Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Dɑfitii nɑ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kɛ́fietɛ Kɑdi kó dihɛì nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀. Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ ò bɔ̀útɛ́.
2Kòo nɑnɛ̀ Mɔɑbu ɛì kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bɔ̀útɛ́ kɛ́ nhò yietì dɑ̀mpóò.
3Kòo yíɛ́ kɛ́nɑ Tisobɑ ɛì dìì bo Amɑti tempɛ̃ mbíɛ́kɛ̀ di kóo kpɑ̀ɑ̀tì Adɑdesɛɛ kɛ sɔ̃́ nhò dɔ́ kɛ́bɑɑtɛ́ kukó nhEfɑdɑti pɛɛ́mmɛ̀ kɔbɛ.
4Kɛ̀ Dɑfitii fietɛ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ tɛkɔupíítɛ̀ (1000) nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nsɑ̃ndèèbɛ̀ sikɔupísìyiekɛ̀ (7000) nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ cèntì nɛ̀ bɛ nɑɑ̀cɛ̀i sikɔupípísìdɛ́ (20000) kɛ́kékɛ́ sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ duɔti kɛ́súɔ́ nhomɑ́ɑ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100).
5Kɛ̀ Sidii kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Dɑmɑɑsi kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́tee Tisobɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Adɑdesɛɛ kɛ̀ Dɑfitii kuɔ bɛnìtìbɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ (22000),
6kɛ́kɑnnɛ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ dɛ kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bɔ̀útɛ́ kɛ́ nhò yietì dɑ̀mpóò. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nDɑfiti muwɛ̃rímú, bɑ́ kòò kɔ̀tɛ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ wèe nɑ.
7Kòo fietɛ Adɑdesɛɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ dɔpììtì mɛsɔɔ nkpɛti kɛ́kònnɛ̀ Sedisɑdɛmmu,
8kɛ́hɛí disɔɔwũɔ̃̀ mɛdiɛ̀ Adɑdesɛɛ kó yɛhɛkɛ̀ yɛ̀dɛ́yɛ̀ Tibɑti nɛ̀ Kũnni yɛ miɛkɛ. Kɛ̀ dɛ̀ mboní kɛ̀ Sɑdomɔɔ túótɛ́ dɛ kó disɔɔwũɔ̃̀ kɛ́dɔɔ̀nɛ̀ kunɑnkú nɛ̀ yɛsɑ̃ǹkɛ̀ nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tinɛntì.
9Kɛ̀ Amɑti kóo kpɑ̀ɑ̀tì Touu keè Dɑfiti nɑmɛ̀ Tisobɑ ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì Adɑdesɛɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔu,
10kɛ́tɔ̃ nho birɛ Adodɑmmu okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti borɛ̀ kòò bo ò dɔu nkóò sɑ̃ntɛnɛ̀ ò nɑmɛ̀ Adɑdesɛɛ, kóò pɑ̃ nɛ̀ mɛsɔɔ nkó tinɛntì nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kpɛti nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kpɛti. Kɛ yɛ̃́ Tou dootitɔù do túmɛ̀ Adɑdesɛɛ.
11Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti dɛ pɑ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ nhò do ɛí dɛ̀ ibotí tɛì miɛkɛ, Edɔmmu ɛì nɛ̀ Mɔɑbu ɛì nɛ̀ Amɔniibɛ ɛì nɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ ɛì nɛ̀ Amɑdeki kpɛri.
12Kɛ̀ Seduiɑ birɛ Abikɑii do Edomiibɛ kɛ́kuɔ bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìni (18000) kubiriku bɛ̀ tu kù mukɔ́kúɔ́ nkó kubiriku miɛkɛ,
13kɛ́kɑnnɛ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ Edɔmmu kó kutempɛ̃ nkumɔu miɛkɛ, kɛ̀ Edɔmmu kɔbɛ bɛmɔuu nɑɑ́ nDɑfiti kó bɛtɔ̃mbɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò duɔ́ muwɛ̃rímú bɑ́ kòò kɔtɛ́ kɛ̀ mudoò wèe nɑ.
14Kɛ̀ Dɑfiti mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu, kɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ wenni kɛ bɛ̀ bekùnɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ wenni.
15Seduyɑ birɛ Soɑbu weè do bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀, kɛ̀ Aidudi birɛ Yosɑfɑti tu wèè tɔ dihɛì kó yɛpɑ́tɛ.
16Kɛ̀ Aitubu birɛ Sɑdɔki nɛ̀ Abiɑtɑɑ birɛ Abimɛdɛki kɛ̀ bɛ̀ tu ikuɔ́ nìùbɛ̀, kɛ̀ Sɑfesɑɑ tu opɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì.
17Kɛ̀ Yoyɑdɑ birɛ Bennɑyɑ bɑkɛ́ Kedetiibɛ nɛ̀ Pedesiibɛ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ Dɑfiti bí o tũ̀nko.