Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bɛ̀ɛ̀ do bɑɑ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó yɛbòrɛ̀ bɛ̀ do bɛ̀ totɛ́mu yɛtĩ̀rɛ̀, Asɑfu birɛ Kodee kó dɛbirɛ Mɛsedemiɑ kó ibí iì do bɑkɛ́ Kodee kó kunɑɑ̀mùnkù.
2Kɛ̀ Sɑkɑrii ntú oketiwè kɛ̀ Yesɑyɛɛdi ntú odɛ́ríwè kɛ̀ Sebɑdi tu otɑ̃ɑ̃́nwè kɛ̀ Yɑtinniyɛɛdi tu onɑɑnwè.
3Kɛ̀ Edɑmmu tu onummuwè kɛ̀ Yeoɑnɑnni tu okuɔ́nwè kɛ̀ Ediyoyennɑii tu oyiénwè.
4Kɛ̀ Kuyie ndɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ Obɛdi-Edɔmmu kòò pɛitɛ́ initidɑbí ìni. Semmɑyɑ nɛ̀ o nɛí, Yoɑ nɛ̀ Sɑkɑɑ nɛ̀ Nɛtɑnnɛyɛɛdi nɛ̀ Amiyɛɛdi nɛ̀ Isɑkɑɑ nɛ̀ Peudetɑii.
6Kɛ̀ Obɛdi-Edɔmmu kóo po Semmɑyɑ kó ibí mbɑkɛ́ bɛ nɑɑ̀mùntì kɛ yɛ̃́ bɛ̀ tumɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ mbɛ.
7Bɛɛ̀ yètɛ̀ tu Otinni nɛ̀ Defɑyɛɛdi nɛ̀ Obɛti nɛ̀ Edisɑbɑdi nɛ̀ o nɛí, sìì yètɛ̀ do feí mɛsɑ̀ɑ̀ Ediu nɛ̀ Semmɑsiɑ.
8Obɛdi Edommu kó ibí nyi mɛmmɛ. Bɛ̀ do tú yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ mbɛ kɛ̀ bɛ kɔ̃̀ntì yɑunɛ̀ bɛ tɔ̃mmú. Bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ mbo sipísìkuɔ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
9Kɛ̀ Mɛsedemiɑ bí nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ mbo bɛnìtìbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ni, kɛ tú yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀.
10Kɛ̀ Mɛdɑdi kó kunɑɑ̀mùnkù kou Osɑɑ mmɔkɛ ibí inɑ̀ɑ̀ Simidi weè do tú Mpo. O cicɛ weè do ò duɔ́ ndɛ kó difɔ̃̀tìrì, weè do í tú Mpo.
11Kɛ̀ Idikiyɑ nhò pòkoo kɛ̀ Tebɑdiyɑ tu otɑ̃ɑ̃́nwè kɛ̀ Sɑkɑrii tu onɑɑnwè. Osɑɑ kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ do tú o bí nyi, nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti.
12Bɛɛ̀ do ni bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ̀ yɛbòrɛ̀ bɛ kó yɛtĩ̀rɛ̀ kɔbɛ, bɛmɔu bɛ̀ do wɛ̃mmu kɛ pĩ́ mbɛ tɔ̃mmú ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, bɛ tebìí kɔ̃mɛ.
13Bɛ̀ do tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ nwe kɛ bo yɑ̀ bɑ́ tɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ̀ dò nkɛ́mbɑɑ̀ dìì bòrì, bɛ̀ tɑ̃ũ tɛcɛ̃diɛtɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛsɑ́m̀pɔ́tɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ mmɛ ndò.
14Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ kɛ bo yɑ̀ tɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ yó mbɑɑ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó dibòrì, kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Sedemmiyɑ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ yíɛ́ kɛ́tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ kɛ bo yɑ̀ bɛ̀ɛ̀ yó mbɑɑ̀ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kó dibòrì, kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do o birɛ Sɑkɑrii ĩ́nkɛ̀, Sɑkɑrii do tú wèè ciì wènwe kɛ nɔ nkɛ tiè.
15Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ kɛ bo yɑ̀ bɛ̀ɛ̀ yó mbɑɑ̀ kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kó dibòrì, kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Obɛdi-Edɔmmu ĩ́nkɛ̀, kòo bí nte ì bo mbɑɑ̀mɛ̀ tidiitì kó tidieti.
16Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ kɛ bo yɑ̀ bɛ̀ɛ̀ yó mbɑɑ̀ diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó dibòrì nɛ̀ dibòrì bɛ̀ tu dì Sɑdikɛti, kɛ̀ dì pɛ̀kɛ́nɛ̀ ditennì kó kucɛ. Kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Supimmu nɛ̀ Osɑɑ bɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ mbɛ̀ totɛ́. Bɑ́ dìì tĩ̀nnì kɛ̀ di mbɑɑ̀ kɛ wetí ditɛrì.
17Kɛ̀ Defiibɛ níí mbɑɑ̀ diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó dibòrì bɛ̀kuɔ̀ bɛ̀kuɔ̀ kɛ feimmu bɛtɔbɛ̀, bɑ́ dìì yiè kɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ níí mbɑɑ̀ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kó dibòrì kɛ feimmu bɛtɔbɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ níí mbɑɑ̀ kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kó dibòrì bɛ̀nɑ̀ɑ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ kɛ feimmu bɛtɔbɛ̀ bɑ́ dìì yiè. Kɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ mbɑɑ̀ tidiitì ɑ̃ tìì dieti kó yɛbòrɛ̀ kɛ feimmu bɛtɔbɛ̀.
18Bɛ̀ mɑɑ́ kùù dieku kɛ kpeénnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ ììkɛ̀, Defiibɛ bɛɛ̀ do tɛ̀ bɑ̀ɑ̀, bɛ̀nɑ̀ɑ̀ kucɛ bíɛ́kɛ̀, bɛ̀dɛ́bɛ̀ tɛ miɛkɛ.
19Kodee nɛ̀ Mɛdɑdi bɛ kó tinɑɑ̀mùntì kɔbɛ kó yɛtĩ̀rɛ̀ nyɛ yɛ̀ɛ̀ do bɑɑ̀ yɛbòrɛ̀.

20Kɛ̀ bɛ tebìí Defiibɛ tɔbɛ̀ kó mutɔ̃mmú ntú bɛ̀ bo mbɑɑ̀mɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tikpɑ̀tì nɛ̀ ikuɔ́ nɛntì.
21Kɛ̀ Kɛrisonni kó kunɑɑ̀mùnkù kou Dɑedɑnni birɛ Yeyɛɛdi weè mbɑkɛ́ bɛ kó sicɛ̃́ĩ.
22Yeyɛɛdi nɛ̀ Setɑmmu nɛ̀ bɛ tebitɛ Sowɛɛri bɛɛ̀ kó ibí do te ì bo mbɑɑ̀mɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tikpɑ̀tì.
23Amudɑmu nɛ̀ Isɑɑ nɛ̀ Ebunɔɔ nɛ̀ Usiyɛɛdi bɛ yɑɑ̀bí múnkɛ do pĩ́ mmuù tɔ̃mmú.
24Mɔyiisi birɛ Kɛrisonni kó dɛbirɛ Sebɑyɛɛdi weè do bɑkɛ́ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɑ̀tì.
25Kɛ̀ Mɔyiisi birɛ tɛrɛ̀ Ediesɛɛ pɛitɛ́ Deɑbiɑ kɛ̀ Deɑbiɑɑ pɛitɛ́ Yesɑyɑ kɛ̀ Yesɑyɑɑ pɛitɛ́ Yodɑmmu kɛ̀ Yodɑmmuu pɛitɛ́ Sikidi, kɛ̀ Sikidii pɛitɛ́ Sedomɔti.
26Sedomɔti nɛ̀ o tebìí bɛɛ̀ do te bɛ̀ bo ndɑkɛmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti nɛ̀ sicɛ̃́ĩ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupí nɛ̀ sikɔu nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótíbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ do cɑ̃̀ńnɛ́ dɛ̀ Kuyie nkpɛ́í.
27Bɛ̀ do dokɛ́mu kɛ́ dɛ̀ ɛí kɛ́ dɛ̀ duɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ̀ bɛ̀ bo ntũnninɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
28Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sɑmmuyɛɛri nɛ̀ Kiisi birɛ Sɑuri nɛ̀ Nɛɛ birɛ Abunɛɛ nɛ̀ Seduyɑ birɛ Soɑbu bɛ̀ do cɑ̃̀ńnɛ́ dɛ̀ Kuyie nkpɛ́í. Sedomii nɛ̀ o tebìí bɛɛ̀ do dɛ̀ bɑ̀ɑ̀ dɛmɔu mɛmmɛ.
29Iseyɑri yɑɑ̀birɛ Kenɑniɑ nɛ̀ o bí, kɛ̀ bɛ̀ tɔ̃mmú ntú bɛ̀ bo nwɑ̃ũmɛ̀ dihɛì kó yɛpɑ́tɛ kɛ bekù bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ tɔuní tì.
30Ebunɔɔ birɛ Asɑbiɑ nɛ̀ o tebìí tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìyiekɛ̀ (1700) bɛmɔu bɛ̀ do tú yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ mbɛ, kɛ̀ bɛ tɔ̃mmú ntú bɛ̀ bo ndɑkɛmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mmú kpɛ́í nnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɔ̃mu kpɛ́í, nyIsidɑyɛɛribɛ tempɛ̃ Suditɛ̃ɛ̃ diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
31Kɛ̀ Yedeyɑ weè mbɑkɛ́ Ebunɔɔ kó kunɑɑ̀mùnkù, Dɑfiti kpɑ̀tì benni sipísìnɑ̀ɑ̀ kpɛri miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ fiɛ́ bɛ nɑɑ̀mùnkù miɛkɛ kɛ́nsɔ̃́ nyɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ bɛɛ̀ bo Yɑsɛɛ ɛì dìì bo Kɑdɑɑdi tempɛ̃.
32Yediyɑɑ tebìí do nsi kɛ̀ bɛ̀ ntú yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ kɛ kótí bɛ cɛ̃́ĩ, kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìyiekɛ̀ (2700) kɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfitii bɛ̀ bɑɑ́ nkɛ̀ bɛ̀ mbɑkɛ́ Dubɛnni kɔbɛ nɛ̀ Kɑdi kɔbɛ nɛ̀ Mɑnɑnsee kó kuwuɔ ndikéè kɔbɛ, kɛ dɑkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mmú kpɛ́í nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɔ̃mu kpɛ́í.