Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ bɛɛ̀ do do Isidɑyɛɛribɛ mudoò, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ ncokù kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ puotì ditɑ̃rì Kidiboɑ kɛ kɔù.
2Bɛ̀ mɛ nyĩ kɛ́cɛ̃tinnɛ Sɑuri nɛ̀ o bí kɛ́kuɔ o bí: Sonnɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Abinnɑdɑbu nɛ̀ Mɑdikisuɑɑ.
3Kɛ̀ mudoò fuutɛ kɛ̀ bɛtɑ̃ntɑ̃ũbɛ̀ɛ kɔutɛ Sɑuri.
4Kɛ̀ Sɑurii nɑ́kɛ́ wèè tɔ o kpɑ̀rìnɛntì kɛ dɔ̀: Kpɑtɛ ɑ kpɑ̀rìsiè kɛ́ n kuɔ n yí dɔ́ itɑyéí yɛmbɛ̀ n kuɔ kɛ́ nni ndɑú. Wèè tɔ o kpɑ̀rìnɛntì kòo yɔtɛ kɛ í nyie. Kɛ̀ Sɑuri cɔ́ɔ́ nho kpɑ̀rìsiè kɛ́do di ĩ́nkɛ̀.
5Wèè tɔ o kpɑ̀rìnɛntì kòo yɑ̀ ò kumɛ̀ kɛ múnkɛɛ cɔ́ɔ́ nho kpɛri kɛ́do di ĩ́nkɛ̀ kɛ́kú.
6Mɛm̀mɛ Sɑuri nɛ̀ o bí ìtɑ̃ɑ̃ti bɛ̀ kumɛ̀, bɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ mɔu.
7Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ do bo kubiriku kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ cokùmɛ̀, kɛ̀ mudoò kònnɛ̀ Sɑuri nɛ̀ o bí, kɛ yóu bɛ ɛkɛ̀ kɛ́cokɛ́, kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ kɔtɛní kɛ yɛ̀ kɑ̀ri.
8Mɛm̀mɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ kɔtɛ kɛ́nkutiri bɛcíríbɛ̀ kɛ́yɑ̀ Sɑuri nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ ku kɛ duɔ́ Kidiboɑ tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀.
9Kɛ̀ bɛ̀ɛ kuti Sɑuri kɛ́kéétɛ́ o yuu kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ o kpɑ̀rìnɛntì kɛ́túótɛ́ kɛ́kònnɛ̀, kɛ́ tì pĩɛ̃kɛ́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ ɛì dimɔu kɛ́nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ yɛbɔ̀kɛ̀ bɛ̀ nɑmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ.
10Kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ Sɑuri kpɑ̀rìnɛntì kɛ́tɑnnɛ́ bɛ kó tɛbɔɔcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́túótɛ́ o yukɔ̃́ṹ kɛ́núnnɛ́ bɛ kó dibɔɔ̀ bɛ̀ tu dì Dɑkɔ̃ɔ̃ di kó ditou miɛkɛ.
11Yɑbɛsi ɛì kɔbɛ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ bo Kɑdɑɑdi tempɛ̃ mmiɛkɛ bɛ̀ kèè dìì mɔ̀nnì Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ Sɑuri dɛmɔu,
12kɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ bɛmɔu ítɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́túótɛ́ Sɑuri nɛ̀ o bí kɛ́ bɛ̀ kònnɛ̀ Yɑbɛsi ɛì kɛ́kũnnɛ́ bɛ kṹɔ̃̀ Yɑbɛsi ɛì kó mutie bɛ̀ yu mù kɛ tú tedemɛ́ntì mu tɑkɛ́.
13Sɑuri do yetɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti nti kɛ̀ dɛɛ̀ nte kòo kú. Ò do í yie nkɛ́tũnnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti, ò do bùtínnɛ́ ku kuɔ́ nyi kɛ́mbourí tinùbootì,
14kɛ́yetɛ ò bo mbekùmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyóu kòo kú kɛ̀ kùu duɔ́ ntikpɑ̀tì Sɛsee birɛ Dɑfiti.