Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ mɑ̀mɛ̀. Bɛ̀ cɛ̃́ĩ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótíbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupí nɛ̀ sikɔu nɛ̀ bɛpɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo mpĩ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mmú kɛ̀ bɛ kó mutɔ̃mmú ntú bɛ̀ bo nnimɛ̀ yɛtĩ̀rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo mpĩ́ mmutɔ̃mmú. Bɑ́ dìì tĩ̀nnì otɑ̃̀nkù kɛ́ mɛ nhɔ̃ ndibenni dimɔu kɛ feimmu bɛtɔbɛ̀. Bɑ́ dìì tĩ̀nnì kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mbo sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (24000).
2Kɛ̀ Sɑbudiyɛɛdi birɛ Yɑsobeɑmmu nni ditĩ̀nnì ketirì dìì do te otɑ̃̀nkù ketiwè, kɛ̀ bɛ̀ mbo bɛnìtìbɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (24000).
3Ò do tú Pɛdɛsi nɑɑ̀mùnkù kou nwe kɛ́mbɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótíbɛ̀ otɑ̃̀nkù ketiwè kɔbɛ.
4Kɛ̀ Ahoɑ ɛì kou Dodɑii kó ditĩ̀nnì ntú otɑ̃̀nkù dɛ́rínwè kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ mbo bɛnìtìbɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (24000) kɛ̀ Mikudoti nhò pòkoo.
5Kɛ̀ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì tɑ̃ɑ̃́nnì ntú otɑ̃̀nkù tɑ̃ɑ̃́nwè kɔbɛ, kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè Yoyɑdɑ birɛ Bennɑyɑ mbɑkɛ́ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (24000).
6Dɛ kóo Bennɑyɑ do tú okpɑ̀rìnuɔnti nwe bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ sipísìtɑ̃ɑ̃ti tĩ̀nnì miɛkɛ. Kòo birɛ Amisɑbɑdi bo o kó ditĩ̀nnì miɛkɛ.
7Kɛ̀ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì nɑɑnnì ntú otɑ̃̀nkù nɑɑnwè kɔbɛ kɛ̀ Soɑbu nɑntɛ̀ Asɑyɛɛdi nɛ̀ o birɛ Sebɑdiɑ mbɛ̀ bɑkɛ́, kɛ̀ bɛ̀ mbo bɛnìtìbɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (24000).
8Kɛ̀ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì nummurì ntú otɑ̃̀nkù nummuwè kpɛri kɛ̀ bɛ̀ mbo bɛnìtìbɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (24000) kɛ̀ Isidɑɑ nɑɑ̀mùnkù kou Sɑmuti mbɛ̀ bɑkɛ́.
9Kɛ̀ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì kuɔ́nnì ntú otɑ̃ɑ̃kuɔ́nwè kpɛri kɛ̀ bɛ̀ mbo bɛnìtìbɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (24000) kɛ̀ Tekoɑ ɛì kou Ikɛsi birɛ Idɑɑ mbɛ̀ bɑkɛ́.
10Kɛ̀ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì yiénnì ntú otɑ̃ɑ̃yiénwè kpɛri, kɛ̀ bɛ̀ mbo bɛnìtìbɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (24000), kɛ̀ Efɑdɑimmu kó kuwuɔ nkou Edɛsi wèè bo Pɑdonni ɛì kòò mbɛ̀ bɑkɛ́.
11Kɛ̀ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì niínnì ntú otɑ̃ɑ̃niínwè kpɛri kɛ̀ bɛ̀ mbo bɛnìtìbɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (24000). Kɛ̀ Sedɑɑ nɑɑ̀mùnkù kou Sebekɑii wèè bo Usɑɑ ɛì kòò mbɛ̀ bɑkɛ́.
12Kɛ̀ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì wɛínnì ntú otɑ̃ɑ̃wɛínwè kpɛri kɛ̀ bɛ̀ mbo bɛnìtìbɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (24000). Kɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kó kuwuɔ nkou Abiesɛɛ wèè bo Annɑtɔti ɛì kòò mbɛ̀ bɑkɛ́.
13Kɛ̀ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì píínnì ntú otɑ̃ɑ̃píínwè kpɛri kɛ̀ bɛ̀ mbo bɛnìtìbɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (24000). Kɛ̀ Sedɑɑ nɑɑ̀mùnkù kou Mɑdɑii Nɛtofɑɑ ɛì kou mbɛ̀ bɑkɛ́.
14Kɛ̀ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ ntú otɑ̃̀nkù tɛpíítɛ̀ nɛ̀ omɑ́ɑ̀ kpɛri kɛ̀ bɛ̀ mbo bɛnìtìbɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (24000). Kɛ̀ Efɑdɑimmu kó kuwuɔ nkou Bennɑyɑ Pidɑtonni ɛì kou mbɛ̀ bɑkɛ́.
15Kɛ̀ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ didɛ́rì ntú otɑ̃̀nkù tɛpíítɛ̀ nɛ̀ odɛ́ríwè kpɛri, kɛ̀ bɛ̀ mbo bɛnìtìbɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (24000). Kɛ̀ Otinniyɛɛdi nɑɑ̀mùnkù kou Nɛtofɑɑ ɛì kou Edidɑii mbɛ̀ bɑkɛ́.
16Ntɛ bɛ̀ɛ̀ do bɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ wuɔ: Sikidi birɛ Ediesɛɛ weè do bɑkɛ́ Dubɛnni kó kuwuɔ, kɛ̀ Mɑɑkɑ birɛ Sefɑtiɑ bɑkɛ́ Simmɛɔ̃ɔ̃ kɔku.
17Kɛ̀ Kemmuyɛɛdi birɛ Asɑbiɑ bɑkɛ́ Defiibɛ kó kuwuɔ, kɛ̀ Sɑdɔki bɑkɛ́ Anɔɔ kɔku.
18Kɛ̀ Dɑfiti tebitɛ Ediuu mbɑkɛ́ Sudɑɑ kó kuwuɔ, kɛ̀ Mikɑyɛɛri birɛ Omidi bɑkɛ́ Isɑkɑɑ kó kuwuɔ.

19Sɑbunɔɔ kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ, kɛ̀ Abudiɑsi birɛ Semmɑyɑ mbɑkɛ́, Nɛfutɑdii kó kunɑɑ̀mùnkù, kɛ̀ Asidiyɛɛdi birɛ Yedemɔti mbɛ̀ bɑkɛ́.
20Efɑdɑimmu kó kunɑɑ̀mùnkù, kɛ̀ Asɑdiɑ birɛ Oseɑ mbɛ̀ bɑkɛ́, kɛ̀ Pedɑyɑ birɛ Sowɛɛri mbɑkɛ́ Mɑnɑnsee kó kuwuɔ ndikéè kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
21Kɛ̀ Mɑnɑnsee kó kuwuɔ ndikéè kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Kɑdɑɑdi diyiè yiɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ Sɑkɑrii birɛ Ido mbɛ̀ bɑkɛ́ Bɛnsɑmɛɛ kó kuwuɔ nkɔbɛ, kɛ̀ Abunɛɛ birɛ Yɑsiɛdi mbɛ̀ bɑkɛ́.
22Dɑnni kó kuwuɔ nkɔbɛ, kɛ̀ Yedoɑmmu birɛ Asɑdɛɛdi mbɛ̀ bɑkɛ́. Bɛɛ̀ do tú bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kó iwuɔ.
23Dɑfiti do í kɑ̀ɑ mbɛdɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ntɔ kɛ́cutinko, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ dɔ̀, kù yóó duɔ́ nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ sṹṹ nsiwɑ̃̀ɑ̃ dòmmɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀.
24Seduɑ birɛ Soɑbu do ketɛ́mu bɛ kɑ̀mmù, ò mɛ nyí mpṹɔ̃, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ do yɛ̀mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ dɛ kó mukɑ̀mmù kpɛ́í, dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ í wɑ̃̀ri bɛ̀ mɑ̀mɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ.
25Adiyɛɛdi birɛ Asimɑfɛti weè do te ò bo ndɑkɛmɛ̀ tikpɑ̀tì tìì bo tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ tì kpɛ́í. Kɛ̀ Osiɑsi birɛ te dɛ̀ bo ndɑkɛmɛ̀ dihɛì dimɔu, yɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀ nɛ̀ yɛsɑ́m̀pɔ́yɛ̀, nɛ̀ yɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrɛ̀ kó yɛbuɔ kpɛ́í.
26Kɛ̀ Kedubu birɛ Esidi te ò bo ndɑkɛmɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛtenkútíbɛ̀ bɛ ɛì miɛkɛ bɛ kpɛ́í.
27Kɛ̀ Simɛii Dɑmɑɑ ɛì kou nte ò bo ndɑkɛmɛ̀ fínyĩ̀ kó dɛpɑɑ nkpɛ́í. Kɛ̀ Sɑbudi nte ò bo ndɑkɛmɛ̀ mɛnɑɑ̀ mbɛ̀ kùɔ̀tìmɛ̀ nɛ̀ fínyĩ̀ kó yɛbɛ mɛ kó tidieti kpɛ́í.
28Kɛ̀ Bɑɑdi-Anɑnni Bɛti-Kedɛɛdi ɛì kou te ò bo ndɑkɛmɛ̀ odìfíè kó dɛtie nnɛ̀ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ sikomɔ́ɔ̀ kɛ̀ dɛ̀ yìɛ̀ Mɛditedɑndee kó kubiriku dɛ kpɛ́í. Kɛ̀ Yoɑsi te ò bo ndɑkɛmɛ̀ mɛkùɔ̀ nkó tidieti kpɛ́í.
29Kɛ̀ Sitɑdɑyii Sɑdonni ɛì kou ndɑkɛ bɛ̀ɛ̀ cɛ̃mmù inɑ̀ɑ̀kɛ Sɑdonni bɛ kpɛ́í. Kɛ̀ Adidɑyii birɛ Sɑfɑti nte ò bo ndɑkɛmɛ̀ iwũɔ̃ cɛ̃mbɛ bɛ̀ɛ̀ bo kubiriku bíɛ́kɛ̀ bɛ kpɛ́í.
30Kɛ̀ Isimɑyɛɛribɛ botí kou Obidi nte ò bo ndɑkɛmɛ̀ yòyóbɛ̀ kpɛ́í. Kɛ̀ Yediɑ Mɛdonɔti ɛì kou nte ò bo ndɑkɛmɛ̀ sɑ̃mɑrímúbɛ̀ kpɛ́í.
31Kɛ̀ Yɑsisi Akiditi ɛì kou nte ò bo ndɑkɛmɛ̀ ipe nɛ̀ sibɔɔ́ dɛ kpɛ́í. Bɛmbɛ kó dimɑ̀ɑ̀ do tú bɛ̀ɛ̀ dɑ̀kɛ bɛ̀mbɛ okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti kpɛrɛ kpɛ́í.
32Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ Dɑfiti yɔ̃ tɑ̃ũ̀, onìtì mɛciì mpìɛ́kɛ́ wè mɛsɑ̀ɑ̀ nkòò yɛ̃́ mɛciì, kòò ntú wèè duɔ̀ nhokpɑ̀ɑ̀tì itié. Kɛ̀ Yeyɛɛdi Akimɔnniibɛ botí kou mɔù kó dɛbirɛ te ò bo nduɔ́mmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì bí itié.
33Kɛ̀ Aitofɛɛdi ntú wèè múnkɛ duɔ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì itié, nkɛ Usɑii Adikiti ɛì kou ntú okpɑ̀ɑ̀tì nɛ́po.
34Aitofɛɛdi kó difɔ̃nkúò, kɛ̀ Bennɑyɑ birɛ Yoyɑdɑɑ bɛ̀ cɔutɛ́ wenwe nɛ̀ Abiɑtɑɑ. Kɛ̀ Soɑbu weè ntú wèè bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɔbɛ.