Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Isɑkɑɑ kó ibí mbo ìnɑ̀ɑ̀: Todɑ nɛ̀ Puɑ nɛ̀ Yɑsubu nɛ̀ Simmudonni.
2Kɛ̀ Todɑ kpɛyi ntú: Usi nɛ̀ Defɑyɑ nɛ̀ Yediyɛɛdi nɛ̀ Yɑmmɑii nɛ̀ Ibusɑmmu nɛ̀ Sɑmmuyɛɛri, bɛɛ̀ do tú bɛkótíbɛ̀ Todɑ nɑɑ̀mùnkù miɛkɛ, kɛ tú yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀. Okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti bɑkɛ́ dìì mɔ̀nnì bɛ̀ do bo sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ ndi (22600).
3Kɛ̀ Usii kpɛyi ntú Isidɑyɑ kɛ̀ Isidɑyɑɑ pɛitɛ́ Mikɑyɛɛri nɛ̀ Abudiɑsi nɛ̀ Sowɛɛdi nɛ̀ Isiyɑ bɛmɔu mɛmmɛ bɛ̀ do tú bɛ̀ɛ̀ kòtí bɛ̀mbɛ bɛ cɛ̃́ĩ miɛkɛ.
4Bɛ kó tinɑɑ̀mùntì miɛkɛ kɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔupísìkuɔ̀ (36000), kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do mɔkɛmɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ pɛ́u kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ piɛ́ ibí.
5Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ nyIsɑkɑɑ kó kunɑɑ̀mùnkù miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ nɔ mmudoò kɛ tú yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupípísìni nɛ̀ sikɔupísìyiekɛ̀ (87000).
6Kɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kó ibí mbo ìtɑ̃ɑ̃ti Bedɑɑ nɛ̀ Bekɛɛ nɛ̀ Yediyɑyɛɛdi.
7Kɛ̀ Bedɑɑ pɛitɛ́ inùmmù Etisibonni nɛ̀ Uusi nɛ̀ Usiyɛɛdi nɛ̀ Yedimɔti nɛ̀ Idi, bɛ̀ do tú yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ mbɛ kɛ bɑkɛ́ bɛ nɑɑ̀mùntì, bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ (22034).
8Kɛ̀ Bekɛɛ pɛitɛ́ Semidɑɑ nɛ̀ Yoɑsi nɛ̀ Ediesɛɛ nɛ̀ Edioyennɑii nɛ̀ Omudi nɛ̀ Yedemɔti nɛ̀ Abiyɑ nɛ̀ Anɑtɔti nɛ̀ Ademɛti. Bekɛɛ kó ibí nyì mɛmmɛ.
9Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ mbɛ kó tinɑɑ̀mùntì kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ mbo bɛnìtìbɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìdɛ́ (20200) bɛ̀ɛ̀ nɔ mmudoò kɛ tú yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀.
10Yediyɑyɛɛdi weè do pɛitɛ́ Bideɑnni kɛ̀ Bideɑnni bí ntú Seusi nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ nɛ̀ Eudi nɛ̀ Kennɑnɑɑ nɛ̀ Setɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Tɑdisisi nɛ̀ Aisɑyɑɑ.
11Yediyɑyɛɛdi yɑɑ̀bí nyi mɛmmɛ. Bɑ́ wè koò nkótí o nɑɑ̀mùnkù miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑɑ nkɛ̀ bɛ̀ mbo tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìyiekɛ̀ nɛ̀ sikɔusìdɛ́ (17200). Bɛɛ̀ nɔ mmudoò kɛ tú yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀.
12Idi weè do pɛitɛ́ Supimmu nɛ̀ Upimmu, Kɛ̀ Aɛɛ pɛitɛ́ Usimmu.
13Kɛ̀ Nɛfutɑdii bí ntú Yɑsiyɛɛdi nɛ̀ Kunni nɛ̀ Yesɛɛ nɛ̀ Sɑdummu. Bɛ̀ do tú Bidɑɑ yɑɑ̀bí nyi.
14Mɑnɑnsee pocɛ̃nnì ò do tùótɛ́ dì Asidii kɔbɛ miɛkɛ weè do ò pɛitɛ́ Asidiyɛɛdi nɛ̀ Mɑkiidi, kɛ̀ Mɑkiidii pɛitɛ́ Kɑdɑɑdi,
15kɛ̀ Mɑkiidi wɑɑ́ nhonitipòkù kɛ́puó Supimmu kɛ́wɑɑ́ nhotɔù kɛ́puó Upimmu, kɛ́mmɔkɛ o tɑ̃ũ̀ mɔù kòo yètìrì tu Mɑɑkɑ. Mɑkiidi birɛ tɛrɛ̀ do tú Sedofɑdi, kɛ̀ Sedofɑdii piɛ́ initipobí mɑ́ɑ̀.
16Kɛ̀ Mɑkiidii puokɛ Mɑɑkɑ kòo ò pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Pɛdɛsi, kɛ́yíɛ́ kɛ́pɛitɛ́ dɛtɛrɛ̀ kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Sedɛsi kɛ̀ Sedɛsii pɛitɛ́ Udɑmmu nɛ̀ Dekɛmmu,
17kɛ̀ Udɑmmuu pɛitɛ́ Bedɑnni. Kɑdɑɑdi nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ mbɛ mɛmmɛ. Kɑdɑɑdi do tú Mɑkiidi birɛ ndɛ Mɑnɑnsee yɑɑ̀birɛ.
18Kɛ̀ Kɑdɑɑdi tɑ̃ũ̀ Amɔdekɛtii pɛitɛ́ Isehɔɔdi nɛ̀ Abiesɛɛ nɛ̀ Mɑdɑ.

19Kɛ̀ Semidɑɑ bí ntú: Ayɑnni nɛ̀ Sisɛmmu nɛ̀ Dikii nɛ̀ Anniyɑmmu.
20Kɛ̀ Efɑdɑimmuu pɛitɛ́ Sutedɑɑ kɛ̀ Sutedɑɑ pɛitɛ́ Bedɛdi kɛ̀ Bedɛdii pɛitɛ́ Tɑɑti kɛ̀ Tɑɑtii pɛitɛ́ Edeyɑdɑ kɛ̀ Edeyɑdɑɑ pɛitɛ́ Tɑɑti.
21Kɛ̀ Tɑɑtii pɛitɛ́ Sɑbɑdi nɛ̀ Sutedɑɑ. Kɛ̀ Efɑdɑimmu bí tɛì ìdɛ́ì Esɛɛ nɛ̀ Edeyɑɑdi kɛ̀ bɛ̀ ndɔ́ kɛ́fietɛ Kɑdi ɛì kɔbɛ kó iwũɔ̃ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kùɔ.
22Kɛ̀ bɛ̀ cicɛ Efɑdɑimmu nkuɔ̀ mbɛ kṹṹ nkɛ dɔ̀ yɛwe pɛ́u, kòo tebìí ò bɑ̀ńtɛ̀.
23Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo duɔ́nɛ̀ o pokù kòo púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀: Bediyɑ, kɛ yɛ̃́ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ do bomɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
24Kòo yíɛ́ kɛ́pɛitɛ́ dɛnitipobirɛ kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀: Seedɑ, dɛɛ̀ do mɑɑ́ Bɛti-Onɔɔ tennì ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ Bɛti-Onɔɔ biriku nɛ̀ dihɛì bɛ̀ tu dì Usenni Seedɑ.
25Kɛ̀ Bedɑ pɛitɛ́ Defɑɑ kòò pɛitɛ́ Desɛfu kɛ̀ Desɛfuu pɛitɛ́ Tedɑɑ kɛ̀ Tedɑɑ pɛitɛ́ Tɑɑmmu,
26kɛ̀ Teɑnnii pɛitɛ́ Dɑedɑnni kɛ̀ Dɑedɑnnii pɛitɛ́ Ammiudi kɛ̀ Ammiudii pɛitɛ́ Edisɑmɑɑ,
27kɛ̀ Edisɑmɑɑ pɛitɛ́ Nunni kɛ̀ Nunnii pɛitɛ́ Sosuwee.
28Bɛɛ̀ do te Betɛɛdi ɛì nɛ̀ bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀, Nɑdɑɑ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ́nte Kesɛɛ ɛì nɛ̀ Sisɛmmu ɛì nɛ̀ bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀ diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Ayɑ ɛì nɛ̀ bɛ̀ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀.
29Mɑnɑnsee kó ibí iì do te Bɛti-Seɑnni ɛì nɛ̀ Tɑɑnɑki kpɛri nɛ̀ Mɛkidoo ɛì nɛ̀ Dɔdiɑ nɛ̀ bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀. Dɛ kó yɛhɛkɛ̀ Isidɑyɛɛri birɛ Sosɛfu yɑɑ̀bí iì do yɛ̀ ɑ̃.
30Kɛ̀ Asɛɛ pɛitɛ́ Imunɑ nɛ̀ Isifɑ nɛ̀ Isifi nɛ̀ Bediyɑ nɛ̀ bɛ tɑ̃ũ̀ Sedɑɑ.
31Kɛ̀ Bediyɑ pɛitɛ́ Ebɛɛ nɛ̀ Mɑdikiyɛɛdi, weè do pɛitɛ́ Bidisɑiti,
32kɛ̀ Ebɛɛ pɛitɛ́ Yɑfidɛti nɛ̀ Somɛɛ nɛ̀ Otɑmmu nɛ̀ bɛ tɑ̃ũ̀ Suɑɑ.
33Kɛ̀ Yɑfidɛtii pɛitɛ́ Pɑsɑki nɛ̀ Bimɑdi nɛ̀ Asefɑti. Yɑfiti pɛitɛ́ bɛ̀mbɛ.
34Semɛɛ weè do pɛitɛ́ Dokɑ nɛ̀ Ububɑ nɛ̀ Arɑmu,
35Edɛmmu weè do pɛitɛ́ Sofɑɑ nɛ̀ Imunɑ nɛ̀ Sedɛsi nɛ̀ Amɑdi.
36Kɛ̀ Sofɑɑ pɛitɛ́ Suɑɑ nɛ̀ Adinɛfɛɛ nɛ̀ Suɑdi nɛ̀ Bedi nɛ̀ Imidɑ,

37nɛ̀ Besɛɛ nɛ̀ Udi nɛ̀ Sɑmɑɑ nɛ̀ Sidisɑ nɛ̀ Itidɑnni nɛ̀ Beedɑ.
38Kɛ̀ Itidɑnnii pɛitɛ́ Yefundee nɛ̀ Pisipɑ nɛ̀ Adɑ.
39Kɛ̀ Udɑɑ pɛitɛ́ Adɑ nɛ̀ Anniyɛɛdi nɛ̀ Disiɑ.
40Bɛmɔu mɛmmɛ bɛ̀ do tú Asɛɛ yɑɑ̀bí nyi mɛmmɛ. Bɛɛ̀ do tú bɛ cɛ̃́ĩ kó bɛkótíbɛ̀, kɛ tú bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ nɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ Asɛɛ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ nɔ mmudoò kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìkuɔ̀ (26000).