Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Dɑfitii tíí nyIsidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ bɛmɔu Sedisɑdɛmmu. Bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛ wuɔ nnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì bɛ kó yɛtĩ̀rɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupípí nɛ̀ sikɔu nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ̀ o kpɑ̀tì ò mɔ̀kɛ tì. Nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑ̀kɛ wenwe okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o bí bɛ wũɔ̃ kpɛ́í nɛ̀ bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ tu tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ nɛ̀ bɛnitimɔ́mmɔmbɛ.
2Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ítɛ́ kɛ́cómmú kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: n tebìí nɛ̀ n nìtìbɛ̀ kémmúnɛ̀ n tú mù: N yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ n duɔ́ nkɛ dò m mɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ku tɑummɛ̀ tɔu yó mborɛ̀, nɛ̀ kunku ti Yiɛ̀ nKuyie nti tũ nkù nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ yó nnɑ dɛ̀, kɛ̀ nní mbɑɑti kɛ bo tɛ̀ mɑɑ́.
3Kɛ̀ Kuyie nnɛ́ n nɑ̀kɛ́ kɛ tú m bɑ́ɑ́ kù mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ku yètìrì yó nyu dɛ̀, kɛ yɛ̃́ n dokɛ́mɛ̀ kɛ còú mmɛnitiyĩ̀ĩ̀.
4Ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù kuù n tɑ̃ɑ̃tɛ́ n cicɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ m bo ntú Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì sɑ̃́ɑ̃̀. Kuù do tɑ̃ɑ̃tɛ́ Sudɑɑ kó kuwuɔ kɛ̀ kù bo mbɛ̀ ni, Sudɑɑ kó kuwuɔ mmiɛkɛ kɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ n cicɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, n cicɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ̀ m bo mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ.
5Ti Yiɛ̀ nKuyie nni nduɔ́ nyibí pɛ́u nwe, dɛ kó ibí miɛkɛ kɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ m birɛ Sɑdomɔɔ kòò bo kɑri dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì kɛ́mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ tu Kuyie nkó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu.
6Kù n nɑ̀kɛ́mu kɛ tú m birɛ Sɑdomɔɔ weè yóó kù mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ tɛ dɑ̀ntì, kɛ yɛ̃́ kù we ntɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ kòò tu ku birɛ, kɛ̀ kù tu o cicɛ.
7Kù bo fíí nho kpɑ̀tì kɛ̀ tì mbo sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ̀ nsɑ̀ kòò tũ̀ nku tié nnɛ̀ ku tɑnnɔ̀ ò dɛ̀ tũ̀mmɛ̀ yíe.
8Ti cómmú Isidɑyɛɛribɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó bɛnìtìbɛ̀ ììkɛ̀ nkɛ kɛ̀ Kuyie nti tũ nkù bo kɛ ti kémmú. Tũnnɛnɛ̀ weti weti ti Yiɛ̀ nKuyie nti tũ nkù kuɔ́ imɔu, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di tiekɛ dihɛì sɑ̀ɑ̀rì kɛ̀ di bí ndi sɔkɛ́ sɑ̃́ɑ̃̀.
9Fɔ̃́ m birɛ Sɑdomɔɔ nyɛ̃́ Kuyie nhɑ cicɛ tũ nkù, kɛ́mpĩ́ nku tɔ̃mmú nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀, kɛ́ kù duɔ́ nhɑ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu. Kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie kuù wèímɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ miɛkɛ dòmmɛ̀ nɛ̀ bɛ dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì nɛ̀ bɛ yɛntotí imɔu. Kɑ̀ɑ kù wɑnti kù bo dɑ bɛnkɛ kumɑ́ɑ̀, kɑ̀ɑ mɛ nkù bùtínnɛ́ kù dɑ dootóo sɑ̃́ɑ̃̀.
10A nyɛ̃́ kɛ dò nti Yiɛ̀ nKuyie nkuù dɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɑ̀ɑ bo kù mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kù yó nte tɛ̀. Yɑ́úkùnnɛ ɑ kɔ̃̀ntì kɛ́pĩ́ mmutɔ̃mmú.
11Kɛ̀ Dɑfitii bɛnkɛ o birɛ Sɑdomɔɔ ò yóó mɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ ndòmmɛ̀. Dɛ fũ̀ɔ̃̀ kó kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù nɛ̀ tidieti, nɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tikpɑ̀tì yó mborɛ̀, nɛ̀ tidieti tìì mùmmu nɛ̀ dɛ miɛkɛ kpɛti, nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tɔu yó mborɛ̀.
12Kòo ò nɑ̀kɛ́nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ do dò nwèè mɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ ndòmmɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kucuudɑ̀nkù nɛ̀ tidieti tìì tɛ̀ fitɛ́, nɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɑ̀tì yó mborɛ̀, nɛ̀ tinɛntì bɛ̀ kù pɑ̃ɑ̃ ntì yó mborɛ̀.
13Kòo ò bɛnkɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ bɛ tĩ̀rɛ̀ yó ndòmmɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ yó mpĩ́ mmùù tɔ̃mmú ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. Nɛ̀ tinɛntì timɔu tìì dò nkɛ́mpĩ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɔ̃mmú.
14Kòo ò nɑ̀kɛ́ bɑ́ kùù nɛnkù ò dò nkɛ́bennɛ́ mɛsɔɔ nkɛ̀ mɛ̀ mmɑmɛ̀ kòo kù dɔ̀ɔ̀nɛ̀, kóò nɑ̀kɛ́ ò dò nkɛ́bennɛ́ timɑ́tì pɛ́ítì kɛ̀ tì mmɑmɛ̀ kòo kù dɔ̀ɔ̀nɛ̀ tinɛntì, kóò nɑ̀kɛ́ bɑ́ kùù nɛnkù ku tɔ̃mmú yó ntú mù.
15Kɛ mɛ ndɔɔ̀nɛ̀ sisɔɔfitíkɛ̀kɛ̀ɛ nɛ̀ sì kó isɔɔfìtíì, kɛ mɛ ndɔɔ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kó sifitíkɛ̀kɛ̀ɛ nɛ̀ si kó ifìtíì, kɛ́ntũ mbɑ́ kùù nɛnkù dò nkɛ́mpĩ́nnɛ̀ mùù tɔ̃mmú.
16Kòò ò nɑ̀kɛ́nɛ̀ mɛsɔɔ nkóo tɑ́bùrì bɛ̀ yó ndɑkù wè pɛ̃́ɛ̃̀ bɛ̀ pɑ̃ɑ̃ nwè Kuyie nkó mɛsɔɔ nkó kucɛ̃́ɛ̃́kù yó mmɑmɛ̀, nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kó tɑ́bùrì kó timɑ́tì kó kucɛ̃́ɛ̃́kù yó mmɑmɛ̀.
17Kòo ò nɑ̀kɛ́nɛ̀ simɑ́tìpeé yɛnìì nkpɛsi nɛ̀ yɛbɔ nɛ̀ ibòòkɛ, dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ ntú mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀ mɑ́ɑ̀, nɛ̀ mɛsɔɔ nkó ibòòkɛ nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kpɛyi, bɑ́ dɛ̀ nɛ̀ dɛ cɛ̃́ɛ̃́kù yó mmɑmɛ̀.
18Kòo ò nɑ̀kɛ́nɛ̀ bɛ̀ yó mɑɑ́ dihúúntɔ̀nnì kɛ̀ dì ńdòmmɛ̀, nɛ̀ mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀ mɛ̀ɛ̀ yóó dɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ cɛ̃́ɛ̃́kù dò nkɛ́mmɑ̀mɛ̀. Nɛ̀ tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀ dò nkɛ́ndòmmɛ̀, nɛ̀ mɛsɔɔ mmɛ̀ɛ̀ yóó dɔɔ̀nɛ̀ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ fìɛ̀ti díɛ́kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu mɛ cɛ̃́ɛ̃́kù dò nkɛ́mmɑ̀mɛ̀.

19Kɛ̀ Dɑfiti bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù wɑ̃̀ri n do nkɛ́mɑɑ́ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ ndòmmɛ̀ nɛ̀ n dò nkɛ́pĩ́ mmùù tɔ̃mmú, kɛ m bɛnkɛ kɛ̀ n dɛ̀ yĩ̀ɛ̃́tɛ́.
20Kɛ̀ Dɑfitii nɑ́kɛ́ o birɛ Sɑdomɔɔ kɛ dɔ̀: Tɛ̃ĩ́ nkɛ́yɑ́úkùnnɛ ɑ kɔ̃̀ntì, kɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú. A bɑ́ ndé, kufɔ̃wɑɑ́ bɑ́ ndɑ bo kɛ yɛ̃́ n Yiɛ̀ nKuyie n tũ nkù yó ndɑ bonɛ̀mɛ̀. Kù í yóó dɑ yóu, kù bɑ́ɑ́ dɑ bútínnɛ́ nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mutɔ̃mmú bo deèmɛ̀.
21Sɑdomɔɔ ɑ bɑ́ ndé ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ bɛ̀ bomu bɛ kó mutɔ̃mmú kpɛ́í, bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ duɔ́ mbɛ mɑ́ɑ̀ dɛ kó mutɔ̃mmú kpɛ́í, kɛ yɛ̃́ bɛ tɔ̃mmú, bɛ̀ dɑ bonɛ̀mu. Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu bɛ̀ yó ntũmmu ɑ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì.