̀ ɑ̃nnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tikpɑ̀tì borɛ̀.
9Kɛ̀ diwɛ̀ì mbo Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu bɛ yɛ̀mmɛ̀ kó yɛpɑ̃rɛ̀ bɛ̀ pɑ̃ yɛ̀ kpɛ́í, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do yɛ̀ pɑ̃mɛ̀ nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu ndi bɛ Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í. Kɛ̀ diwɛ̀ì diɛrì pĩ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti.
10Kɛ̀ Dɑfitii sɑ̃ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ììkɛ̀, kɛ dɔ̀: A yètìrì dɛumu sɑ̃́ɑ̃̀, fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie nSɑkɔbu do tũ nkù.
11Fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ dɛumu kɛ kpeńnì kɛ wenni mɛdiɛ̀ nkɛ bo sɑ̃́ɑ̃̀ nkɛ tú tikpetì timɔu yiɛ̀, kɛ yɛ̃́ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ dɛ̀ temɛ̀.
12Tikpɑ̀tì nɛ̀ tikpetì bonní ɑ borɛ̀ ndɛ, fɔ̃́ɔ̃̀ bɑkɛ́ dɛmɔu, fɔ̃́ɔ̃̀ kpeńnì, kɛ mɔkɛ muwɛ̃rímú, fɔ̃́ɔ̃̀ ɔ̃ɔ̃ dɛ́úkùnnɛ ɑ dɔ́ wè kɛ́nte koò kpenkɛ.
13Dɛɛ̀ kpɛ́í nte fɔ̃́ nKuyie nti tũ nkù kɛ̀ ti dɑ sɑ̃ntí, kɛ dɛ́úkùnko ɑ yetidiɛrì.
14N yí tú òmɔù, n kɔbɛ mɛ nyí tú bɛ̀mɑbɛ̀, dɛ̀ í tú nɛ̀ ti mɔ́mmɔmbɛ kó muwɛ̃rímú mmu ti dɑ pɑ̃ɑ̃mmɛ̀ ti yɛ̀mmɛ̀ kó yɛpɑ̃rɛ̀, dɛmɔu dɛ̀ bonní ɑ borɛ̀ ndɛ ti dɑ pɑ̃ɑ̃ ndɛ̀ tu ɑ nɔu kpɛrɛ ndɛ.
15Kɛ yɛ̃́ ti tú mɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ mbɛ ɑ ììkɛ̀, ti yóó pɛ̃ɛ̃tɛ́mu ti yɛmbɛ̀ yĩmɛ̀, ti we diɛ nkɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ yɛ̀ pɛ̃nkù mɛdɛ́ɛ̀ ndòmmɛ̀ mmɛ. Ti bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́yíɛ́ ti fòmmu kó yɛwe.
16Ti Yiɛ̀ nKuyie nti tũ nkù ti tíímmu dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dò nkɛ́mɑɑ́nɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ti yó ndɛ́úkùnko tɛ̀ɛ̀ miɛkɛ ɑ yetìsɑ̀ɑ̀rì dɛmɔu dɛ̀ tu ɑ nɔ̀ùtɛ̀ kpɛrɛ ndɛ, fɔ̃́ɔ̃̀ dɛ̀ te.
17Áú! Ti Yiɛ̀ nKuyie n tũ nkù n yɛ̃́mu kɛ dò nhɑ wúó nhonìtì yɛ̀mmɛ̀, ɑ dɔ́ wèè yɛ̀mmɛ̀ wenni wènwe, m mɛ ndɑ pɑ̃nɛ̀ mɛyɛnwennimɛ mmɛ yɛpɑ̃rɛ̀ yiɛ nkó dimɑ̀ɑ̀, kɑ̀ɑ wùó nhɑ nìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo diɛ mbɛ̀ dɑ pɑ̃mɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ kó yɛpɑ̃rɛ̀ nɛ̀ diwɛ̀ì.
18Ti Yiɛ̀ nKuyie ti yɛmbɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu bɛ̀ do tũ nkù, yóu kɑ̀ɑ nìtìbɛ̀ mmɔkɛ dɛ kó iyɛntotí botí kɛ́mbo ɑ bíɛ́kɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀.

19Duɔ́ m birɛ Sɑdomɔɔ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀ kòo tũnnɛ ɑ tɑnnɔ̀, nɛ̀ ɑ tié nnɛ̀ ɑ kuɔ́. Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkòo mɑɑ́ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ n wɑɑ́ ntinɛntì tɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
20Kɛ̀ Dɑfitii bɛ́innɛ̀ ditĩ̀nnì kɛ dɔ̀: Dɛ́úkùnnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì. Kɛ̀ ditĩ̀nnì dimɔu dɛ́úkùnnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ yɛmbɛ̀ do tũ nkù, kɛ sĩ́nnɔ́ɔ kɛ́kɔ̃nkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì ììkɛ̀.
21Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ fíé ti Yiɛ̀ nKuyie nyiwũɔ̃ ìì yóó tuɔ: Nyɛnɑɑdɑkɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ (1000), yɛpedɑkɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ (1000), nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kpɛyi tɛkɔupíítɛ̀ (1000) nɛ̀ mɛnɑɑ̀ mbɛ̀ yóó yɔɔrɛ mɛ̀ kɛ́tuɔ, kɛ́fíénɛ̀ iwũɔ̃ tɛì pɛ́u, Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu yóó di ì.
22Dɛ yiè kɛ̀ bɛ̀ɛ di kɛ́yɑ̃̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀, kɛ̀ diwɛ̀ì diɛrì mbɛ̀ bo. Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́pĩɛ̃kɛ́ Dɑfiti birɛ Sɑdomɔɔ weè tumɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì, kóò còú mmɛkùɔ̀, nkòò bo mbɑkɛ́. Kɛ mɛ ndɔɔ̀ Sɑdɔki kòò bo ntú ikuɔ́ nìùtì.
23Kɛ̀ Sɑdomɔɔ sɔɔtɛ́ o cicɛ Dɑfiti kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ti Yiɛ̀ nKuyie nhò duɔ́ ndì, kɛ̀ tikpɑ̀tìi ò yie nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu nyíe nhò yɛ̃ mmù.
24Kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ nɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀, nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti bí tɛì imɔu kɛ̀ bɛ̀ mbuɔ́ Sɑdomɔɔ.
25Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛ́úkùnnɛ Sɑdomɔɔ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ììkɛ̀. Kòo kpɑ̀tìi dɛukɛ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ̀ɛ̀ ò niitɛ́nɛ̀ kɛ di tikpɑ̀tì.
26Sɛsee birɛ Dɑfiti do bɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ndi.
27Ò do bɛ̀ bɑkɛ́ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ ndi, kɛ́mbo Ebunɔɔ kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀, Sedisɑdɛmmu yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti.
28Dɑfiti do mɔkɛmu tikpɑ̀tì kòo yètìrì feí, kòo kótɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́tuɔkɛ o mɔ̀nnì kɛ́kúnɛ̀ kunɑɑtí, kòo birɛ Sɑdomɔɔ sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì.
29Okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti tɔ̃mmú ò mù ketɛ́mɛ̀ nɛ̀ ò mù dèèmɛ̀ dɛ̀ wɑ̃̀rimu Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sɑmmuyɛɛri pɑ́tíri miɛkɛ nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ Nɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Kɑdi bɛ kpɛyɛ miɛkɛ.
30Dɛ kó yɛpɑ́tɛ yɛɛ̀ nɑ̀ɑ́ nhò do tɔ mɛ̀ɛ̀ botí tikpɑ̀tì nɛ̀ o wɛ̃rímú do dɛu mɛ̀ɛ̀ botí nɛ̀ tìì do ò tùɔ̀kɛní, nɛ̀ tìì do tùɔ̀kɛní Isidɑyɛɛribɛ, nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ kó yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔu miɛkɛ.