Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Dɑfiti ḿbo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Nɑtɑ̃ɑ̃ kɛ dɔ̀: Ntɛ mí nkɛ ɑ̃ dɛtekperɛ̀ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu ĩ́ĩ́kú ditou bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ dì tiyɑ̀ɑ̀tì.
2Kɛ̀ Nɑtɑ̃ɑ̃ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: A yɛ̀mmɛ̀ dò nhɑ́ dɔɔ̀ tìì kó dimɑ̀ɑ̀, dɔɔ̀ tì, Kuyie ndɑ bonɛ̀mu.
3Dɛ kó kɛyènkɛ̀ kɛ̀ Kuyie nnɑ́kɛ́ Nɑtɑ̃ɑ̃ kɛ dɔ̀:
4Kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ n kóo tɔ̃ntì Dɑfiti kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú, weè í yó m mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ n yó nhɑ̃ tɛ̀.
5Nɛ̀ n dènnɛní dìì yiè Isidɑyɛɛribɛ Esibiti ɛì miɛkɛ n yí tɑ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑtɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ yíenní. N do bɛ̀ nɛínɛ̀, kɛ ɑ̃ mɛtɑummɛ̀ tou ndi.
6Nɛ̀ m bonɛ̀ dìì dɑɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ cèmmu miɛkɛ kɛ bɛ̀ duɔ̀ mbɛbɑɑtíbɛ̀, m bɑ́ mbekɛ Isidɑyɛɛribɛ kóo nìùtì mɔù, kɛ tú ò m mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ dɛtekperɛ̀ kó idɛí?
7Á kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ n kóo tɔ̃ntì Dɑfiti kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì tu ò do cɛ̃mmù ipe nyi kɛ̀ nh ò tɑ̃ɑ̃tɛ́ kòò nɑɑ́ nyIsidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
8Kɛ̀ nní nhò niɛ̀nɛ̀ ò kɔ̀rì yɛ̀ɛ̀ bòrɛ̀ yɛmɔu, kɛ̀ míì kùɔ o dootitɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do ò wetí bɛmɔu. Kɛ dɛ̀úkùnnɛ o yètìrì kɛ̀ dì mɑ̀ɑtɛnɛ̀ kɛtenkɛ̀ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kpɛyɛ.
9N yóó duɔ́mmu n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ dikɑrì kɛ́ bɛ̀ kɑ̀nnɛ kɛ̀ bɛ̀ ndɛ̀ bo kɛ í yĩɛ̃̀kù, kɛ̀ ibotí yɛiyi kó bɛnìtìbɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ bɛ̀ fɛ̃́ũ, bɛ̀ do bɛ̀ fɛ̃́ũnko mɛ̀ɛ̀ botí.
10N kɑ̀nnɛ dìì mɔ̀nnì bɛbɑɑtíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbɛ bɑkɛ́. N yóó duɔ́mmu kòo dootitɔbɛ̀ɛ ò bɔ̀útɛ́. M bɛ́immu kɛ tú n yóó ò duɔ́mmu tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
11Ò we bo tuɔkɛ dìì mɔ̀nnì, kòo kò nho yɛmbɛ̀ kũũ̀ nkɛ̀, o kó difɔ̃nkúò m bo tɑ̃ɑ̃tɛ́ o bí o pɛitɛ́ ì miɛkɛ o birɛ mɑrɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì kɛ̀ n tì fìí.
12Dɛɛ̀ yó m mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ n fíí ndɛ kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì, kɛ̀ dì mbo sɑ̃́ɑ̃̀.
13Kɛ̀ nni ntú dɛ cicɛ kɛ̀ dɛ̀ tu m birɛ, n yí yóó nɔ́ɔ́tɛ́ n kó mɛsɑ̀ɑ̀ ndɛ ĩ́nkɛ̀ n do mɛ̀ nɔ̀ɔ́tɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí okpɑ̀ɑ̀tì wèè ò niitɛ́nɛ̀ kɛ di tikpɑ̀tì.
14Dɛɛ̀ yó mbɑkɛ́ n nìtìbɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ n kpɑ̀ɑ̀tìyuu kɛ̀ dɛ kpɑ̀tì mbo sɑ̃́ɑ̃̀.
15Mɛm̀mɛ Nɑtɑ̃ɑ̃ nɑ̀kɛ́mɛ̀ Dɑfiti Kuyie nhò bɛnkɛ tì timɔu.
16Kɛ̀ Dɑfitii kɔtɛ Kuyie ntɑummɛ̀ tou borɛ̀ kɛ́tɑ kɛ́ kù bɑ́ntɛ̀ kɛ dɔ̀: Áú n Yiɛ̀ nKuyie, n tú we? N cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tu ɔ̃̀ntɛ, kɑ̀ɑ n dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ ɑ mɛ̀ nni ndɔ̀ɔ̀ mɛ̀,
17kɛ wúó nkɛ̀ dɛ̀ í sɑ̀nnɛ̀ kɑ̀ɑ nɑ̀ɑ́ ndɛ̀ yó mboní kɑ̀ɑ dɔɔ̀ dɛ̀ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. N Yiɛ̀ nKuyie ɑ n wèńtɛ́ kɛ̀ dɛ̀ dò n tú onitidiɛwè mɔù nwe.
18Mí nDɑfiti n tɛ̃́nkɛ nɛ́ bo dɑ bɛ́innɛ̀ ɔ̃̀nti? A n yɛ̃́mɛ̀mu mí nhɑ kóo tɔ̃ntì kɛ bɑɑ nɛ́ dɔ́ kɛ́ n dɛ́úkùnnɛ.

19Ti Yiɛ̀ nKuyie! A n dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nte kɑ̀ɑ pĩ ndɛ kó mutɔ̃ndiɛmù kɛ bo bɛnkɛ ɑ dɛumɛ̀ kɛ í mɔkɛ kumɑ̀nku.
20Ti Yiɛ̀ nKuyie! Òmɔù í bo wèè dɑ dònnɛ̀. Bɛ̀ ti nɑ̀kɛ́mu ɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, òmɔù í bo wèè dɑ dònnɛ̀.
21Kubotí mɑkù í bo kɛtenkɛ̀ kiɛ nyĩ́nkɛ̀ kùù dònnɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ɑ kɔ̀tɛní kɛ dɛɛtɛ́ bɛ̀ Esibiti kɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ɑ nìtìbɛ̀ kɛ ni kɛ̀ bɛtì ibotí tɛì. A yètìrì bo dɛukɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ̀ bɛ̀ dɑ yɔtɛ dɛɛ̀ te kɑ̀ɑ pĩ ndɛ kó mutɔ̃ndiɛmù.
22A tɑ̃ɑ̃tɛ́ ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ bo ntú ɑ nìtìbɛ̀ mbɛ sɑ̃́ɑ̃̀. Fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie nkɑ̀ɑ bɛ̀ te.
23Ti Yiɛ̀ nKuyie, ɑ bɛ́i ntì mí nhɑ kóo tɔ̃ntì n kpɛ́í nnɛ̀ ɑ dɔúnnɛ̀ dìì nùù n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í ndì pĩ nsɑ̃́ɑ̃̀ kɛ́ dì dɔ̀ɔ̀, ɑ bɛ́i nkɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀.
24Á ntì pĩ nkɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɑ̀ɑ yètìrì ndɛu, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ weè te Isidɑyɛɛribɛ, kɑ̀ɑ fíí mmí nhɑ kóo tɔ̃ntì Dɑfiti n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
25Kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ nhɑ mɔ́mmuɔ fɔ̃́ɔ̃̀ bɛ́i nkɛ tú ɑ bo n duɔ́ ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yóó sɔɔtɛ́ n kpɑ̀tì, kɛ̀ dɛɛ̀ te kɛ̀ n dɑ̀ɑ́tí kɛ dɑ bɑ́ɑ́.
26Áú! Ti Yiɛ̀ nKuyie fɔ̃́ɔ̃̀ tu Kuyie, kɛ bɛ́i mmɛsɑ̀ɑ̀ ɑ yó n dɔɔ̀ mɛ̀ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì.
27A dɔ́mu kɛ́dɔɔ̀ ɑ kóo tɔ̃ntì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkòo cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nsɔkɛ́ tikpɑ̀tì sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ ɔ̃ nkɑ̀ɑ pɑ̃ dɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mɛ̀ ɔ̃ mbomu sɑ̃́ɑ̃̀.