Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Dɑfitii mɑɑ́ sicɛ̃́ĩ dihɛì bɛ̀ tu dì Dɑfiti ɛì, kɛ́deè kɛ́tũntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu yó nyĩ́ĩ́kú dɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ ditou.
2Kɛ̀ Dɑfitii bɛ́i nkɛ̀ dɔ̀: Kɛ̀ dɛ̀ í tú Defiibɛ ti í do nkɛ́nɑ kɛ́túótɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ ntɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo ndì tɔu, kɛ pĩ́ ndì kó mutɔ̃mmú sɑ̃́ɑ̃̀.
3Kɛ̀ Dɑfitii tíí nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu Sedisɑdɛmmu miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ bo kɔtɛ kɛ́konnɛ̀nní ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu kɛ́ dì tɑnnɛ́ kɛ́ĩ́nnɛ́ kudieku ò tũ̀ntɛ kù di kpɛ́í.
4Kòo tíí nhAnɔɔ yɑɑ̀bí ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ bɛmɔu,
5kɛ̀ Udiyɛɛdi mbɑkɛ́ Keɑti kó kunɑɑ̀mùnkù nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́mbo tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ (120).
6Kɛ̀ Asɑyɑ mbɑkɛ́ Mɛdɑdi kɔku nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìdɛ́ (220).
7Kɛ̀ Sowɛɛri mbɑkɛ́ Kɛrisonni kó kunɑɑ̀mùnkù nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti (130).
8Kɛ̀ Semmɑyɑ mbɑkɛ́ Edisɑfɑ̃ɑ̃ kó kunɑɑ̀mùnkù nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔusìdɛ́ (200).
9Kɛ̀ Ediyɛɛri mbɑkɛ́ Ebunɔɔ kó kunɑɑ̀mùnkù nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sipísìni.
10Kɛ̀ Amminɑdɑbu mbɑkɛ́ Usɑyɛɛdi kó kunɑɑ̀mùnkù miɛkɛ nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ ḿbo tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (112).
11Kɛ̀ Dɑfitii yú ikuɔ́ nìùbɛ̀ Sɑdɔki nɛ̀ Abiɑtɑɑ kɛ́yúnɛ̀ Defiibɛ bɛ̀kuɔ̀, Udiɛdi nɛ̀ Asɑyɑ nɛ̀ Sowɛɛri Semmɑyɑ Ediyɛɛri Amminɑdɑbu.
12Kòò dɔ̀: Díì tu bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ Defiibɛ nɑɑ̀mùntì, dɔɔ̀nɛ̀ dimɑ́ɑ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́, díndi nɛ̀ di tebìí kɛ́kɔtɛ kɛ́túótɛ́ní ti Yiɛ̀ nKuyie tinti nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù tɑummɛ̀ tɔu kɛ́ dì tɑnnɛ́ n tũ̀ntɛ dìì bòrì di kpɛ́í.
13Ti do yóó dì tɔní mɛketimɛ̀ mɔ̀nnì kɛ̀ dì í bo, kɛ̀ dɛɛ̀ nte kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nti potɛ́, ti í tũ̀nnɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nku kuɔ́ yɛ̃ ndɛ ndòmmɛ̀.
14Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ bɛmɑ́ɑ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́ kɛ bo túótɛ́ní ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù tɑummɛ̀ tɔu.
15Defiibɛ bɛɛ̀ do dì tɔunɛ̀ ipɑ̀ɑ̀ti kɛ níí ndì bukú ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ Mɔyiisi kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀.
16Kɛ̀ Dɑfitii nɑ́kɛ́ Defiibɛ kó bɛnìùbɛ̀ kɛ̀ dɔ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ tebìí miɛkɛ bɛdèmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɔ nkɛ bie ntikùtìdùùtì nɛ̀ tibómbonti nɛ̀ tikɑ̃penti. Kɛ̀ bɛ̀ ndiè nkɛ dɛ́úkùnko ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì nɛ̀ diwɛ̀ì.
17Kɛ̀ Defiibɛɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ Sowɛɛri birɛ Emɑnni nɛ̀ Bedekiɑ birɛ Asɑfu, kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ Mɛdɑdi kó kunɑɑ̀mùnkù miɛkɛ Kusɑyɑ birɛ Edɑnni.
18Kɛ nɛ́ yíɛ́nɛ̀ bɛ tebìí sìì do bɛ̀ teénnɛ́ mutɔ̃mmú kɛ bɑɑ̀nɛ̀ yɛbòrɛ̀ Sɑkɑrii nɛ̀ Bɛnnii nɛ̀ Yɑɑsiɛdi nɛ̀ Semidɑmɔti nɛ̀ Yeiyɛɛdi nɛ̀ Unni nɛ̀ Ediɑbu nɛ̀ Bennɑyɑ nɛ̀ Mɑseyɑ nɛ̀ Mɑtitiɑ nɛ̀ Edifedeu nɛ̀ Mikinɛyɑ nɛ̀ Obɛdi Edɔmmu nɛ̀ Yeiyɛɛdi.

19Bɛ miɛkɛ Emɑnni nɛ̀ Asɑfu nɛ̀ Etɑnni bɛɛ̀ do nɔ nkɛ bie ntikɑ̃penti disɔɔwũɔ̃̀ kpɛti tìì kuɔ̀ mmɛdiɛ̀.
20Sɑkɑrii nɛ̀ Asiyɛɛdi nɛ̀ Semidɑmɔti nɛ̀ Yeyɛɛdi nɛ̀ Unni nɛ̀ Ediɑbu nɛ̀ Mɑseyɑ nɛ̀ Bennɑyɑ kɛ̀ bɛ̀ mbie ntikùtìdùùtì mɛtɑmmɛ̀ dɑɑmɛ̀ kpɛti.
21Kɛ̀ Mɑtitiɑ nɛ̀ Edifedeu nɛ̀ Mikinɛyɑ nɛ̀ Obɛdi Edɔmmu nɛ̀ Yeiyɛɛdi nɛ̀ Asɑsiɑɑ bɛɛ̀ do bie ntikùtìdùùtì iwɛ̃ĩ ìni kpɛti, bɛɛ̀ do niù iyiɛ.
22Defiibɛ kó bɛkótíbɛ̀ miɛkɛ Kenɑnniɑ weè do ni bɛ̀ɛ̀ tɔu mɛtɑummɛ̀ tɔu, ò yɛ̃ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í dɛ kó mutɔ̃mmú.
23Bedekiɑ nɛ̀ Ɛdikɑnɑɑ nɛ̀ Obɛdi-Edɔmmu nɛ̀ Sesiɑ bɛɛ̀ do te yɛbòrɛ̀ kó mubɑ̀rìmù kɛ̀ bɛɛ̀ mbɑɑ̀ mɛtɑummɛ̀ tɔu. Ikuɔ́ nìùbɛ̀ Sebɑnniyɑ nɛ̀ Sosɑfɑti nɛ̀ Nɛtɑnnɛyɛɛdi nɛ̀ Amɑsɑii nɛ̀ Sɑkɑrii nɛ̀ Bennɑyɑ nɛ̀ Ediesɛɛ bɛɛ̀ do eu siheú ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu ììkɛ̀.
25Dɑfiti nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ni bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ (1000) kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ bo túótɛ́ní ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu Obɛdi Edɔmmu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ ndì kũntinní kɛ̀ dɛ̀ dò ndibɑnni mɛdiɛ̀.
26Kɛ̀ bɛ̀ɛ fíé yɛnɑɑdɑkɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nteennɛ̀ Defiibɛ bɛ̀ɛ̀ tɔu ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu.
27Dɑfiti do nií mmupɑ̀ɑ̀konkperímù kó diyɑɑ̀bòrì ndi kɛ́nɔ́ɔ́ ntɛkɔutɛ́yɑɑ̀bòtɛ̀ pɛ́ítɛ̀, bɛ̀ dùɔ̀kɛnɛ̀ tɛ̀ mupɑ̀ɑ̀kommú sɑ̀ɑ̀mù. Kɛ̀ Defiibɛ bɛ̀ɛ̀ do tɔu ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu nɛ̀ Kɑnniɑ wèè do bɛ̀ ni dɛ kó mutɔ̃mmú miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ dɑ̀ɑ́tí yɛ̀ɛ̀ yɑɑ̀bòrɛ̀ botí.
28Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ntɔní ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu kɛ íútí nɛ̀ diwɛ̀ì kɛ eu ditɑ̃tɛheù nɛ̀ sihɑ̃ɑ̃pɔ̀nheú kɛ bie nyɛbɑ̀rɛ̀ nɛ̀ tikɑ̃penti nɛ̀ tikùtìdùùtì nɛ̀ tibómbonti.
29Ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu tùɔ̀kɛní dìì mɔ̀nnì Dɑfiti ɛì kɛ̀ Sɑuri kóo sɑpɑ̀ɑ̀ Mikɑɑdi nsíékɛ́ní tɛbòtɛ̀ kɛ́yɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti ɑumɛ̀ kɛ puù. Kòo sènkɛ̀rì Dɑfiti.