Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ntɛ Bɛnsɑmɛɛ pɛitɛ́ ibí ìnùmmù kɛ̀ ì ntũmmɛ̀ itɔbɛ̀:
2Bedɑɑ nɛ̀ Asebɛɛdi nɛ̀ Aɑdɑ nɛ̀ Nɔo nɛ̀ Dɑfɑ.
3Kɛ̀ Bedɑɑ pɛitɛ́ Adɑri nɛ̀ Kedɑ nɛ̀ Ayiudi
4nɛ̀ Abisuɑɑ nɛ̀ Nɑɑmɑ nɛ̀ Aoɑ,
5nɛ̀ Kedɑ nɛ̀ Sefɑmmu nɛ̀ Udɑmmu.
6Kɛ̀ Eudii pɛitɛ́ Nɑɑmɑɑ nɛ̀ Aiyɑ nɛ̀ Kedɑ. Bɛ̀ɛ̀ do tú bɛ cɛ̃́ĩ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ́mbo Kebɑɑ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ bɛ̀ti kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́mbo Mɑnnɑɑti ɛì. Usɑɑ cicɛ Kedɑ nɛ̀ Ahiudi bɛɛ̀ do bɛ̀ niitɛ́ dɛ kó dihɛì.
8Kɛ̀ Sɑdɑimmuu bɛti o pobɛ̀ bɛdɛ́ Usimmu nɛ̀ Bɑɑdɑ. Bɛ kó difɔ̃nkúò kòo ḿbo Mɔɑbu tempɛ̃ nkɛ́yíɛ́ kɛ́túótɛ́ Odɛsi, kòo pɛitɛ́ initidɑbí ìyiekɛ̀: Yobɑbu nɛ̀ Sibiɑ nɛ̀ Mɛsɑ nɛ̀ Mɑdikɑmmu
10nɛ̀ Yesusi nɛ̀ Sɑkiɑ nɛ̀ Midimɑ, bɛɛ̀ do kótí bɛ cɛ̃́ĩ miɛkɛ.
11O pokù Usimmu weè do pɛitɛ́ Abitubu nɛ̀ Edipɑdi.
12Kɛ̀ Edipɑdii pɛitɛ́ Ebɛɛ nɛ̀ Miseɑmmu nɛ̀ Semmɛɛdi. Weè do mɑɑ́ Onɔɔ nɛ̀ Dɔdi ɛkɛ̀ nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́.
13Bediyɑ nɛ̀ Semmɑ bɛɛ̀ do tú Ayɑnɔɔ ɛì kɔbɛ cɛ̃́ĩ kó bɛkótíbɛ̀. Bɛɛ̀ do bɛ̀ti Kɑdi ɛì kɔbɛ.
14Kɛ̀ Bediyɑ kó ibí ntú: Aiyo nɛ̀ Sɑɑsɑki nɛ̀ Yedemɔti nɛ̀ Adɑdi nɛ̀ Edɛɛ nɛ̀ Mɑkɑyɛɛdi nɛ̀ Isepɑ nɛ̀ Yoɑ.
17Kɛ̀ Edipɑdi kó ibí ntú: Sebɑdiɑ nɛ̀ Mɛsudɑmmu nɛ̀ Isikiɑ nɛ̀ Ebɛɛ nɛ̀ Isimɛdiɑ nɛ̀ Isidiɑ nɛ̀ Yobɑbu.
19Kɛ̀ Simmɛii kó ibí ntú: Yɑkimmu nɛ̀ Sikidi nɛ̀ Sɑbudi nɛ̀ Edienɑii nɛ̀ Sidetɑii nɛ̀ Ediyɛɛri nɛ̀ Adɑyɑ nɛ̀ Bedɑyɑ nɛ̀ Simmudɑ.
22Kɛ̀ Sɑsɑki kó ibí ntú: Isepɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Ebɛɛ nɛ̀ Ediyɛɛri nɛ̀ Abudonni nɛ̀ Sikidi nɛ̀ Anɑnni nɛ̀ Anɑnniyɑ nɛ̀ Edɑmmu nɛ̀ Anɛtotiɑ nɛ̀ Ifideɑ nɛ̀ Pennuyɛɛdi.
26Kɛ̀ Yedoɑmmu kó ibí ntú: Sɑmmɛsedɑii nɛ̀ Seɑdiɑ nɛ̀ Atɑdii nɛ̀ Yɑdesiɑ nɛ̀ Ediɑ nɛ̀ Sikidi.
28Bɛɛ̀ do tú bɛ̀ɛ̀ kòtí bɛ nɑɑ̀mùntì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀ kɛ́mbo Sedisɑdɛmmu.
29Kɑbɑɔ̃ɔ̃ weè do ketɛ́ Kɑbɑɔ̃ɔ̃ ɛì kɛ́mbo di miɛkɛ kòo pokù yètìrì tu Mɑɑkɑ.

30Kòo bísɑpo tu Abudonni kòo nɛi ntú Tisuu nɛ̀ Kiisi nɛ̀ Bɑɑdi nɛ̀ Nɑdɑbu,
31nɛ̀ Kedɔɔri nɛ̀ Aiyo nɛ̀ Kesɛɛ,
32kɛ̀ Mitidotii pɛitɛ́ Simmɑ kɛ̀ bɛ̀ mbo Sedisɑdɛmmu nɛ̀ bɛ tebìí.
33Nɛɛ weè do pɛitɛ́ Kiisi kɛ̀ Kiisii pɛitɛ́ Sɑuri kɛ̀ Sɑurii pɛitɛ́ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Mɑdikisuɑ nɛ̀ Abinnɑdɑbu nɛ̀ Esibɑdi.
34Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ pɛitɛ́ Mɛdibɑɑdi, kɛ̀ Mɛdibɑɑdi pɛitɛ́ Misee.
35Kɛ̀ Misee pɛitɛ́ Pitɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Mɛdɛki nɛ̀ Tɑdeɑ.
36Kɛ̀ Aɑsii pɛitɛ́ Yoɑdɑ kɛ̀ Yoɑdɑɑ pɛitɛ́ Ademɛti nɛ̀ Asimɑfɛti nɛ̀ Simidi, kɛ̀ Simidii pɛitɛ́ Mɔsɑ.
37Kɛ̀ Mɔsɑɑ pɛitɛ́ Binnɛɑ, kɛ̀ Binnɛɑɑ pɛitɛ́ Defɑyɑɑ kɛ̀ Defɑyɑɑ pɛitɛ́ Edɑsɑɑ kɛ̀ Edɑsɑɑ pɛitɛ́ Asɛɛdi.
38Kɛ̀ Asɛɛdii pɛitɛ́ initidɑbí ìkuɔ̀: Asidikɑmmu nɛ̀ Bokedu nɛ̀ Isimɑyɛɛri nɛ̀ Seɑdiɑ nɛ̀ Abudiɑsi nɛ̀ Annɑni. Bɛmɔu Asɛɛdi bí nyi mɛmmɛ.
39Kɛ̀ Asɛɛdi mmɔkɛ o tebitɛ kɛ̀ tɛ yètìrì tu Esɛki, kòo pɛitɛ́ o kóo po Udɑmmu nɛ̀ o nɛi Yeusi nɛ̀ Edifedee.
40Kɛ̀ Udɑmmu kó ibí ntú yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ bɛtɑ̃ntɑ̃ũbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ mmɔkɛ initidɑbí pɛ́u nɛ̀ bɛ yɑɑ̀bí bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù (150). Bɛmɔu Bɛnsɑmɛɛ kó kuwuɔ nkɔbɛ mbɛ mɛmmɛ.