Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ nyIsidɑyɛɛribɛ bɛ wuɔ ntũ̀ nyitɔbɛ̀ kɛ dòmmɛ̀ kɛ́wɑ̃ri bɛ yètɛ̀, Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛ pɑ́tɛ miɛkɛ. Dɛ mɔ̀nnì ndi bɛ̀ pĩ̀ḿmúmɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni, bɛ̀ yetɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie nkpɛti.
2Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do teénnɛ̀ Defiibɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mutɔ̃mmú, bɛɛ̀ do tú bɛketibɛ̀ kɛ́niitɛ́ kɛ́konní kɛ́kɑri bɛ ɛkɛ̀.
3Sudɑɑ kɔbɛ mɑbɛ̀ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ mɑbɛ̀ nɛ̀ Efɑdɑimmu kɔbɛ mɑbɛ̀ nɛ̀ Mɑnɑnsee kɔbɛ mɑbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́kɑri Sedisɑdɛmmu.
4Sudɑɑ kó kuwuɔ mmiɛkɛ Utɑii weè do ni Pɛdɛsi kó kunɑɑ̀mùnkù. Ntɛ o yɑ̀ɑ̀rìbɛ̀ kó kufuku do duɔ́ kɛ dòmmɛ̀: Sudɑɑ weè pɛitɛ́ Pɛdɛsi kɛ̀ Pɛdɛsii pɛitɛ́ Bɑni kɛ̀ Bɑnii pɛitɛ́ Immuri kɛ̀ Immurii pɛitɛ́ Omudi kɛ̀ Omudi pɛítɛ́ Ammiudi kɛ̀ Ammiudii nɛ́ pɛitɛ́ Utɑii.
5Sedoniibɛ kó kunɑɑ̀mùnkù miɛkɛ bɛ kóo po Asɑyɑɑ weè do bɛ̀ ni nɛ̀ o bí.
6Sedɑɑ kó kunɑɑ̀mùnkù miɛkɛ kɛ̀ Yeuyɛɛdi mbɛ̀ ni. Sudɑɑ kó kuwuɔ nkumɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́mbo sikɔusìkuɔ̀ nɛ̀ sipísìwɛi (690).
7Sɑduu weè do ni Bɛnsɑmɛɛ kó kuwuɔ. Ntɛ o yɑ̀ɑ̀rìbɛ̀ kó kufuku do duɔ́ kɛ dòmmɛ̀: Asennuyɑɑ weè do pɛitɛ́ Odɑfiɑ kɛ̀ Odɑfiɑɑ pɛitɛ́ Mɛsudɑmmu kɛ̀ Mɛsudɑmmu nɛ́ pɛitɛ́ Sɑduu.
8Yedoɑmmu birɛ Ibinniyɑɑ weè do ni o kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ Uusi birɛ Edɑnni nni o kpɛtɛ. Mikidi weè pɛitɛ́ Uusi kòo pɛitɛ́ Edɑɑ kòo nni bɛ̀ cĩ́ɛ̀tɛ̀. Ibinnɛyɑɑ weè do pɛitɛ́ Deuyɛɛdi, kòo pɛitɛ́ Sefɑtiɑ, kɛ̀ Sefɑtiɑɑ pɛitɛ́ Mɛsudɑmmu kòo nni bɛ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
9Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ do tú bɛ̀ɛ̀ kòtí bɛ̀mbɛ bɛ cɛ̃́ĩ. Bɛmbɛ nɛ̀ bɛ tebìí bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́mbo sikɔusìwɛi nɛ̀ sipísìnùmmù nɛ̀ bɛ̀kuɔ̀ (956).
10Ntɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀ miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ do konní bɛ yètɛ̀: Yedɑyɑ nɛ̀ Yoyɑdibu nɛ̀ Yɑkinni.
11Asɑdiɑɑ weè do kótí Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mutɔ̃mmú. Ntɛ o yɑ̀ɑ̀rìbɛ̀ do tũ̀nnɛmɛ̀ bɛtɔbɛ̀: Aitubu weè do pɛitɛ́ Mɛdɑyɔti kɛ̀ Mɛdɑyɔtii pɛitɛ́ Sɑdɔki kɛ̀ Sɑdɔkii pɛitɛ́ Mɛsudɑmmu kɛ̀ Mɛsudɑmmuu pɛitɛ́ Idikiyɑ kɛ̀ Idikiyɑɑ nɛ́ pɛitɛ́ weè Asɑdiɑ.
12Kòo tɔù ntú Adɑyɑ ntɛ o yɑ̀ɑ̀rìbɛ̀ do tũ̀nnɛ̀mɛ̀ bɛtɔbɛ̀: Mɑdikiyɑɑ weè pɛitɛ́ Pɑsuu kɛ̀ Pɑsuu pɛitɛ́ Yedoɑmmu kòò nɛ́ pɛitɛ́ weè Adɑyɑ. Kòo tɔù ntú Mɑsɑii, ntɛ o yɑ̀ɑ̀rìbɛ̀ do tũ̀nnɛmɛ̀ bɛtɔbɛ̀: Imɛɛ weè do pɛitɛ́ Mɛsidomiti kɛ̀ Mɛsidomitii pɛitɛ́ Mɛsudɑmmu kɛ̀ Mɛsudɑmmuu pɛitɛ́ Yɑsedɑ kɛ̀ Yɑsedɑɑ pɛitɛ́ Adiyɛɛri kɛ̀ Adiyɛɛri nɛ́ pɛitɛ́ weè Mɑsɑii.
13Nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kòtí bɛ kó sicɛ̃́ĩ kɛ̀ bɛ̀ mbo bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìyiekɛ̀ nɛ̀ sipísìkuɔ̀ (1760) bɛmɔu bɛ̀ do tú bɛdiɛbɛ̀ mbɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɔ̃mmú miɛkɛ.
14Defiibɛ kó kuwuɔ mmiɛkɛ Semmɑyɑ weè do ni Mɛdɑdi kó kunɑɑ̀mùnkù. Ntɛ o yɑ̀ɑ̀rìbɛ̀ do tũ̀nnɛmɛ̀ bɛtɔbɛ̀: Mɛdɑdi weè do pɛitɛ́ Asɑbiɑ, kòo pɛitɛ́ Asidikɑmmu, kòo pɛitɛ́ Asubu, kɛ̀ Asubuu nɛ́ pɛitɛ́ weè Semmɑyɑ,
15Asɑfu kó kunɑɑ̀mùnkù miɛkɛ Bɑkibɑkɑɑ weè do ni. Asɑfu weè do pɛitɛ́ Sikidi kɛ̀ Sikidii pɛitɛ́ Misee kɛ̀ Misee pɛitɛ́ Mɑtɑnniyɑ kɛ̀ Mɑtɑnniyɑɑ pɛitɛ́ Kɑdɑɑdi kɛ̀ Kɑdɑɑdii pɛitɛ́ Edɛsi kòò nɛ́ pɛitɛ́ weè Bɑkibɑkɑɑ.
16Yedutunni kó kunɑɑ̀mùnkù Abudiɑsi weè do kù ni. Kɛ̀ Yedutunnii pɛitɛ́ Kɑdɑɑdi kɛ̀ Kɑdɑɑdii pɛitɛ́ Semmɑyɑ kɛ̀ Semmɑyɑɑ nɛ́ pɛitɛ́ weè Obudiɑsi. Ɛdikɑnɑɑ weè do pɛitɛ́ Asɑɑ kɛ̀ Asɑɑ nɛ́ pɛitɛ́ weè Bedekiɑ. Kɛ̀ bɛ̀ mbo Nɛtofɑɑ ɛì kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ.
17Ntɛ yɛbòrɛ̀ kó bɛbɑ̀rìbɛ̀ kó yɛyètɛ̀: Sɑdummu nɛ̀ Akubu nɛ̀ Tɑdimɔɔ nɛ̀ Aimɑnni kɛ nɛ́ yíɛ́nɛ̀ bɛ tebìí, kɛ̀ Sɑdummu ntú bɛ kóo kótì.
18Nɛ̀ yíenní bɛɛ̀ bɑ̀ɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kó yɛbòrɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kpɛyɛ. Bɛɛ̀ do tú bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ̀ Defiibɛ kɑrì kó yɛbòrɛ̀.

19Abiyɑsɑfu yɑɑ̀birɛ Sɑdummu Kodee birɛ nɛ̀ o tebìí bɛɛ̀ do bɑɑ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dibòrì nɛ̀ dimɔ̀nnì bɛ cicɛbɛ̀ bɛɛ̀ do tú bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dibòrì.
20Edɑsɑɑ birɛ Pinɑsi nɛ̀ dimɔ̀nnì weè do tú bɛ kóo nìùtì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nhò bonɛ̀.
21Kɛ̀ Mɛsedemiɑ birɛ Sɑkɑrii mbɑɑ̀ mɛtɑummɛ̀ tou kó dibòrì.
22Bɛ̀ do bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ ɛkɛ̀ miɛkɛ nkɛ kɛ̀ bɛ̀ bo mbɑɑ̀ yɛbòrɛ̀ bɛ̀ do bɛ̀ kɑ̀ɑ mbɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔusìdɛ́ nɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (212). Dɑfiti nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sɑmmuyɛɛri bɛɛ̀ do bɛ̀ duɔ́ ndɛ kó mutɔ̃mmú.
23Bɛmbɛ nɛ̀ bɛ bí bɛɛ̀ do te bɛ̀ bo mbɑɑ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó yɛbòrɛ̀ bɛɛ̀ do bɑɑ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou nɛ̀ dimɔ̀nnì.
24Bɛbɑ̀rìbɛ̀ do ɔ̃ mbo tipíìtì tìnɑ̀ɑ̀ ndi. Diyiè yiɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ nɛ̀ di tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ nɛ̀ kubɑkù yoú nɛ̀ kucɑ̃̀nku.
25Kɛ̀ bɛ tebìí sìì kpɑɑ́ bɛ ɛkɛ̀ kɛ̀ sì níí kɔtɛní bɛ borɛ̀ kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀.
26Bɛ̀ɛ̀ do kótí yɛbòrɛ̀ bɑ̀rìmù bɛ̀ do bo bɛ̀nɑ̀ɑ̀ ndi kɛ níí ndɛ̀ bo sɑ̃́ɑ̃̀. Defiibɛ bɛɛ̀ do te bɛ̀ bo mbɑɑ̀mɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, nɛ̀ tidieti ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɑ̀tì borɛ̀.
27Bɛ̀ do wentí Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ píìtì nti, bɛɛ̀ do te bɛ̀ bo ntɛ̀ bɑ̀ɑmɛ̀ kɛ tɛ̀ kpetírí bɑ́ dìì kṹnweńnì.
28Bɛ̀mɑbɛ̀ bɛ miɛkɛ bɛɛ̀ do te bɛ̀ bo ndɑkɛmɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛntì kpɛ́í. Kɛ níí nyóó tì dènnɛní kɛ́ tì kɑ̀ɑ, kɛ nyóó tì tɑnnɛ́ kɛ́ tì kɑ̀ɑ.
29Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛtɔbɛ̀ mɑbɛ̀ bɛ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ ndɑkɛ ikuɔ́ nɛntì kpɛ́í nnɛ̀ muyuo nsɑ̀ɑ̀mù nɛ̀ mɛnɑɑ̀ nnɛ̀ mɛkùɔ̀ nnɛ̀ tihúúntì nɛ̀ mɛteniɛ nfɔ̃ɔ̃mɛ.
30Ikuɔ́ nìùbɛ̀ bí iì do te ì bo ndɔɔrimɛ̀ mɛteniɛ nfɔ̃ɔ̃mɛ.
31Defiibɛ miɛkɛ Kodee nɑɑ̀mùnkù kou Sɑdummu bísɑpo Mɑtitɑɑ weè do te ò bo nkɑɑtimɛ̀ yɛkɑ̀tìndɑ̀ bɛ̀ pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ Kuyie.
32Keɑti nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ mɑbɛ̀ bɛɛ̀ do te bɛ̀ bo mpũũmɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ pɑ̃ɑ̃ mbɛ̀ Kuyie mbɑ́ tɛ̀ɛ̀ om̀pùtɛ̀.
33Defiibɛ bɛ̀ɛ̀ do tú bɛdèmbɛ̀ kɛ kótí bɛ cɛ̃́ĩ kɛ̀ bɛ̀ nhɑ̃ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tidieti, bɛ̀ do í pĩ́ mmutɔ̃mmú tɛ̃mù mɑmù, bɛ kó mutɔ̃mmú do tú mudèmmù mɑ́ɑ̀ ndi kuyie nnɛ̀ kɛyènkɛ̀.
34Bɛɛ̀ do tú bɛ̀ɛ̀ kòtí bɛ cɛ̃́ĩ miɛkɛ bɛ yɑ̀ɑ̀rìbɛ̀ wuɔ ntũmmɛ̀ itɔbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ mbo Sedisɑdɛmmu.
35Yeiyɛɛdi weè do ketɛ́ Kɑbɑɔ̃ɔ̃ ɛì kɛ́mbo di miɛkɛ kòo pokù yètìrì ntú Mɑɑkɑ.
36Kɛ̀ bɛ bísɑpo yètìrì ntú Abudonni nɛ̀ Tisuu nɛ̀ Kiisi nɛ̀ Bɑɑdi nɛ̀ Nɛɛ nɛ̀ Nɑdɑbu,

37nɛ̀ Kedɔɔ nɛ̀ Aiyo nɛ̀ Sɑkɑrii nɛ̀ Mikidoti.
38Kɛ̀ Mikidoti pɛitɛ́ Simmɑmmu kɛ̀ bɛ̀ mbo Sedisɑdɛmmu nɛ̀ bɛ tebìí.
39Nɛɛ weè do pɛitɛ́ Kiisi, kɛ̀ Kiisi pɛitɛ́ Sɑuri. Kɛ̀ Sɑurii pɛitɛ́ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Mɑdikisuɑɑ nɛ̀ Abinnɑdɑbu nɛ̀ Esibɑdi.
40Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ pɛitɛ́ Mɛdibɑɑdi, kɛ̀ Mɛdibɑɑdi pɛitɛ́ Misee.
41Kɛ̀ Misee pɛitɛ́ Pitɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Mɛdɛki nɛ̀ Tɑdeɑ.
42Kɛ̀ Aɑsii pɛitɛ́ Yɑdɑ, kɛ̀ Yɑdɑɑ pɛitɛ́ Ademɛti nɛ̀ Asimɑfɛti nɛ̀ Simidi kɛ̀ Simidii pɛitɛ́ Mɔsɑ.
43Kɛ̀ Mɔsɑɑ pɛitɛ́ Binnɛɑ kɛ̀ Binnɛɑɑ pɛitɛ́ Defɑyɑɑ kɛ̀ Defɑyɑɑ pɛitɛ́ Edeyɑsɑɑ kɛ̀ Edeyɑsɑɑ pɛitɛ́ Asɛɛdi.
44Kɛ̀ Asɛɛdii pɛitɛ́ initidɑbí ìkuɔ̀: Asidikɑmmu nɛ̀ Bokedu nɛ̀ Isimɑyɛɛri nɛ̀ Seɑdiɑ nɛ̀ Abudiɑsi nɛ̀ Annɑni.