Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɑfiti nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɔ̃mmú kɛ̀ bɛ̀ɛ cɑ̃́nnɛ́ Asɑfu nɛ̀ Emɑnni nɛ̀ Yedutunni bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ, kɛ̀ bɛ̀ bo ndonti Kuyie nkɛ nɑ́ɑ́ kù bɛ̀ bɛnkɛ tì, kɛ́mbie ntikùtìdùùtì nɛ̀ tibómbonti nɛ̀ tikɑ̃penti.
2Ntɛ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ do tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ dɛ kó mutɔ̃mmú kpɛ́í mbɛ yètɛ̀, bɛɛ̀ tu Asɑfu kó ibí: Sɑkuu nɛ̀ Sosɛfu nɛ̀ Nɛtɑnniyɑ nɛ̀ Asɑdedɑ. Bɛɛ̀ do tú bɛdèmbɛ̀, kɛ̀ bɛ cicɛ bɛ̀ ni kɛ donti Kuyie nkɛ nɑ́ɑ́ nkù ò bɛnkɛ tì kɛ tũ Dɑfiti kó itié.
3Kɛ̀ Yedutunni kó ibí ntú: Kedɑdiɑ nɛ̀ Sedi nɛ̀ Yesɑyɑɑ nɛ̀ Semɛii nɛ̀ Asɑbiɑ nɛ̀ Mɑtitiɑ bɛkuɔ̀. Bɛɛ̀ do tú bɛdèmbɛ̀ kɛ̀ bɛ cicɛ Yedutunni bɛ̀ ni kɛ dɛ́úkùnko ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì kɛ kù dònti kɛ nɑ́ɑ́ nkù ò bɛnkɛ tì, kɛ bie nkukùtìdùkù.
4Emɑnni kó initidɑbí do tú: Bukiyɑu nɛ̀ Mɑtɑnniyɑ nɛ̀ Usɛɛdi nɛ̀ Sebuyɛɛdi nɛ̀ Yedimɔti nɛ̀ Amɑnniyɑ nɛ̀ Anɑnni nɛ̀ Ediɑtɑɑ nɛ̀ Kidɑditi nɛ̀ Dommɑmɛti nɛ̀ Esɛɛ nɛ̀ Yosebekɑsɑ nɛ̀ Mɑdoti nɛ̀ Otii nɛ̀ Mɑɑsioti.
5Emɑnni bí nyi mɛmmɛ weè do nɑ́ɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì Kuyie nhò bɛnkɛ tì, kɛ bo dɛ́úkùnnɛ ku yètìrì kunku kùù ò duɔ́ nyinitidɑbí tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ initipobí ìtɑ̃ɑ̃ti.
6Bɛmɔu bɛɛ̀ do tú bɛdèmbɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ bie ntikùtìdùùtì nɛ̀ tibómbonti nɛ̀ tikɑ̃penti, kɛ̀ bɛ cicɛ bɛ̀ ni. Kɛ̀ bɛ̀ mpĩ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mmú, Asɑfu nɛ̀ Yedutunni nɛ̀ Emɑnni kɛ̀ bɛ̀ bɑkɛ́.
7Bɛmɔu bɛ̀ do tú bɛ̀ɛ̀ nɔ mbɛ̀mbɛ mudèmmù mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ dɛ́úkùnko ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì, bɛmbɛ nɛ̀ bɛ tebìí kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìni nɛ̀ bɛ̀ni (288).
8Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ kɛ bo yɑ̀ bɛ̀ dò nkɛ́mpĩ́ mmɛ̀ɛ̀ botí mutɔ̃mmú, bɑ́ bɛ̀ í mbɑɑ̀tì bɛdènkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛpɑ̀mbɛ̀.
9Ntɛ bɛ̀ do tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ kɛ́dɛi bɛ̀ɛ̀ kótíbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo nni bɛ yètɛ̀: Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ Asɑfu kó kunɑɑ̀mùnkù kɛ̀ dɛ̀ɛ do Sosɛfu ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ yíɛ́ kɛ́tɑ̃ũ kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Kedɑdiɑ ĩ́nkɛ̀, wenwe nɛ̀ o tebìí nɛ̀ bɛ bí kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
10Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ mɛtɑ̃ɑ̃́mmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ do Sɑkuu ĩ́nkɛ̀, wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛ̀píítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
11Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ mɛnɑɑmmɛ̀ kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Isidi ĩ́nkɛ̀ wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
12Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ mɛnummumɛ̀ kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Nɛtɑnniyɑ ĩ́nkɛ̀ wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
13Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ mɛkuɔ́mmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ do Bukiyɑu ĩ́nkɛ̀, wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí, kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
14Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ mɛyiémmɛ̀ kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Yesɑdedɑ ĩ́nkɛ̀ wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí, kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
15Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ mɛniímmɛ̀ kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Yesɑyɑ ĩ́nkɛ̀ wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí, kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
16Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ mɛwɛímmɛ̀ kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Mɑtɑnniyɑ ĩ́nkɛ̀ wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí, kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
17Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ mɛpíímmɛ̀ kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Simmɛii ĩ́nkɛ̀ wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
18Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀ kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Asɑdɛɛdi ĩ́nkɛ̀ wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.

19Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛdɛ́rímmɛ̀ kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Asɑbiɑ ĩ́nkɛ̀ wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí, kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
20Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛtɑ̃ɑ̃́mmɛ̀ kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Subɑyɛɛdi ĩ́nkɛ̀ wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí, kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
21Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛnɑɑmmɛ̀ kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Mɑtitiɑ ĩ́nkɛ̀ wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
22Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛnummumɛ̀ kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Yedemɔti ĩ́nkɛ̀ wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
23Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛkuɔ́mmɛ̀ kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Anɑnniyɑ ĩ́nkɛ̀ wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
24Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛyiémmɛ̀ kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Yosebekɑsɑɑ ĩ́nkɛ̀ wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí, kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
25Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛniímmɛ̀ kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Anɑnni ĩ́nkɛ̀ wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
26Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛwɛímmɛ̀ kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Mɑdoti ĩ́nkɛ̀ wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí, kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
27Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ sipísìdɛ́ kɔ̃mɛ kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Ediɑtɑɑ ĩ́nkɛ̀ wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
28Kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɑ̃ũ sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀ kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Otii ĩ́nkɛ̀ wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
29Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛdɛ́rímmɛ̀ kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Kidɑditi ĩ́nkɛ̀ wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
30Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛtɑ̃ɑ̃́mmɛ̀ kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Mɑɑsioti ĩ́nkɛ̀ wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
31Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛnɑɑmmɛ̀ kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Dommɑmɛti Esɛɛ ĩ́nkɛ̀ wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.