Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dubɛnni weè do tú Sɑkɔbu kóo po kɛ nɛ́ duɔ́nɛ̀ o cicɛ pokù mɔù, kɛ̀ dɛɛ̀ nte kòo pɑɑ̀ Mpo dò nkɛ́tiekɛ dɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ duɔ́ nSosɛfu kó ibí, bɑ́ ò tɛ̃́nkɛ í ncómmú o fɔ̃̀tìrì.
2Kɛ̀ Sudɑɑ kó kuwuɔ nkpenkɛ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ o tebìí kpɛyi. Weè kó kuwuɔ mmiɛkɛ nkɛ okpɑ̀ɑ̀tì do yɛ̀nnímɛ̀ kɛ́mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ. Kɛ̀ Sosɛfu bí iì bɑɑ nɛ́ nte Mpo ɔ̃ nte dɛ̀.
3Kɛ̀ Sɑkɔbu kóo po Dubɛnnii pɛitɛ́ initidɑbí ìnɑ̀ɑ̀. Enɔki nɛ̀ Pɑduu nɛ̀ Ɛtisibonni nɛ̀ Kɑdimii.
4Kɛ̀ Sowɛɛrii pɛitɛ́ Semmɑyɑ kɛ̀ Semmɑyɑɑ pɛitɛ́ Kɔku kɛ̀ Kɔkuu pɛitɛ́ Simɛii,
5kɛ̀ Simɛii pɛitɛ́ Misee kɛ̀ Misee Deɑyɑ kɛ̀ Deɑyɑ pɛitɛ́ Bɑɑdi,
6kɛ̀ Bɑɑdii pɛitɛ́ Beedɑɑ. Beedɑɑ do tú Dubɛnni kó kuwuɔ nkóo kpɑ̀ɑ̀tì nwe. Kɛ̀ Asidii ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì Tikidɑɑ Fɑdɑsɑɑ ò pĩ nkɛ́kònnɛ̀ Asidii tenkɛ̀.
7Ntɛ Beedɑɑ tebìí nɑɑ̀mùntì miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ do tú bɛnìùbɛ̀ bɛ̀ do bɛ̀ kɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ bɛ̀ ntũmmɛ̀ bɛtɔbɛ̀. Yeiyɛɛdi weè do tú oketiwè. Kɛ̀ Sɑkɑrii ntú odɛ́rì.
8Bɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Bedɑɑ ntũnní. Ò do tú Sowɛɛri nɑɑ̀mùnkù kou nwe, Semɑ yɑɑ̀birɛ. Kòo cicɛ tú Asɑɑi. Bɛɛ̀ kó tinɑɑ̀mùntì kɔbɛ do bo kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ bo Adowɛɛ tempɛ̃ nkubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Nɛbo tɑ̃rì nɛ̀ Bɑɑdi-Nɛɔɔ ɛì kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀.
9Bɛ kó kɛtenkɛ̀ do ketɛ́ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó dikpɑ́ɑ̀ ndi kɛ́ntɔ kɛ́dítɛ́nɛ̀ kukó nhEfɑdɑti kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do mɔkɛmɛ̀ iwũɔ̃ pɛ́u Kɑdɑɑdi ɛì.
10Sɑuri do tú dìì mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ bɛ̀ɛ dokɛ́nɛ̀ Akidiibɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ kɛ́fietɛ bɛ ɛì Kɑdɑɑdi tempɛ̃ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
11Kɛ̀ Kɑdi yɑɑ̀bí mbo Bɑsɑ̃ɑ̃ kó kubiriku kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Sɑdikɑɑ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ bɛ̀ ɛ̀rínɛ̀.
12Kɛ̀ Sowɛɛri kó kunɑɑ̀mùnkù kuù mbɑkɛ́ tisɔnti kɛ̀ bɛ̀ mbo Bɑsɑ̃ɑ̃, kɛ̀ Sɑfɑ̃ɑ̃ kɔku mbɛ̀ pòkoo kɛ́yíɛ́nɛ̀ Yɑnɑii kɔku nɛ̀ Sɑfɑti kɔku.
13Bɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ tinɑɑ̀mùntì tɛtì ḿbo tìyiekɛ̀ Mikɑyɛɛri kɔku nɛ̀ Mɛsudɑmmu kɔku nɛ̀ Sebɑɑ kɔku nɛ̀ Yodɑii kɔku nɛ̀ Mɛyɑkɑ̃ɑ̃ kɔku nɛ̀ Sebɑɑ kɔku nɛ̀ Siyɑɑ kɔku nɛ̀ Ebɛɛ kɔku.
14Bɛ kó kunɑɑ̀mùnkù kó bɛyɑ̀ɑ̀rìbɛ̀ do tú Abiyɑi nɛ̀ Uuri nɛ̀ Yɑdoɑɑ nɛ̀ Kɑdɑɑdi nɛ̀ Mikɑyɛɛri nɛ̀ Yesisɑii nɛ̀ Yɑdo nɛ̀ Buusi.
15Kunni yɑɑbirɛ Abidɑyɛɛdi birɛ Aii weè do bɛ̀ bɑkɛ́,
16kɛ́mbo Kɑdɑɑdi tempɛ̃ Bɑsɑ̃ɑ̃ tenkɛ̀ kɛ nɛ́ yíɛ́nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀, kɛ̀ bɛ nɑɑcɛ̃nni ntú Sɑdonni kó kubiriku kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ bɛ tenkɛ̀ mɑ̀nku.
17Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɑ̃ri bɛ̀ yètɛ̀ dihɛì kó yɛpɑ́tɛ miɛkɛ Yotɑmmu tu dìì mɔ̀nnì Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Sedoboɑmmu tu dìì mɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
18Dubɛnni nɛ̀ Kɑdi nɛ̀ Mɑnɑnsee nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ kó dikéè tɛrì bɛ̀ do mɔkɛ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔusìyiekɛ̀ nɛ̀ sipísìkuɔ̀ (44760) bɛ̀ do tú bɛ̀ɛ̀ nɔ mbɛ̀mbɛ mudoò mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ tɔu tidɔpììtì nɛ̀ yɛkpɑ̀rìse nɛ̀ dɛtɑ̃nnɛ̀.

19Kɛ̀ bɛ̀ɛ dokɛ́nɛ̀ Akidiibɛ nɛ̀ Ayetuu botí kɔbɛ nɛ̀ Nɑfisi botí kɔbɛ nɛ̀ Nɑdɑbu botí.
20Dɛ kó mudoò miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ kɛ dò nKuyie mbo tee, kɛ́ kù bɑ̀ńtɛ̀ kɛ́ kù mɔɔ mɛteèmmɛ̀. Kɛ̀ kùu bɛ̀ teennɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ Akidiibɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ kòḿmú,
21kɛ́pĩ́mmú bɛ wũɔ̃ ìì tu: Yòyóbɛ̀ sikɔupípísìnùmmù (50000) ipe nɛ̀ sibɔɔ́ sikɔupíkɔ̀ùpísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupípísìnùmmù (250000) nɛ̀ sɑ̃mmɑrímú sikɔupísìdɛ́ (2000) kɛ́pĩ́mmúnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupíkɔ̀ùtɛ̀ kɛ́kònnɛ̀ (100000).
22Kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ bɛ dootitɔbɛ̀ pɛ́u kɛ yɛ̃́ dɛ kó mudoò do túmɛ̀ Kuyie nkɔ̃mu mmu, kɛ́deè kɛ́kɑri bɛ tenkɛ̀ kɛ́mbo kɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì yɑ̀ɑ bɛ̀ pĩ̀ḿmúnɛ̀ kɛ́kònnɛ̀ o ɛì.
23Kɛ̀ Mɑnɑnsee kó kuwuɔ ndikéè sɔnnii kɔtɛ kɛ́kɑri Bɑsɑ̃ɑ̃ tenkɛ̀, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Bɑɑdi-Ɛdimɔɔ nɛ̀ Senii nɛ̀ Ɛdimɔɔ tɑ̃rɛ̀. Kɛ̀ bɛ wuɔ nsṹṹ.
24Ntɛ bɛ̀ɛ̀ do ni bɛ cɛ̃́ĩ bɛ yètɛ̀: Efɛɛ nɛ̀ Iseii nɛ̀ Ediyɛɛdi nɛ̀ Asidiyɛɛdi nɛ̀ Idimmɛyɑ nɛ̀ Odɑfiɑ nɛ̀ Yɑdiyɛɛdi. Bɛmɔu bɛ̀ do tú bɛ̀ɛ̀ yètɛ̀ feí bɛ̀mbɛ, yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀.
25Dubɛnni kó kuwuɔ nnɛ̀ Kɑdi kɔku nɛ̀ Mɑnɑnsee kɔku dikéè, kɛ̀ bɛ̀ɛ yetɛ Kuyie mbɛ yɛmbɛ̀ do tũ nkù, kɛ́ kù bùtínnɛ́ kɛ́fíé iwũɔ̃ yɛbɔkɛ̀ ibotí tɛì do feu yɛ̀, kɛ̀ Kuyie nyì kùɔ kɛ́ bɛ̀ kɑ̀nnɛ.
26Mɛm̀mɛ kɛ̀ Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkùu íi nhAsidii kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ Pudi nɛ̀ Tekidɑti-Fɑdɑsɑɑ bɛ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ do mudoò kɛ́ bɛ̀ nɑ kɛ́ bɛ̀ pĩ̀ḿmú kɛ́kònnɛ̀ Adɑɑ ɛì nɛ̀ Abɔɔ kpɛri nɛ̀ Adɑ yɛ tenkɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ mpɛkɛ́nɛ̀ Kosɑ̃ɑ̃ kó kukó nkɛ kpɑɑ́ dɛ̀ bo nɛ̀ yíenní.
27Defii kó ibí iì tu: Kɛrisonni nɛ̀ Keɑti nɛ̀ Mɛdɑdi.
28Kɛ̀ Keɑtii pɛitɛ́ Amidɑmmu nɛ̀ Yeseɑ nɛ̀ Ebunɔɔ nɛ̀ Usiyɛɛdi.
29Kɛ̀ Amidɑmmu pɛitɛ́ Anɔɔ nɛ̀ Mɔyiisi nɛ̀ bɛ tɑ̃ũ̀ Midiyɑmmu. Kɛ̀ Anɔɔ pɛitɛ́ Nɑdɑbu nɛ̀ Abiu nɛ̀ Edɑsɑɑ nɛ̀ Itɑmɑɑ.
30Kɛ̀ Edɑsɑɑ pɛitɛ́ Pinɑsi kɛ̀ Pinɑsii pɛitɛ́ Abisuɑ.
31Kɛ̀ Abisuɑ pɛitɛ́ Buki kɛ̀ Bukii pɛitɛ́ Usi,
32kɛ̀ Usii pɛitɛ́ Sedɑyɑ kɛ̀ Sedɑyɑɑ pɛitɛ́ Mɛdɑyɔti.
33Kɛ̀ Mɛdɑyɔtii pɛitɛ́ Amɑdiɑ kɛ̀ Amɑdiɑ pɛitɛ́ Aitubu.
34Kɛ̀ Aitubuu pɛitɛ́ Sɑdɔki kɛ̀ Sɑdɔkii pɛitɛ́ Aimɑsi
35kɛ̀ Aimɑsii pɛitɛ́ Asɑdiɑ kɛ̀ Asɑdiɑɑ pɛitɛ́ Yoɑnɑnni
36kɛ̀ Yoɑnɑnnii pɛitɛ́ Asɑdiɑ weè do tú ikuɔ́ nìùtì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ Sɑdomɔɔ do mɑɑ́ tɛ̀ Sedisɑdɛmmu.

37Kɛ̀ Asɑdiɑ pɛitɛ́ Amɑdiɑ kɛ̀ Amɑdiɑɑ pɛitɛ́ Aitubu
38kɛ̀ Aitubuu pɛitɛ́ Sɑdɔki kɛ̀ Sɑdɔkii pɛitɛ́ Sɑdummu
39kɛ̀ Sɑdummuu pɛitɛ́ Idikiyɑ kɛ̀ Idikiyɑɑ pɛitɛ́ Asɑdiɑ
40kɛ̀ Asɑdiɑɑ pɛitɛ́ Sedɑyɑ kɛ̀ Sedɑyɑɑ pɛitɛ́ Yosɑdɑki.
41Kuyie ndo duɔ́ ndìì mɔ̀nnì kɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ pĩ́ nSudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ kɛ́ we nwɛ̃nnɛ́nɛ̀ Yosɑdɑki kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni.