Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sudɑɑ pɛitɛ́ ìì bí do tú: Pedɛsi nɛ̀ Ɛtisibonni nɛ̀ Kɑdimii nɛ̀ Uuri nɛ̀ Sobɑdi.
2Kɛ̀ Sobɑdii pɛitɛ́ Deɑyɑɑ kɛ̀ Deɑyɑɑ pɛitɛ́ Yɑɑti kɛ̀ Yɑɑtii pɛitɛ́ Aummɑii nɛ̀ Dɑɑdu bɛɛ̀ do tú Sodɑɑ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ kó bɛyɑ̀ɑ̀rìbɛ̀.
3Efɑdɑtɑ kóo po do tú Uuri, weè ketɛ́ Betideɛmmu ɛì kɛ́piɛ́ initidɑbí: Etɑmmu nɛ̀ Sisedɛɛdi nɛ̀ Isemɑ nɛ̀ Idibɑsi nɛ̀ dɛnitipobirɛ Asɛdɛponni, kɛ́yíɛ́ kɛ́pɛitɛ́ Pennuyɛɛdi wèè ketɛ́ Kedɔɔri ɛì, kɛ́yíɛ́ kɛ́pɛitɛ́ Esɛɛ wèè ketɛ́ Usɑɑ ɛì.
5Asuu weè ketɛ́ Tekoɑ ɛì kɛ́mpo bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ Edɑɑ nɛ̀ Nɑɑdɑ.
6Kɛ̀ Nɑɑdɑ pɛitɛ́ initidɑbí ìnɑ̀ɑ̀ Ausɑmmu nɛ̀ Efɛɛ kɛ̀ Efɛɛ nɑntɛ Teminni kɛ̀ Teminnii nɑntɛ Aɑsitɑdi. Nɑɑdɑɑ kó ibí nyi mɛmmɛ.
7Kɛ̀ Edɑɑ pɛitɛ́ ibí ìtɑ̃ɑ̃ti Sedɛti nɛ̀ Soɑɑ nɛ̀ Etinɑ.
8Kɛ̀ Kɔtii pɛitɛ́ Anubi nɛ̀ Sobebɑ weè do tú Adummu Adɑdeyɛɛdi birɛ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ yɑ̀ɑ̀rì.
9Yɑbɛsi do tú onìtì nwe bɛ̀ bùɔ́ wè kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ o tebìí. O yɔ̃ do ò pɛí kɛ́fɛ̃́ṹtɛ́ mɛdiɛ̀ mmɛ kɛ̀ dɛɛ̀ nte kòo ò yu kɛ dɔ̀ Yɑbɛsi.
10Weè do bɑ̀ńtɛ̀ Kuyie nkɛ dɔ̀: Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù ɑ́ m pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀, n yíɛ́ m mɔkɛ dɛ̀, nni nkɑ̃nkɛ́ mɛyɛi nnɛ̀ mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ mɛmɔu. Kɛ̀ Kuyie nhò duɔ́ nhò kù mɔɔ dɛ̀.
11Suɑɑ kóo kótì Kedubu weè pɛitɛ́ Mɛii, kɛ̀ Mɛii pɛitɛ́ Ɛsitɔ̃ɔ̃.
12Kɛ̀ Ɛsitɔ̃ɔ̃ mbo Bɛti-Dɑfɑɑ kɛ́pɛitɛ́ Pɑseɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Teinɑ kòo ketɛ́ Nɑɑsi ɛì kɛ̀ bɛ yɑɑ̀bí mbo Dekɑɑ ɛì.
13Kɛ̀ Kenɑɑi pɛitɛ́ Otinniyɛɛdi nɛ̀ Sedɑyɑ. Kɛ̀ Otinniyɛɛdi pɛitɛ́ Atɑti nɛ̀ Mɛonɔtɑii.
14Kɛ̀ Mɛonɔtɑii pɛitɛ́ Ofidɑɑ, kɛ̀ Sedɑyɑɑ pɛitɛ́ Yoɑbu weè do tú bɛyɑ́ntìbɛ̀ yɑ̀ɑ̀rì, bɛ̀ɛ̀ do bo kubiriku bɛ̀ tu kù bɛyɑ́ntìbɛ̀ biriku.
15Kɛ̀ Yefundee birɛ Kɑdɛbuu pɛitɛ́ initidɑbí ìtɑ̃ɑ̃ti: Idu nɛ̀ Edɑɑ nɛ̀ Nɑɑmmu. Kɛ̀ Edɑɑ pɛitɛ́ Kenɑsi.
16Kɛ̀ Yɑdeyɛɛdii pɛitɛ́ Sifi nɛ̀ Sifɑɑ nɛ̀ Idiyɑɑ nɛ̀ Asɑdeyɛɛdi.
17Kɛ̀ Esidɑ pɛitɛ́ Yetɛɛ nɛ̀ Mɛdɛdi nɛ̀ Efɛɛ nɛ̀ Yɑnɔɔ, kɛ̀ Mɛdɛdii puokɛ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì kóo sɑpɑ̀ɑ̀ Bitiyɑ, kòo pɛitɛ́ Midiyɑmmu nɛ̀ Sɑmmɑii nɛ̀ Isebɑ wèè ketɛ́ Esitemɔɑ ɛì. Kɛ̀ Mɛdɛdii yíɛ́ kɛ́puokɛ Sudɑɑ kó kuwuɔ kou, kòo ò pɛitɛ́ Yedɛdi nɛ̀ Ebɛɛ nɛ̀ Yekutiyɛɛdi. Kɛ̀ Yedɛdii ketɛ́ Kedɔɔ ɛì, kɛ̀ Ebɛɛ ketɛ́ Sokoo ɛì, kɛ̀ Yekutiyɛɛdii ketɛ́ Sɑndoyɑɑ ɛì.
19Kɛ̀ Odiyɑ puokɛ Nɑɑmmu tɑ̃ũ̀. Weè kó iyɑɑ̀bí do tú Kɑdimiibɛ nɛ̀ Mɑkɑtiibɛ, kɛ̀ Kɑdimiibɛ mbo Keidɑɑ ɛì kɛ̀ Mɑkɑtiibɛ bo Esitemɔɑ ɛì.
20Kɛ̀ Simɔɔ pɛitɛ́ Amunɔɔ nɛ̀ Dinnɑ nɛ̀ Bɛnni-Anɑɑ nɛ̀ Tinɔɔ. Kɛ̀ Iseii nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ntú Soɛti nɛ̀ o birɛ.

21Kɛ̀ Sudɑɑ birɛ Sedɑɑ pɛitɛ́ Ɛɛ nɛ̀ Dɑdɑ nɛ̀ Yokimmu nɛ̀ Soɑsi nɛ̀ Sɑdɑfi, kɛ̀ Ɛdii ketɛ́ Dekɑ ɛì, kɛ̀ Dɑdɑ ketɛ́ Mɑdesɑ ɛì kɛ́yíɛ́nɛ̀ bɛyɑɑ̀dùɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do duɔ̀kù tiyɑɑ̀kpetì bɛ kó tinɑɑ̀mùntì bɛɛ̀ do bo Isɛti Asebeɑɑ ɛì. Kɛ̀ Yokimmuu kɔbɛ ḿbo Kosebɑ. Soɑsi nɛ̀ Sɑdɑfi kɛ̀ bɛ̀ɛ puokɛ Mɔɑbiibɛ kɛ̀ mu nyí konní Deɛmmu. Dɛ kó tinɑ́ɑǹtì tu tìì dɔ̀ɔ̀ tìnti nɛ̀ dimɔ̀nnì.
23Bɛ̀ do tú bɛyɑɑmɑribɛ̀ mbɛ kɛ́mbo Nɛtɑimmu ɛì nɛ̀ Kededɑɑ ɛì okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ koò mɑɑ̀ tiyɑɑtì.
24Kɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ pɛitɛ́ Nɛmmuyɛɛdi nɛ̀ Yɑminni nɛ̀ Yɑdibu nɛ̀ Sedɑ nɛ̀ Sɑuri.
25Kɛ̀ Sɑurii pɛitɛ́ Sɑdummu, kɛ̀ Sɑdummuu pɛitɛ́ Mibisɑmmu, kɛ̀ Mibisɑmmuu pɛitɛ́ Misemɑɑ.
26Kɛ̀ Misemɑɑ pɛitɛ́ Amuyɛɛdi kɛ̀ Amuyɛɛdii pɛitɛ́ Sɑkuu kɛ̀ Sɑkuu pɛitɛ́ Simmɛii.
27Kɛ̀ Simmɛii pɛitɛ́ initidɑbí tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìkuɔ̀ initipobí ìkuɔ̀. O tebìí í mpɛitɛ́ kɛ̀ dɛ̀ nsũ dɛɛ̀ te kɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ kó kuwuɔ nyí nsũ kɛ mɑ̀nnɛ̀ Sudɑɑ kɔku mɑmɛ̀.
28Dɑfiti mu nyí cɔutɛ́ dìì mɔ̀nnì tikpɑ̀tì kɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ kó kuwuɔ nkɔbɛ bo yɛ̀ɛ̀ ɛkɛ̀ tu yiɛ nɛ̀ siì ɛkɛsí kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Dɑfiti cɔutɛ́ dìì mɔ̀nnì tikpɑ̀tì: Bɛɛrisebɑɑ nɛ̀ Mɔdɑdɑ nɛ̀ Asɑɑ-Suɑdi nɛ̀ Bidɑɑ nɛ̀ Esɛmmu nɛ̀ Todɑdi nɛ̀ Betuyɛɛdi nɛ̀ Ɔdimɑɑ nɛ̀ Sikidɑki nɛ̀ Bɛti-Mɑdikɑboti nɛ̀ Atisɑɑ-Susimmu nɛ̀ Bɛtibidii nɛ̀ Sɑdɑimmu nɛ̀ Etɑmmu nɛ̀ Ainni nɛ̀ Dimɔɔ nɛ̀ Tokɛnni nɛ̀ Asɑ̃ɑ̃.
33Nɛ̀ sihɛkɛsí sìì yɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀, kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Bɑdɑti yɛhɛkɛ̀ bɛ̀ do bo yɛ̀nyɛ. Bɛ̀ cɛ̃́ĩ kó yɛyètɛ̀ bomu dihɛikɛ̀mpɑ́tíri miɛkɛ.
34Ntɛ Simmɛɔ̃ɔ̃ kó kuwuɔ nkó tinɑɑ̀mùntì kó bɛkótíbɛ̀: Amɑsiɑ bí do tú Mɛsobɑbu nɛ̀ Yɑmmidɛki nɛ̀ Yosɑɑ. Asiɑdi weè do pɛitɛ́ Sedɑyɑ, kɛ̀ Sedɑyɑɑ pɛitɛ́ Yosibiɑ, kòo nɛ́ pɛitɛ́ Yeu nɛ̀ Sowɛɛri. Semmɑyɑ weè do pɛitɛ́ Simidi kɛ̀ Simidii pɛitɛ́ Yedɑyɑɑ kɛ̀ Yedɑyɑɑ pɛitɛ́ Anɔɔ, kɛ̀ Anɔɔ pɛitɛ́ Sifei, kɛ̀ Sifei kó ibí ntú Sisɑ nɛ̀ Bennɑyɑ nɛ̀ Yesimiyɛɛdi nɛ̀ Adiyɛdi nɛ̀ Asɑyɑɑ nɛ̀ Yekoɑyɑ nɛ̀ Yɑkobɑ nɛ̀ Edioyennɑii. Bɛ kó kuwuɔ ndo sũ̀ṹ mmɛdiɛ̀ mmɛ.
39Kɛ̀ bɛ̀ɛ cíɛ́tɛ́ kɛ́tuɔkɛ Kedɔɔ tenkɛ̀ mɑ̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kubiriku kɛ wɑnti bɛ̀ bo ncɛ̃mmù dɛ̀ bɛ wũɔ̃,
40kɛ́pɛ́tɛ́ dinɑɑcɛ̃nni sɑ̀ɑ̀rì kɛ̀ dì ndɛu mɛsɑ̀ɑ̀ mbɑ́ òmɔù í mbɛ̀ kɔɔ́nnɛ̀. Kɑmmu yɑɑ̀bí do dɛ mbo nɛ̀ dimɔ̀nnì.
41Sudɑɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Esekiɑsi tɔ dìì mɔ̀nnì tikpɑ̀tì, dɛ mɔ̀nnì ndi bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ ti bo kɛ yu bɛ̀ɛ̀ yètɛ̀ bɛ̀ domɛ̀ dɛ kó kutempɛ̃, kɛ́puɔ ntitouti nɛ̀ yɛfɛ Kɑmmu yɑɑ̀bí do borɛ̀, kɛ́kuɔ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do dɛ̀ bo bɛmɔu kɛ́deè kɛ́kɑri dɛborɛ̀ kɛ kpɑɑ́ kɛ dɛ̀ bo nɛ̀ yíenní. Kɛ yɛ̃́ dinɑɑcɛ̃nni sɑ̀ɑ̀rì dɛ̀ bomɛ̀ bɛ̀ bo ncɛ̃mmù dɛ̀ bɛ pe.
42Kɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ mɑbɛ̀ sikɔusìnùmmùu (500) kɔtɛ Edɔmmu tempɛ̃ nyɛtɑ̃rɛ̀ kɔku, kɛ̀ Iseii bí ìnɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ ni bɛɛ̀ tu: Pedɑtiɑ nɛ̀ Adiɑ nɛ̀ Defɑyɑ nɛ̀ Usiyɛɛdi.
43Kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ Amɑdesiibɛ, bɛ̀ɛ̀ do yentɛ́ kɛ́nkpɑɑ́ kɛ dɛ̀ bo kɛ́deè kɛ́kɑri. Kɛ̀ bɛ yɑɑ̀bí kpɑɑ́ dɛ̀ bo nɛ̀ yíenní.