Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ntɛ Dɑfiti kó initidɑbí ò pɛitɛ́ ì Ebunɔɔ i kó yɛyètɛ̀: Amunɔɔ weè do tú Mpo, kòo yɔ̃ tú Ainɔɑmmu Sisedɛɛdi ɛì kou. Kòo dɛ́rì ntú Dɑnniyɛɛdi, kòo yɔ̃ tú Abikɑyɛɛdi, Kɑdimɛɛdi ɛì kou.
2Kòo tɑ̃ɑ̃́nwè ntú Abusɑdɔmmu Kesuu ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì Tɑdimɑii kóo sɑpɑ̀ɑ̀ Mɑɑkɑ ò pɛitɛ́ wè. Kɛ̀ onɑɑnwè ntú Adonniyɑ, kòo yɔ̃ yètìrì tu Akiti.
3Kòo nummuwè ntú Sefɑtiɑ, kòo yɔ̃ yètìrì tu Abitɑdi. Kòo kuɔ́nwè ntú Itediɑmmu, kòo yɔ̃ tú Ekidɑɑ.
4Dɑfiti tɔ dìì mɔ̀nnì tikpɑ̀tì kɛ́mbo Ebunɔɔ yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ nɛ̀ dikéè. Diì mɔǹnì ndi ò piɛ́mɛ̀ dɛ kó initidɑbí ikuɔ̀. Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Dɑfiti ntɔ tikpɑ̀tì kɛ́kɔtɛ Sedisɑdɛmmu kɛ dɔ̀ yɛbie sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti.
5Ò dɛ mbo, kòo pokù Bɑtisebɑɑ Amiyɛɛdi kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nhò pɛitɛ́ initidɑbí ìnɑ̀ɑ̀: Simɑɑ nɛ̀ Sobɑbu nɛ̀ Nɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Sɑdomɔɔ.
6Kɛ̀ Dɑfitii yíɛ́ kɛ́pɛitɛ́ ibí tɛì ìwɛi: Ibɑɑ nɛ̀ Edisuɑ nɛ̀ Edifedee nɛ̀ Nɔkɑ nɛ̀ Nɛfɛki nɛ̀ Yɑfiɑ nɛ̀ Edisɑmɑɑ nɛ̀ Ediɑdɑ nɛ̀ Edifedee. Kɛ̀ bɛ tɑ̃ũ̀ ntú Tɑmɑɑ,
9kɛ́ nɛ́ mbúútí initidɑbí o pobɛ̀ tɔbɛ̀ ò piɛ́ ì.
10Ntɛ Sɑdomɔɔ bí nɛ̀ o yɑɑ̀bí: Weè do pɛitɛ́ Odoboɑmmu kɛ̀ Odoboɑmmuu pɛitɛ́ Abiyɑ, kɛ̀ Abiyɑɑ pɛitɛ́ Asɑɑ, kɛ̀ Asɑɑ pɛitɛ́ Sosɑfɑti.
11Kɛ̀ Sosɑfɑtii pɛitɛ́ Yodɑmmu kɛ̀ Yodɑmmuu pɛitɛ́ Aɑsiɑ, kɛ̀ Aɑsiɑɑ pɛitɛ́ Soɑsi,
12kɛ̀ Soɑsii pɛitɛ́ Amɑsiɑ, kɛ̀ Amɑsiɑɑ pɛitɛ́ Asɑdiɑ, kɛ̀ Asɑdiɑɑ pɛitɛ́ Yotɑmmu.
13Kɛ̀ Yotɑmmuu pɛitɛ́ Aɑsi, kɛ̀ Aɑsii pɛitɛ́ Esekiɑsi, kɛ̀ Esekiɑsii pɛitɛ́ Mɑnɑnsee, kɛ̀ Mɑnɑnsee pɛitɛ́ Amɔɔ,
14kɛ̀ Amɔɔ pɛitɛ́ Sosiɑsi.
15Kɛ̀ Sosiɑsi kóo po ntú Yoɑnɑnni, kòo nɑntɛ Sosɑkimmu, kɛ̀ Sosɑkimmuu nɑntɛ Sedesiɑsi, kɛ̀ Sedesiɑsii nɑntɛ Sɑdummu,
16kɛ̀ Sosɑkimmuu pɛitɛ́ Yekonniɑsi nɛ̀ Sedesiɑsi.
17Yekonniɑsi bɛ̀ do pĩ n wè kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni o kó ibí do tú Seditiɛri
18nɛ̀ Mɑdikidɑmmu nɛ̀ Pedɑyɑ nɛ̀ Sennɑsɑɑ nɛ̀ Yekɑmmiɑ nɛ̀ Osɑmɑ nɛ̀ Nɛdɑbiɑ.
19Kɛ̀ Pedɑyɑ kó ibí ntú Sodobɑbɛɛdi nɛ̀ Simmɛii, kɛ̀ Sodobɑbɛɛdi pɛitɛ́ ibí ìdɛ́ì: Mɛsudɑmmu nɛ̀ Anɑnniyɑ nɛ̀ dɛnitipobirɛ Sedomiti,
20kɛ́yíɛ́nɛ̀ initidɑbí ìnùmmù Asubɑ nɛ̀ Oɛdi nɛ̀ Bedekiɑ nɛ̀ Asɑdiɑ nɛ̀ Yusubɑ Esɛdi.

21Kɛ̀ Anɑnniyɑ pɛitɛ́ ibí ìdɛ́ì: Pedɑtiɑ nɛ̀ Yesɑyɑ, kɛ̀ Yesɑyɑɑ pɛitɛ́ Defɑyɑ, kɛ̀ Defɑyɑɑ pɛitɛ́ Adinɑnni, kɛ̀ Adinɑnnii pɛitɛ́ Abudiɑsi, kɛ̀ Abudiɑsii pɛitɛ́ Sekɑnniyɑ.
22Kɛ̀ Sekɑnniyɑ pɛitɛ́ ibí ìkuɔ̀: Semmɑyɑ nɛ̀ Atuusi nɛ̀ Ikɑdi nɛ̀ Bɑdiɑ nɛ̀ Nɛɑdiɑ nɛ̀ Sɑfɑti.
23Kɛ̀ Nɛɑdiɑ pɛitɛ́ ibí ìtɑ̃ɑ̃ti Edioyennɑii nɛ̀ Isikiɑ nɛ̀ Asidikɑmmu.
24Edioyennɑii do pɛitɛ́ initidɑbí ìyiekɛ̀ ndi. Odɑfiɑ nɛ̀ Ediɑsibu nɛ̀ Pedɑyɑ nɛ̀ Akubu nɛ̀ Yoɑnɑnni nɛ̀ Dedɑyɑ nɛ̀ Anɑnni.