Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu tíí nDɑfiti borɛ̀ Ebunɔɔ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ntɛ tínti ti tú ɑ botí kɔbɛ mbɛ kɛ̀ ti wɛ̃ mmɛyĩ̀ĩ̀ mmɛmɑ́ɑ̀.
2Nɛ̀ dimɔ̀nnìní Sɑuri do tú dìì mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ niù Isidɑyɛɛribɛ mudoò. Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ nɑ̀kɛ́mu fɔ̃́ɔ̃̀ yó mbɑkɛ́mɛ̀ ku nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, fɔ̃́ɔ̃̀ yó ntúmɛ̀ bɛ̀ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
3Mɛm̀mɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ bɛmɔu kɔtɛ kɛ́sɔ̃́nkɛ́ Dɑfiti Ebunɔɔ. Kòo bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ Ebunɔɔ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò còú mmɛkùɔ̀ nkóò pĩ ntikpɑ̀tì kòò bo mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́ Sɑmmuyɛɛri kɛ́nyɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀.
4Dɑfiti nɛ̀ o kɔbɛ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑ́ɑ́tí kɛ bo do Sebusiibɛ bɛ̀ɛ̀ do bo Sedisɑdɛmmu.
5Kɛ̀ Sebusiibɛ bɛ̀ɛ̀ bo dɛ kó dihɛì miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Dɑfiti kɛ dɔ̀: A í tɑtiní di nhɛì! Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ Dɑfitii fietɛ dihɛì kperì iduotí fitɛ́ dì Siyɔ̃ɔ̃. Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Dɑfiti ɛì Siyɔ̃ɔ̃.
6Dɑfiti do bɛ́immu kɛ dɔ̀: wèè bo niitɛ́ kɛ́potɛ́ Sebusiibɛ weè yóó niitɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ Seduyɑɑ birɛ Soɑbuu niitɛ́ kɛ́potɛ́ Sebusiibɛ kɛ́niitɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀.
7Kɛ̀ Dɑfiti ḿbo dɛ kó dihɛì kperì iduotí fitɛ́ dì. Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ dì yu kɛ tú Dɑfiti ɛì.
8Kòo mɑɑ́ iduotí kɛ́fitɛ́ kutɑ̃dɛ̀ìkù bɛ̀ ĩ̀tínnɛ́ kù, kɛ́ kù yu kɛ dɔ̀ Midoo kɛ̀ Soɑbuu tũntɛ dihɛì sɔnni.
9Mɛm̀mɛ kɛ̀ Dɑfiti yètìrì nfeirí, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ ní nhò bonɛ̀.
10Ntɛ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do bonɛ̀ Dɑfiti o kpɑ̀tì timɔu miɛkɛ, bɛɛ̀ do wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́ nDɑfiti tikpɑ̀tì kɛ́ntũ mbɛ Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì.
11Ntɛ dɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yètɛ̀: Yɑsobeɑmmu, Akimɔniibɛ botí kou mɔù kó dɛbirɛ weè do kótí yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti tĩ̀nnì, weè do ɛ̀ì nho kpɑ̃nnì kɛ́kuɔ bɛnìtìbɛ̀ sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti (300) dimɔ̀nnì dìmɑ́ɑ̀.
12O kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Edeɑsɑɑ Dodo Ahoɑ ɛì kou kó dɛbirɛ nhò tũ̀nko, ò do kɔkɛ́ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti tĩ̀nnì miɛkɛ nkɛ.
13Ò do bonɛ̀mu Dɑfiti Pɑsi-Dɑmimmu Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ do tìí ndìì mɔ̀nnì kɛ bo dokɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ cokɛ́, kɛ sɔ̃́ ntidiitì bɛ̀ tú tì ɔ́dìsì ti kó kupɑku dɛ̀ bo.
14Edɑsɑɑ nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ cómmú kɛ́ kù fìètɛ kɛ́potɛ́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ bɛ̀ nɑ kɛ́ bɛ̀ ɑutɛ́ mɛdiɛ̀.
15Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ ni bɛnìtìbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ bo yɑ̀ Dɑfiti dipèrì dìì bo Adudɑmmu tɑ̃dènkù borɛ̀. Dɛ kó dimɔ̀nnì kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ bɑ̀tɛ́ Defɑimmu biriku kɛ kɑri.
16Kɛ̀ Dɑfiti mbo tɛcɛ̃kpetɛ̀ miɛkɛ kɛ sɔri, kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kó dikɑrì mɑrì bo Bɛtideɛmmu.
17Kɛ̀ Bɛtideɛmmu ɛì bòrì kó tɛbintɛ niɛ nkó kudɔ́kùu pĩ́ nDɑfiti, kòo sɑutɛ kɛ dɔ̀: We mbo ndónní Bɛtideɛmmu ɛì bòrì kó tɛbintɛ niɛ kɛ̀ n yɑ̃̀?
18Ò yĩ mɛmmɛ kɛ̀ bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɛmbɛ kɛ̃tɛ́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì kɛ́kɔtɛ kɛ́dóní mɛniɛ Bɛtideɛmmu kɛ́ mɛ̀ tɔní kóò duɔ́ nkòo yetɛ ò bo yɑ̃mɛ̀, kɛ́ mɛ pɑ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ́ mɛ̀ còúnko ku ììkɛ̀.

19Kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie mbɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ n yɑ̃̀ dɛ kó mɛniɛ, mɛ̀ n dò mmɛyĩ̀ĩ̀ mmɛ kɛ yɛ̃́ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ cĩ̀nnɛmɛ̀ bɛ bɔ nyɛ, kɛ kɑ̀ɑ́tɛ́ mukṹṹ nkɛ kɔ̀tɛ kɛ mɛ̀ dòńní. Kòo yetɛ ò bo mɛ̀ yɑ̃̀mɛ̀. Dɛ kó bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ bɛtɑ̃ɑ̃ti bɛɛ̀ do pĩ ndɛ kó mutɔ̃mmú.
20Soɑbu tebitɛ Abikɑii weè do ni bɛnìtìbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti, kɛ́kuɔnɛ̀ o kpɑ̃nnì bɛ dootitɔbɛ̀ sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti (300), kòo yètìrìi feitɛ́ bɛnìtìbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti sinsi miɛkɛ.
21Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò dɛ̀úkùnnɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ sipísìtɑ̃ɑ̃ti sinsi, o yètìrì mɛ nyí nfeitɛ́ kɛ tùɔ̀kɛ bɛketibɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kpɛyɛ, kòo bɛ̀ bɑɑtɛ́.
22Yoyɑdɑ dikɔ̃m̀bùɔ̀ yiɛ̀ nweè do pɛitɛ́ Bennɑyɑ, o yɑ̀ɑ̀rì do tú Kɑbuseyɛɛdi ɛì kou nwe, kòò mbɑkɛ́ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u, weè Bennɑyɑ do kùɔ Mɔɑbu ɛì kó bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ bɛ̀dɛ́, weè do kùɔ Mɔɑbu ɛì kó kubinku kó dicìrícìrì muséé diɛmù kó diyiè.
23Weè do wɛ̃̀tɛ kɛ́kuɔ Esibiti kou mɔù kòo okùmɛ̀ bo mɛ́tìrì bɛ̀dɛ́ nɛ̀ dikéè, kòo tɔ dikpɑ̃nnì kɛ̀ dikpɑ̃ndɔú mɑnnɛ̀ kupɑ̀ɑ̀kondùɔ̀dɔú, kɛ̀ Bennɑyɑ fietɛ o kpɑ̃nnì kóò kùɔnɛ̀.
24Ntɛ Yodɑyɑdɑ birɛ Bennɑyɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, kòo yètìrìi feitɛ́ bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ sipísìtɑ̃ɑ̃ti bɛmbɛ miɛkɛ.
25Ò do tú wèè yètìrì feí wènwe bɛnìtìbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti bɛmbɛ miɛkɛ, ò mɛ nnɛ́ í ntùɔ̀kɛ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɛmbɛ, kòo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfitii duɔ́ nkɛ̀ wè mbɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ̀ wenwe okpɑ̀ɑ̀tì.
26Bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ tɔbɛ̀ do tú: Asɑɛdi Soɑbu nɑntɛ̀ nɛ̀ Edɑnɑnni Dodo Bɛtideɛmmu ɛì kou kó dɛbirɛ.
27Nɛ̀ Sɑmɔti Adodi ɛì kou nɛ̀ Edɛsi Pɑdonni ɛì kou.
28Nɛ̀ Idɑɑ Ekɛsi Tekoɑ ɛì kou kó dɛbirɛ, nɛ̀ Abiesɛɛ Anɑtɔti ɛì kou.
29Nɛ̀ Sibekɑii Usɑɑ ɛì kou, nɛ̀ Idɑii Ahoɑ ɛì kou.
30Nɛ̀ Mɑdɑii Nɛtofɑɑ ɛì kou, nɛ̀ Edɛdi Nɛtofɑɑ ɛì kou Bɑɑnɑ kó dɛbirɛ.
31Nɛ̀ Itɑii Dibɑii Kibeɑ ɛì kou kó dɛbirɛ Bɛnsɑmɛɛ kó kutempɛ̃ nkou, nɛ̀ Bennɑyɑ Pidɑtonni ɛì kou,
32nɛ̀ Kɑsi ɛì kó ikó mpɛɛ́mmɛ̀ kou Udɑii nɛ̀ Abiyɛɛdi nɛ̀ Bɛtii Adɑbɑ ɛì kou,
33nɛ̀ Bɑodimmu ɛì kou Asimɑfɛti nɛ̀ Sɑdibonni ɛì kou Ediɑbɑ.
34Kisɔ̃ɔ̃ ɛì kou Asɛmmu kó ibí tú: Sɑkee birɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ Adɑdii ɛì kou
35nɛ̀ Adɑdii ɛì kou Sɑkɑɑ birɛ Aiyɑmmu nɛ̀ Udii birɛ Edifɑdi,
36nɛ̀ Mɛkedɑ ɛì kou Efɛɛ nɛ̀ Pɑdonni ɛì kou Aiyɑ

37nɛ̀ Kɑdimɛɛdi ɛì kou Esido nɛ̀ Esebɑii birɛ Nɑɑdɑii.
38Nɑtɑ̃ɑ̃ tebitɛ Sowɛɛri nɛ̀ Akiditi botí kou Mikɑɑdi.
39Nɛ̀ Amɔniibɛ botí kou Sedɛki, nɛ̀ Bedɔti ɛì kou Nɑdɑii wèè do tɔu Seduyɑ birɛ Soɑbu kpɑ̀rìnɛntì.
40Nɛ̀ Yetɛɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kou Idɑɑ nɛ̀ Kɑɑrɛbu bɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɑ́ɑ̀ ndi,
41Itiibɛ kó kunɑɑ̀mùnkù Udii Adɑii birɛ Sɑbɑdi,
42nɛ̀ Dubɛnni kó kuwuɔ nkou Sisɑ birɛ Adinnɑ weè do nɛinɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti.
43Nɛ̀ Mɑɑkɑ birɛ Annɑni nɛ̀ Mɛtenni ɛì kou Sosɑfɑti.
44Nɛ̀ Asetɑdo ɛì kou Usiɑ nɛ̀ Adowɛɛ ɛì kou Otɑmmu bí Sɑmmɑ nɛ̀ Yeyɛɛdi,
45nɛ̀ Semudii birɛ Yediɑyɛɛdi nɛ̀ o tebitɛ Tisi ɛì kou Yoɑ.
46Nɛ̀ Mɑtɑɑ ɛì kou Ediɛdi nɛ̀ Edinɑmmu bí Yedibɑii nɛ̀ Sosɑfiɑ nɛ̀ Mɔɑbu ɛì kou Itimɑ,
47kɛ́yíɛ́nɛ̀ Tisobɑ ɛì kɔbɛ Ediyɛɛri, nɛ̀ Obɛdi nɛ̀ Yɑsiɛdi.