Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Dɑfitii tíí nyIsidɑyɛɛribɛ kó bɛnìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ni bɛnìtìbɛ̀ biɛ nsikɔùpí, bɛtɔbɛ̀ sikɔu nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀.
2Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ di wèńtɛ́ kɛ̀ dɛ̀ wenni, kɛ̀ dɛ̀ bonní tí Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀, tí tɔ̃ nkɛ̀ ti tebìí sìì kpɑɑ́ Isidɑyɛɛribɛ tempɛ̃ nyimɔu nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ bɛ̀ɛ̀ bo Isidɑyɛɛribɛ ɛkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní ti borɛ̀.
3Kɛ̀ tí kɔtɛ kɛ́tɔní ti Yiɛ̀ nKuyie nti tũ nkù tɑummɛ̀ tɔu, kɛ yɛ̃́ ti do í dɑkɛmɛ̀ di kpɛ́í Sɑuri kó dimɔ̀nnì.
4Kɛ̀ ditĩ̀nnì dimɔuu tì yie nkɛ yɛ̃́ dì wùómmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ wennimu kɛ dò nkɛ́dɔɔ̀.
5Kɛ̀ Dɑfitii tíí nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu, kɛ́túótɛ́ bɛmbɛ nɛ̀ Esibiti kɔbɛ bɛ temmɑ̀nku kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Debo-Amɑti kɛ̀ bɛ̀ bo kɔtɛ Kidiyɑ-Yeɑdimmu kɛ́tɔní ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu.
6Dɑfiti nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí Bɑdɑɑ ɛì Kidiyɑ-Yeɑdimmu dìì bo Sudɑɑ tempɛ̃ kɛ̀ bɛ̀ bo túótɛ́ní ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu. Kuyie ntɔ̃rɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ bɛ̀ tu yɛ̀ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ yɛ fèntì còḿmú dìì ĩ́nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀.
7Mɛm̀mɛ bɛ̀ tùótɛ́mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu Abinnɑdɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ dì ɑ̃nnɛ́ tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀ pɑ̀ntɛ̀ miɛkɛ Usɑɑ nɛ̀ Aiyo kɛ̀ bɛ̀ ndɛri inɑ̀ɑ̀kɛ ìì dì tɔ.
8Dɑfiti nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ nyɑ̃nku ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ nɛ̀ bɛ wɛ̃rímú mumɔu kɛ diè nkɛ bie ntibómbonti nɛ̀ tikùtìdùùtì nɛ̀ yɛbɑ̀rɛ̀ nɛ̀ tikɑ̃penti nɛ̀ yɛtɑ̃tɛhe.
9Bɛ̀ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Kidonni yiɛ́ borɛ̀ kɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ ndɔ́ kɛ́bɔ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu kɛ̀ Usɑɑ youtɛ o nɔ̀ùtɛ̀ kɛ bo dì cɔ̀útɛ́,
10kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ ò cɔ̀útɛ́, kɛ̀ kùu ò potɛ́ ò yòutɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nho nɔ̀ùtɛ̀ kɛ kɑ̀ɑ́kɛ́ mɛtɑummɛ̀ tɔu. Kɛ̀ Usɑɑ kú dɛndɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀.
11Kɛ̀ dɛ̀ɛ yonkɛ Dɑfiti ti Yiɛ̀ nKuyie mpotɛ́mɛ̀ Usɑɑ kòo yú dɛborɛ̀ kɛ dɔ̀: Pedɛsi-Usɑɑ kɛ̀ bɛ̀ kpɑɑ́ mɛ ndɛ̀ yu nɛ̀ yíenní.
12Dɛ yiè kɛ̀ Dɑfitii yɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: M bo dɑ́ɑ́tí kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔuu tɑ n cĩ́ɛ̃̀tɑ̀ɑ̀?
13Mɛm̀mɛ kɛ̀ Dɑfiti í nyie nkɛ bo kònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu o ciɛ, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ dì kɔ̀tɛnɛ̀ Kɑti ɛì kou Obɛdi-Edɔmmu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
14Kɛ̀ dì ḿbo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ dɔ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɔu nɛ̀ ò mɔ̀kɛ dɛ̀ dɛmɔu.