Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu kɛ́ dì tɑnnɛ́ ditou Dɑfiti do dɔ̀ɔ̀ dì, kɛ́ dì ĩ̀ńnɛ́ dɛ cuokɛ̀ kɛ̀ Dɑfitii fíé ti Yiɛ̀ nKuyie nyiwũɔ̃ kɛ́tuɔ kɛ́fíé itɛì mɛtɑummɛ̀ kpɛyi.
2Ò dèè dìì mɔ̀nnì kɛ́mɔɔ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ ĩ́nkɛ̀,
3kɛ́deè kɛ́ bɛ̀ totí tidiitì, bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀, kɛ́duɔ́ mbɑ́ wè pɛ̃́ɛ̃̀ nɛ̀ dikɑ̀tìndɑ̀ɑ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ dì yɛtebɛ bɛ̀ tu yɛ̀ dɑ́tì, nɛ̀ dikɑ̀tìndɑ̀ɑ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ dì fínyĩ̀ kó yɛtebɛ̀ kperɛ̀.
4Bɛ̀ dèè mɛmmɛ kɛ̀ Dɑfitii cónnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu ììkɛ̀ Defiibɛ, kɛ̀ bɛ̀ bo nkù dònti kɛ kù sɑ̃ntí, kɛ dɛ́úkùnko ku yètìrì, kunku ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù.
5Asɑfu weè do bɛ̀ bɑkɛ́ kɛ̀ Sɑkɑrii ò pòkoo, kɛ́yíɛ́nɛ̀ Yɑsiɛdi nɛ̀ Semidɑmɔti nɛ̀ Yeiyɛɛdi nɛ̀ Mɑtitiɑ nɛ̀ Ediɑbu nɛ̀ Bennɑyɑ nɛ̀ Obɛdi Edɔmmu nɛ̀ Yeiyɛɛdi, kɛ̀ bɛ̀ mbie ntibómbonti nɛ̀ tikùtìdùùtì, kɛ̀ Asɑfu bie ntikɑ̃penti.
6Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ Bennɑyɑ nɛ̀ Yɑyɛɛdi kɛ̀ bɛ̀ eu sihɑ̃ɑ̃pɔ̀nheú ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu ììkɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í ompu.
7Dɛ kó diyiè do tú diketìrì ndi Dɑfiti duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ Asɑfu nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ bo sɑ̃ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie.
8Dɛ́úkùnnɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì, ndontinɛ̀ ku. Nɑ́kɛ́nɛ̀ ibotí miɛkɛ tidiɛtì kù dɔ̀ɔ̀ tì.
9Ndiènnɛ̀ kɛ kù sɑ̃ntí mbiennɛ̀ dɛbémbénnɛ̀ ku kpɛ́í. Totínɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ tidiɛtì kù dɔ̀ɔ̀ tì kpɛ́í.
10Mpɔtìnɛ̀ ku, kunku kùù kpɑ mɛyɛi, kɛ̀ diwɛ̀ì ndi bo díndi bɛ̀ɛ̀ wɑnti ti Yiɛ̀ nKuyie.
11Wɛ̃tɛ kɛ́wɑmmúnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nɛ̀ ku wɛ̃rímú nɛ̀ ku kpetì, nwɑntinɛ̀ di bo nkù tɔ̀kɛ́nɛ̀mɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀.
12Dentɛnɛ̀ní tidiɛtì kù dɔ̀ɔ̀ tì nɛ̀ ku tɔ̃mmú cɑ̀ncɑ̀mmù, Dentɛnɛ̀ní tibeéntì kù nɑ̀kɛ́ tìì kpɛ́í.
13Díndi ku kóo tɔ̃ntì Isidɑyɛɛri kó fɛyɑnfɛ̀ díndi Sɑkɔbu yɑɑ̀bí kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ ì.
14Kuù tu ti Yiɛ̀ nKuyie, kuù bekùnɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu.
15Di bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nku tɑummɛ̀ kpɛ́í. Di bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ ku tɑnnɔ̀ kù dɔú nyɛ̀ yó mbomu sɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ ti bo mbomɛ̀.
16Bɑ́ɑ́ yɛ̃̀nnɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kù do dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nyɛ̃́nɛ̀ kù dɔúnnɛ̀ dìì nùù Isɑki.
17Kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ yóó dɔɔ̀ tì Sɑkɔbu, kù dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ mɛ̀ í yóó deè.
18Kù bɛ́immu kɛ tú: n yóó dɑ duɔ́mmu Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kó kɛtenkɛ̀. N duɔ́mmu dɛ kó kɛtenkɛ̀ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ yɑɑ̀bío.

19Bɑ́ nɛ̀ di í mɛ nsũmɛ̀, kɛ í tú bɛ̀mɑbɛ̀, kɛ tú bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀.
20Di do ɔ̃ɔ̃ tɑ ku mbotí kɛ́yɛ̀ kɛ́tɑ kutɛkù nku, kɛ́tɑ di nkpɑ̀ɑ̀tìyuu kɛ́cɑ̃́ntɛ́ ditɛrì.
21Kuyie mmɛ nyí yóu kɛ̀ bɛ̀ di fɛ̃́ũ kù do puotìmu bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ di kpɛ́í.
22Kɛ tú bɛ̀ bɑ́ɑ́ kɑ́ɑ́kɛ́ ku nìtìbɛ̀ kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ mbɛ bɛ̀ bɑ́ɑ́ bɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀.
23Kɛtenkɛ̀ kɛmɔu kɔbɛ, ndiènnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í. Mpĩɛ̃kùnɛ̀ yɛwe duɔ́mɛ̀ tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì ku dɛɛtímɛ̀ kpɛti.
24Nɑ́kɛ́nɛ̀ yɛbotɛ̀ ku kó tikpetì kpɛ́í, nɑ́kɛ́nɛ̀ ibotí tidiɛtì kù dɔ̀ɔ̀ tì.
25Kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛumɛ̀, kɛ dò nti nkù sɑ̃ntí, kuù pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛbɔkɛ̀ yɛmɔu kɛ dò nti nkù dé.
26Yɛbotɛ̀ tũ nyɛbɔkɛ̀ nyɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù dɔ̀ɔ̀ kɛĩ́nkɛ̀.
27Tikpetì nɛ̀ kuwenniku diɛkù dɛ̀ bo ku borɛ̀ ndɛ. Muwɛ̃rímú nɛ̀ diwɛ̀ì dɛ̀ bo kuù borɛ̀.
28Kutenkù kumɔu kɔbɛ, ńsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, ndontinɛ̀ ku, ku kpetì nɛ̀ ku wɛ̃rímú dɛ kpɛ́í.
29Ndɛ́úkùnkonɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì. Tɔnɛ̀ní yɛpɑ̃rɛ̀ kɛ́kɔtɛnɛ̀ní ku borɛ̀. Kɔ̃nkɛnɛ̀ ku ììkɛ̀, kɛ́ nkù sɑ̃ntí kù dò mpɑ́í pɑ́í nwe.
30Kutenkù kumɔu kɔbɛ, ńkpeutínɛ̀! Kɛtenkɛ̀ fìíkúmu kɛ í nɑmpú.
31Kɛĩ́nkɛ̀ kɔbɛ diwɛ̀ì ndi bo, kɛtenkɛ̀ kɔbɛ, ńyɑ̃nkunɛ̀! Nɑ́kɛ́nɛ̀ yɛbotɛ̀ miɛkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bɑkɛ́mɛ̀.
32Dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bo o miɛkɛ, nyɔ̃ɔ̃tinɛ̀! Dikpɑ́ɑ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo di miɛkɛ, nyɑ̃nkunɛ̀!
33Titúútì kó dɛtie nyíútínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í. Kù kèrínímu kɛ yóó bekɛ́nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu.
34Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kù wennimu, kɛ̀ ku sémmɛ̀ bo sɑ̃́ɑ̃̀. Di kù kuɔ́nnɛ̀ kɛ dɔ̀:
35Ti dɛɛtɛ́! Fɔ̃́ɔ̃̀ tú ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù ti dɛɛrí, ti fietɛ yɛbotɛ̀ nɔu miɛkɛ, ti tíí nkɛ̀ tí ndɛ́úkùnko ɑ yetìsɑ̀ɑ̀rì, kɛ̀ tí ndɑ pɔtìnɛ̀ kɛ dɑ sɑ̃ntí.
36Ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù ku yètìrì dɛumu nsɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu cɔ́útɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ mmɛ ndò ti Yiɛ̀ Kuyie nyètìrì ndɛu!

37Kɛ̀ Dɑfiti yóu Asɑfu nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ nkpɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu borɛ̀ kɛ bo mpĩ́ mmutɔ̃mmú bɛ̀ dò nkɛ́ mmù pĩ̀ḿmɛ̀ bɑ́ dìì yiè.
38Kɛ̀ Yedutunni birɛ Obɛdi Edɔmmu nɛ̀ Osɑɑ nɛ̀ bɛ tebìí sipísìkuɔ̀ nɛ̀ bɛ̀ni kɛ̀ bɛ̀ mbɑɑ̀ yɛbòrɛ̀.
39Kɛ̀ Dɑfitii duɔ́ nyikuɔ́ nìùtì Sɑdɔki nɛ̀ o tebìí ikuɔ́ nìùbɛ̀ tɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo mpĩ́ Kuyie ntɑummɛ̀ tou dìì bo Kɑbɑɔ̃ɔ̃ kó ditɔ̀nnì di kó mutɔ̃mmú.
40Kɛ̀ bɛ̀ nfeu iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ tuɔ̀ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, bɑ́ dìì kṹnweńnì nɛ̀ kuyuoku, kɛ́ntũ nyikuɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nyì Isidɑyɛɛribɛ,
41kɛ́yíɛ́nɛ̀ Emɑnni nɛ̀ Yedutunni nɛ̀ bɛsɔmbɛ bɛ̀ do yu bɛ̀ɛ̀ yètɛ̀ kɛ́ bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ̀ bɛ̀ bo nsɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ yɛ̃́ kù sémmɛ̀ dɛumɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀.
42Emɑnni nɛ̀ Yedutunni bɛɛ̀ do eu sihɑ̃ɑ̃pɔ̀nheú kɛ biennɛ̀ tikɑ̃penti kɛ biennɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó iyiɛ nkó dɛbémbénnɛ̀ kɛ̀ Yedutunni bí bɑɑ dibòrì.
43Dɛndɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ bɛ̀ɛ kũṹ mbɛ cɛ̃́ĩ. Kɛ̀ Dɑfitii kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ bo pɑ̃ o kɔbɛ mɛsɑ̀ɑ̀.