Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɑfiti kòtɛ́ dìì mɔ̀nnì mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ́ nyóó kú kɛ́duɔ́ nho birɛ Sɑdomɔɔ tikpɑ̀tì kòò bo sɔɔtɛ́ kɛ́mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ.
2Kòo tíí nyIsidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ Defiibɛ.
3Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ nDefiibɛ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti kɛ́ndeètìnko, kɛ̀ bɛ̀ mbo bɛnìtìbɛ̀ sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔupísìni (38000).
4Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛnìtìbɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (24000) bɛ̀ɛ̀ bo nni mutɔ̃mmú mùù bo ndo nkɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛnìtìbɛ̀ sikɔupísìkuɔ̀ (6000) bɛ̀ɛ̀ tu bɛhɛikɛ̀mpɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀, kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ɛ̀ bo mbɑɑ̀ yɛbòrɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (4000),
5kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ɛ̀ yó ndiè nkɛ bie ntikùtìdùùtì nɛ̀ dɛbémbénnɛ̀ Dɑfiti do dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (4000).
6Kɛ̀ Dɑfitii totí Defii bí i nɑɑ̀mùntì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀. Kɛrisonni kɔbɛ bɛ kɔku. Keɑdi kɔbɛ bɛ kɔku. Mɛdɑdi kɔbɛ bɛ kɔku.
7Kɛ̀ Kɛrisonni pɛitɛ́ ibí ìdɛ́ì, Dɑedɑnni nɛ̀ Simmɛii.
8Kɛ̀ Dɑedɑnnii pɛitɛ́ ibí ìtɑ̃ɑ̃ti, Yeyɛɛdi nɛ̀ Setɑmmu nɛ̀ Sowɛɛri. Kɛ̀ Yeyɛɛdii mbɛ̀ kòtí.
9Kɛ̀ Simmɛii pɛitɛ́ ibí ìtɑ̃ɑ̃ti Sedomɔti nɛ̀ Asiyɛɛdi nɛ̀ Adɑɑ bɛɛ̀ do bɑkɛ́ Dɑedɑnni kó sicɛ̃́ĩ.
10Kòo bí tɛì mbo ìnɑ̀ɑ̀, Yɑɑti nɛ̀ Sisɑ nɛ̀ Yeusi nɛ̀ Bediyɑ.
11Yɑɑti weè do bɛ̀ kòtí, kɛ̀ Sisɑɑ nhò pòkoo, Yeusi nɛ̀ Bediyɑ bɛ̀ í mmɔkɛ ibí pɛ́u, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑ̀ɑ nkɛ́wɛ̃nnɛ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ̀mɑ́ɑ̀.
12Kɛ̀ Keɑti kó ibí mbo ìnɑ̀ɑ̀, Amudɑmu nɛ̀ Isɑɑdi nɛ̀ Ebunɔɔ nɛ̀ Usiyɛɛdi.
13Kɛ̀ Amudɑmuu pɛitɛ́ Anɔɔ nɛ̀ Mɔyiisi. Kɛ̀ bɛ̀ɛ cɑ̃́nnɛ́ Anɔɔ nɛ̀ o bí ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mutɔ̃mmú kpɛ́í n sɑ̃́ɑ̃̀. Bɛɛ̀ do dò kɛ́ntuɔ̀ ntihúúntì ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ pĩ́ nku tɔ̃mmú, kɛ níí yú Kuyie nyètìrì kɛ́pɑ̃ bɛnìtìbɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀.
14Mɔyiisi do tú Kuyie nkóo nìtì nwe, kòo bí nwɛ̃nnɛ́ Defii kó kuwuɔ.
15Kɛ̀ Mɔyiisi bí ntú Kɛrisonni nɛ̀ Ediesɛɛ.
16Kɛ̀ Kɛrisonni pɛitɛ́ Sebuyɛɛdi kòo ńkótí o nɑɑ̀mùnkù.
17Kɛ̀ Ediesɛɛ pɛitɛ́ Deɑbiɑ omɑ́ɑ̀, kòo nkótí o nɑɑ̀mùnkù Ediesɛɛ do í pɛitɛ́ kɛ̀ dɛ̀ nsũ. Kòo birɛ Deɑbiɑ nɛ́ pɛitɛ́ kɛ̀ dɛ̀ nsũ mɛdiɛ̀.
18Kɛ̀ Isɑɑdi pɛitɛ́ Sedomiti kòò ntú okótì o nɑɑ̀mùnkù miɛkɛ.

19Kɛ̀ Ebunɔɔ pɛitɛ́ Yediyɑu kòò nkótí o nɑɑ̀mùnkù. Kòo nɛi ntú: Amɑdiɑ nɛ̀ Yɑsiɑɛdi nɛ̀ Yekɑmɑmmu.
20Kɛ̀ Usiyɛɛdii pɛitɛ́ Misee kòo nkótí o nɑɑ̀mùnkù miɛkɛ, kɛ̀ Isiɑ nhò pòkoo.
21Kɛ̀ Mɛdɑdii pɛitɛ́ ibí idɛ́ì: Mɑdi nɛ̀ Muusi. Kɛ̀ Mɑdii pɛitɛ́ Edeɑsɑɑ nɛ̀ Kiisi.
22Kɛ̀ Edeɑsɑɑ kú bɑ́ ò í mmɔkɛ initidɑbí. Ò do pɛitɛ́ initipobí mɑ́ɑ̀ ndi, kòo nɑntɛ̀ Kiisi kó ibí ì puokɛ.
23Kɛ̀ Muusii pɛitɛ́ Mɑdi nɛ̀ Edɛɛ nɛ̀ Yedemɔti bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti.
24Bɛɛ̀ do tú Defii yɑɑ̀bí kɛ́nkótí bɛ nɑɑ̀mùntì miɛkɛ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑɑ mbɛ̀ mɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko kɛ́ bɛ̀ duɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mutɔ̃mmú.
25Dɑfiti do bɛ́immu kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́mmu mɛom̀pùmɛ̀ ku nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, ku mɔ́mmɔnku kɛ yó mbo Sedisɑdɛmmu sɑ̃́ɑ̃̀.
26Defiibɛ tɛ̃́nkɛ í yó ntɔu mɛtɑummɛ̀ tou nɛ̀ ikuɔ́ nɛntì.
27Dɑfiti weè do yɛ̃ mbɛ̀ níí wɑ̃ri Defiibɛ bɛ̀ mɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko kɛ́ bɛ̀ duɔ́ mmutɔ̃mmú Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.
28Bɛɛ̀ do te bɛ̀ bo nteénnɛ̀mɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀, Anɔɔ bí ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mutɔ̃mmú, kɛ́ndɑkɛ tɛ dɑ̀ntì nɛ̀ tɛ dieti dɛ kpɛ́í. Bɛɛ̀ do te bɛ̀ bo ndɔɔrimɛ̀ ikuɔ́ nɛntì, mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́. Bɛɛ̀ do te Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mutɔ̃mmú.
29Bɛɛ̀ dò nkɛ́ndɑkɛ bɛ̀ pɑ̃ɑ̃ ndɛ̀ Kuyie ndɛ kpɛ́í, pɛ̃́ɛ̃̀ bɛ̀ pɑ̃ɑ̃ nwè Kuyie nnɛ̀ muyuo nsɑ̀ɑ̀mù bɛ̀ pɑ̃ɑ̃ mmù Kuyie nnɛ̀ yɛkɑ̀tìndɑ̀ yɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti, nɛ̀ yɛkɑ̀tìndɑ̀ nɛ̀ tipɛ̃́mpɛ̃ńtì, kɛ́mbeú bɛ̀ pɑ̃ɑ̃ ndɛ̀ Kuyie, dɛ cɛ̃́ɛ̃́kù nɛ̀ dɛ okùmɛ̀.
30Bɛ̀ do dò nkɛ́nsɑ̃ntímu ti Yiɛ̀ nKuyie mbɑ́ dìì kṹnweńnì nɛ̀ kuyuoku,
31kɛ́ntuɔ̀ nyiwũɔ̃ bɛ̀ feu ì ti Yiɛ̀ nKuyie, siom̀pùsi kó yɛwe nɛ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ kó yɛwe ketiyɛ̀ nɛ̀ Kuyie nkó yɛbɑɑ, kɛ́ntũ mbɛ̀ dɔú nyikuɔ́ kɛ kèétɛ́ mɛ̀ɛ̀ fíè mmɛ̀ duɔ́ kɛ mɑmɛ̀.
32Bɛɛ̀ do te bɛ̀ bo ndɑkɛmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tou kpɛ́í, nɛ̀ ikuɔ́ nɛntì bo kùù fɑ̃́ɑ̃́. Kɛ̀ bɛ̀ ntũ mbɛ tebìí Anɔɔ bí bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì kɛ pĩ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɔ̃mmú.