Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ntɛ bɛ̀ɛ̀ do kɔ̀tɛ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Dɑfiti kɛ sɔ̃́ nhò bo Sikidɑ kɛ sɔri Kiisi birɛ Sɑuri kpɛ́í, dɛ yɛmbɛ̀ do tú yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ mbɛ, bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ, bɛɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ ò teennɛ̀ mudoò.
2Kɛ nɔ nkɛ tɑ̃ũ kucɑ̃̀nku nɛ̀ kuyoú, kɛ si dokùnɛ̀ dɛtɑ̃́ntɛ́ndìtìrɛ̀. Bɛnsɑmɛɛ nɑɑ̀mùnkù kou Sɑuri tebìí nsi, sìì yètɛ̀ tu yiɛ:
3Kibeɑ ɛì kou Simɑɑ bí, Soɑsi nɛ̀ o tebitɛ Ayesɛɛ wèè do ni bɛ kó kunɑɑ̀mùnkù nɛ̀ Asimɑfɛti bí Yesiɛdi nɛ̀ Pedɛti nɛ̀ Anɑtɔti ɛì kɔbɛ Bedɑkɑɑ nɛ̀ Yeuu.
4Isimɑyɑɑ Kɑbɑɔ̃ɔ̃ ɛì kou, ohɑ̃ɑ̃pɔ̀nkperì weè do ni bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti,
5nɛ̀ Kededɑɑ ɛì kɔbɛ Sedemii nɛ̀ Yɑyɛɛdi nɛ̀ Yoɑnnɑ nɛ̀ Yosɑbɑdi,
6nɛ̀ Adufu ɛì kɔbɛ Edusɑii nɛ̀ Yedimɔti nɛ̀ Beɑdiɑ nɛ̀ Semmɑdiɑ nɛ̀ Sefɑtiɑ,
7nɛ̀ Kodɑ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ Ɛdikɑnɑɑ nɛ̀ Isiɑ nɛ̀ Asɑdɛɛdi nɛ̀ Yoesɛɛ nɛ̀ Yɑsobeɑmmu
8nɛ̀ Kedɔɔ ɛì kɔbɛ Sedoɑmmu bí Yoedɑ nɛ̀ Sebɑdiɑ.
9Bɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Kɑdi kó kuwuɔ nkɔbɛɛ tũnnɔɔ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Dɑfiti ò sɔ̀ri dɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ. Yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ do mbɛ bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ bɑ́ wè kòò nɔ nkɛ kɛ́í kudɔpìkù, kɛ nɔ nkɛ tɑ̃ũ yɛkpɑ̃ɑ̃̀ nkɛ mɔkɛ yɛcìrícìrɛ̀ kó yɛkɔ̃m̀bɔ̀ kɛ cɑ̃ɑ̃́ nsiweí cɑ̃ɑ̃mɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
10Bɛ̀ do bo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ òmɑ́ɑ̀ ndi, Esɛɛ weè do tú oketiwè kɛ̀ Abudiɑsi ntú odɛ́ríwè, kɛ̀ Ediɑbu ntú otɑ̃ɑ̃́nwè,
11kɛ̀ Mɑsemmɑnɑ ntú onɑɑnwè kɛ̀ Sedemii ntú onummuwè,
12kɛ̀ Atɑii ntú okuɔ́nwè kɛ̀ Ediyɛɛri ntú oyiénwè,
13kɛ̀ Yoɑnɑ ntú oniínwè, kɛ̀ Edisɑbɑdi ntú owɛínwè,
14kɛ̀ Immɛyɑu ntú opíínwè, kɛ̀ Mɑkemɑnɑii ntú tɛpíítɛ̀ nɛ̀ oketiwè.
15Kɑdi kó kuwuɔ nkɔbɛ mɑbɛ̀ do mbɛ, bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ yɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀rɛ̀ bɛ miɛkɛ, wèè tu osɑ́m̀pɔ́ù kòo wɛ̃rímú mmɑ̀nnɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100) kɔ̃mu, kòo diɛwè kɔ̃mu mɑ̀nnɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ (1000) kɔ̃mu.
16Bɛɛ̀ do sèńtɛ́ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ dibenni kóo tɑ̃̀nkù ketiwè miɛkɛ, kɛ sɔ̃́ mɛniɛ mpíɛ kɛ yɛ̀nnɛ̀ yɛkonnɛ́bìɛ̀ kɛ́bɛti bɛ̀ɛ̀ mɑɑ́ ku tɑkɛ́ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ nɛ̀ di tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
17Bɛnsɑmɛɛ kó kuwuɔ nkɔbɛ mɑbɛ̀ nɛ̀ Sudɑɑ kó kuwuɔ nkɔbɛ mɑbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́sɔ̃́nkɛ́ Dɑfiti ò sɔ̀ri dɛ̀.
18Kɛ̀ Dɑfitii ítɛ́ní kɛ́ bɛ̀ co kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kɛ̀ di kɔ̀tɛní m borɛ̀ nɛ̀ kunɑɑtí nku kɛ bo n teennɛ̀ n yóó yiémmu kɛ̀ ti yɛ̀mmɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́, kɛ̀ di mɛ nkɔ̀tɛní kɛ bo n soutɛ́mu kɛ́ n fítɛ́nɛ̀ n dootitɔbɛ̀, m mɛ nyí cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mùmɑmù, ti Yiɛ̀ nKuyie nti yɛmbɛ̀ do tũ nkù ti wúómmu kɛ bo ti pútɛ́.

19Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ ntɑ Amɑsɑii wèè do ni bɛnìtìbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti kòò bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti dɑ wɛ̃nnɛ̀mu. Fɔ̃́ nDɑfiti Sɛsee birɛ ti dɑ kómmúmu kunɑɑtí ndɑ bonɛ̀ kɛ́mbonɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑ teénnɛ̀. A kóo teèntì tu ti Yiɛ̀ nKuyie nku. Kɛ̀ Dɑfitii yie nkɛ́ bɛ̀ cɔutɛ́, kɛ̀ bɛ̀ nwɛ̃ńnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ yɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀rɛ̀.
20Mɛm̀mɛ kɛ̀ Mɑnɑnsee kó kuwuɔ nkɔbɛɛ kɔtɛ Dɑfiti borɛ̀ kɛ sɔ̃́ nhò kɔ̀tɛ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ dokù ndɛ̀ Sɑuri kɛ bo bɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀. Ò mɛ nyí mbɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ yɛ̃́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ do nɑ̀kɛ́mɛ̀ bɛ mɑ́ɑ̀ kóò bɛ̀ti kɛ dɔ̀ ò yɑ̀ɑ̀ bo kóntɛ́ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ o yiɛ̀ nSɑuri kɛ́ bɛ̀ kùɔ.
21Mɛm̀mɛ Dɑfiti ìtɛ́mɛ̀ kɛ́nwɛ̃ti Sikidɑɑ kɛ̀ Mɑnɑnsee kó kuwuɔ nkɔbɛ bɛmbɛ nhò nɛínɛ̀. Bɛɛ̀ yètɛ̀ tu: Adinɑɑ nɛ̀ Yosɑbɑdi nɛ̀ Yediyɑyɛɛri nɛ̀ Mikɑyɛɛdi, nɛ̀ Yosɑbɑdi, nɛ̀ Ediu nɛ̀ Sidetɑii. Bɛ̀ do tú bɛ̀ɛ̀ ni bɛ̀mbɛ Mɑnɑnsee kó kuwuɔ nkɔbɛ bɑ́ wè tɛkɔupíítɛ̀ (1000).
22Kɛ̀ bɛ̀ nteénnɛ̀ Dɑfiti kɛ bɑkɛ́ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do túmɛ̀ bɛmɔu bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ mbɛ, kòo bɛ̀ bɑɑ́ mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀.
23Bɑ́ dìì yiè kɛ̀ Dɑfitii mpiɛti bɛteèmbɛ̀ kòo kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì dɛ̀úkú kɛ kpeńnì.
24Ntɛ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do bɑ̀ɑ́tí kɛ́sɔ̃́nkɛ́ Dɑfiti Ebunɔɔ kɛ bo ò cɛ̃́ĩ nSɑuri kpɑ̀tì ti Yiɛ̀ nKuyie ndo yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀.
25Sudɑɑ kó kuwuɔ mmiɛkɛ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do tɔ tidɔpììtì nɛ̀ yɛkpɑ̃ɑ̃̀ bɛ̀ do bo sikɔupísìkuɔ̀ nɛ̀ sikɔusìni ndi (6800).
26Simmɛɔ̃ɔ̃ kó kuwuɔ mmiɛkɛ kɛ̀ bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ ḿbo sikɔupísìyiekɛ̀ nɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (7100).
27Defii kó kuwuɔ mmiɛkɛ kɛ̀ sinitidɑbíí ḿbo sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ (4600),
28kɛ́yíɛ́nɛ̀ Yoyɑdɑ wèè do bɑkɛ́ Anɔɔ yɑɑ̀bí nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔusìyiekɛ̀ (3700),
29nɛ̀ odɑpɑ̀ɑ̀ nSɑdɔki okpɑ̀rìnuɔnti nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótíbɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
30Bɛnsɑmɛɛ kó kuwuɔ nkɔbɛ Sɑuri tebìí sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000) siì do wɛ̃nnɛ́ kɛ yɛ̃́ bɛsṹkùbɛ̀ bɛ miɛkɛ do kpɑɑ́ tũmmɛ̀ Sɑuri fɔ̃nkúò ndi.
31Efɑdɑimmu kó kuwuɔ mmiɛkɛ bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ bɛ̀ɛ̀ yètɛ̀ do feí bɛ nɑɑ̀mùntì miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìni (20800).
32Kɛ̀ Mɑnɑnsee wuɔ nkó dikéè miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ sikɔùpísìni (18000) kɛ̀ bɛ̀ bo kɔtɛ kɛ́pĩɛ̃kɛ́ Dɑfiti tumɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì.
33Isɑkɑɑ kó kuwuɔ mmiɛkɛ kɛ̀ bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ ḿbo sikɔusìdɛ́ (200) kɛ́mbɑkɛ́ bɛ tebìí bɛ̀ do tú bɛ̀ɛ̀ yɛ̃ bɛ̀mbɛ Isidɑyɛɛribɛ dò nkɛ́dɔɔ̀ tì nɛ̀ bɛ̀ dò nkɛ́ tì dɔ̀ɔ̀ dìì mɔ̀nnì.
34Sɑbunɔɔ kó kuwuɔ mmiɛkɛ kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ ḿbo sikɔupípísìnùmmù (50000) kɛ yɛ̃́ mudoò, kɛ wɑ̃kɛ́ mudoò kpɛ́í nkɛ mɔkɛ tikpɑ̀rìnɛntì timɔu kɛ dokùnɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu.
35Nɛfutɑdii kó kunɑɑ̀mùnkù miɛkɛ kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótíbɛ̀ ḿbo tɛkɔupíítɛ̀ (1000) nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔupísìyiekɛ̀ (37000) kɛ bɑ́ɑ́tí tidɔpììtì nɛ̀ yɛkpɑ̃ɑ̃̀.
36Dɑnni kó kuwuɔ mmiɛkɛ kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ wɑ̃kɛ́ mudoò kpɛ́í, kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìni nɛ̀ sikɔùsìkuɔ̀ (28600).

37Asɛɛ kó kuwuɔ mmiɛkɛ kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ ḿbo sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ (40000) bɛ̀ɛ̀ nɔ mmudoò kɛ wɑ̃kɛ́ mudoò kpɛ́í
38nɛ̀ iwuɔ ntɛì ìì bo kukó nSuditɛ̃ɛ̃ yɑ́ɑ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ Dubɛnni kɔbɛ nɛ̀ Kɑdi kɔku nɛ̀ Mɑnɑnsee kɔku dikéè tɛrì, kɛ̀ bɛ̀ ḿbo tɛkɔupíkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ (120000) kɛ mɔkɛ tikpɑ̀rìnɛntì timɔu.
39Bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ ti mɛ̀ nnɑ̀kɛ́ bɛ̀ɛ̀ kpɛ́í bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ do wɑ̃kɛ́ bɛ̀mbɛ mudoò kpɛ́í nkɛ́dɔ́ɔ́tɛ́ nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛmɑ́ɑ̀ kɛ́kɔtɛ Ebunɔɔ kɛ́pĩ́ nDɑfiti tikpɑ̀tì. Bɛsɔmbɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́ ntikpɑ̀tì Dɑfiti.
40Kɛ̀ bɛ̀ nkɛ́ bo kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ wɛ̃nnɛ̀ Dɑfiti kɛ yo nkɛ yɔ̃̀. Bɛ̀ tebìí siì do bɛ̀ bèńnɛ́ mudiì.
41Kɛ̀ bɛ̀ pɛɛtitɔbɛ̀ɛ bɛ̀ yìɛ́ tidiitì, kɛ́túótɛ́ Isɑkɑɑ kó kutempɛ̃ nɛ̀ Sɑbunɔɔ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Nɛfutɑdii kɔku. Kɛ̀ bɛ̀ ntoummu sɑ̃mmɑrímú nɛ̀ yòyóbɛ̀ nɛ̀ yɛsɑ̃mmɑrínnɑrɛ̀ nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ, tidiitì tibotí tibotí, muyuo nnɛ̀ yɛkɑ̀tìndɑ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ yɛ̀ fìkíè kó yɛbɛ nɛ̀ fínyĩ̀ kó yɛbɛ kperɛ̀ nɛ̀ mɛnɑɑ̀ nnɛ̀ mɛkùɔ̀ nnɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ ipe pɛ́u. Dɛ̀ do tú dibɑnni diɛrì ndi Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kpɛ́í.