Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ dibɔɔ̀ ndɔ́ kɛ́dɔɔ̀ Isidɑyɛɛribɛ mɛyɛi, kɛ́nɑmpɛ Dɑfiti yɛ̀mmɛ̀ kòo bo kɑɑ nyIsidɑyɛɛribɛ.
2Kɛ̀ Dɑfitii nɑ́kɛ́ Soɑbu nɛ̀ o tũ̀mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́kɑɑ nyIsidɑyɛɛribɛ kɛ́túótɛ́ Bɛɛrisebɑɑ ɛì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Dɑnni kpɛri. Kɛ̀ di dèè di n nɑ́kɛ́ kɛ̀ nní nyɛ̃́ bɛ̀ mɑ̀mɛ̀.
3Kòo ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N dɔ́mu ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ ku nìtìbɛ̀ɛ sṹṹ nkɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ miɛ nkucɛ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100). N yiɛ̀ nhokpɑ̀ɑ̀tì, bɛmɔu bɛ̀ í tú ɑ kó bɛtɔ̃mbɑ̀ɑ̀? Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ dɔ́ kɛ́ bɛ̀ kɑ̀ɑ? Bɑ nte kɑ̀ɑ dɔ́ kɛ́tɑnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ mɛyɛi mmiɛkɛ?
4Kòo kpɑ̀ɑ̀tì bɑɑ mpĩ́ nho bɛ́i ntì, kɛ̀ Soɑbuu ítɛ́ kɛ́ce nyIsidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ kɛmɔu, kɛ́wɛ̃tɛní Sedisɑdɛmmu,
5kɛ́nɑ́kɛ́ Dɑfiti ò kɑ̀ɑ mbɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mɑ̀mɛ̀. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔu mbo tɛkɔupíkɔ̀ùpíítɛ̀ nɛ̀ tɛkɔupíkɔ̀ùtɛ̀ (1100000). Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ mbo sikɔupíkɔ̀ùsìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔupípísìyiekɛ̀ (470000).
6Soɑbu í nkɑ̀ɑnnɛ̀ Defii kó kuwuɔ nkɔbɛ, nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɔku kɔbɛ kɛ yɛ̃́ ò do wúómmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì bɛ́i ndìì nùù isɔkɛ nyi.
7Mɛm̀mɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ yonkɛ Kuyie nkɛ̀ kùu potɛ́ Isidɑyɛɛribɛ.
8Kɛ̀ Dɑfitii kù kuɔ́nnɛ̀ kɛ dɔ̀: N cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀ mmɛ m bɑntɛ́mu n dɔ̀ɔ̀mɛ̀ tiyɛìntì nti, n cĩ́ɛ̃́ ndɛ kó mɛcɑɑ̀rìmɛ̀.
9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò wèè do bonɛ̀ Dɑfiti kɛ dɔ̀:
10Kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Dɑfiti kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú nh ò duɔ́ ntiyɛ̃ĩti nti tìtɑ̃ɑ̃ti kɛ́ tú wèe tɑ̃ɑ̃tɛ́ ò dɔ́ kù, kɛ̀ n kù nhò potɛ́.
11Kɛ̀ Kɑdii kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Dɑfiti kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu:
12Kɑ̀ɑ dɔ́ dikònnì diì bo tɑnnímɛ̀ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, ɑ́ tɑ̃ɑ̃tɛ́, kɑ̀ɑ mɛ ndɔ́ di dootitɔbɛ̀ bɛɛ̀ bo di nɑmɛ̀ kɛ́ ndi kɔù kɛ dɔ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti ɑ́ tɑ̃ɑ̃tɛ́, kɑ̀ɑ mɛ ndɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie mbo di potɛ́mɛ̀ mmɛ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nkɔ̃ dihɛì, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnìi duɔ́nní mutenkṹṹ nyIsidɑyɛɛribɛ tempɛ̃ nkumɔu miɛkɛ, ɑ́ tɑ̃ɑ̃tɛ́. Totí ɑ yɛ̀mmɛ̀ kɛ́ n nɑ́kɛ́ n yóó nɑ́kɛ́ tì wèè n tɔ̃nní.
13Kɛ̀ Dɑfitii tɛ̃́nnɛ́ Kɑdi kɛ dɔ̀: N yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀ mmɛ, kɛ̀ ti do ti Yiɛ̀ nKuyie nnɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ dɛ̀ ntɔ̃ũmu, kɛ yɛ̃́ kù sémmɛ̀ dɛumɛ̀. N yí dɔ́ kɛ́do n nititɔù nɔu miɛkɛ.
14Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔnní mutenkṹṹ nyIsidɑyɛɛribɛ. Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ kú sikɔupípísìyiekɛ̀ (70000).
15Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃ nku tɔ̃nnì mɑrì kɛ̀ dì bo pɔntɛ Sedisɑdɛmmu. Ti Yiɛ̀ nKuyie nyɑ̀ dìì mɔ̀nnì ku tɔ̃nnì kɔ̀ùmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ mɛsémmɛ̀ɛ kù pĩ, nkɛ̀ kù dɔ̀: Dɛ̀ sɑ̀nnɛ̀mu mɛmmɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ potɛ́. Kɛ sɔ̃́ ndì berínɛ̀ Sebusiibɛ botí kou mɔù bɛ̀ tu wè Odinɑnni o kó kuyiɛ́ borɛ̀.
16Kɛ̀ Dɑfitii wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnì ɛ̀intɛmɛ̀ kɛ pikú mɛsebii nkɛ wetí Sedisɑdɛmmu. Kɛ sɔ̃́ Dɑfiti nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ bɛ̀ dɑ̀ɑ́tí tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì kɛ bo bɛnkɛ bɛ yɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ́do kɛ́nínkóo kɛtenkɛ̀.
17Kɛ̀ Dɑfitii kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: Míì duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ kɑ̀ɑ mbɛnìtìbɛ̀, míì cɑ̀ɑ̀rɛ̀, míì dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ í wenni, bɛnìtìbɛ̀ í cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mùmɑmù! N Yiɛ̀ nKuyie nkùù n te potɛ́ mí nwe nɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, bɑ́ɑ́ potɛ́ kuyɛ̃ĩku mɑkù ɑ nìtìbɛ̀.
18Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnìi nɑ́kɛ́ Kɑdi kɛ dɔ̀: Nɑ́kɛ́ Dɑfiti kòo dekɛ Yebusiibɛ botí kou Odinɑnni yiɛ́ borɛ̀ kɛ́ m mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì.

19Kɛ̀ Dɑfitii tũnnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ tì Kɑdi kòò tì nhò nɑ̀kɛ́.
20Kɛ̀ Odinɑnni mpuotì o diitì bɛ̀ tu tì bèdéè kɛ́wɛ̃ɛ̃tɛ kɛ́yɑ̀ní Kuyie ntɔ̃nnì, kòo dɑpùmbí ìnɑ̀ɑ̀ ìì do ò bonɛ̀, kɛ̀ ìì sɔri.
21Dɑfiti duunní dìì mɔ̀nnì Odinɑnni borɛ̀, kɛ̀ Odinɑnnii wéntɛ́ kóò yɑ̀ kɛ́yɛ̀nní o yiɛ́ miɛkɛ kɛ́nínkú Dɑfiti ììkɛ̀ kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛtenkɛ̀.
22Kɛ̀ Dɑfitii nɑ́kɛ́ Odinɑnni kɛ dɔ̀: N dɔ́ ɑ́ n duɔ́ ɑ yiɛ́ nku kɛ̀ m mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í, ɑ́ kù nni nfítɛ́nɛ̀ kudonku dò nkɛ́mmɑ̀mɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mpotɛ́ kùù yɛ̃ĩku Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ kùu deè.
23Kɛ̀ Odinɑnnii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N yiɛ̀ nhokpɑ̀ɑ̀tì túótɛ́ ku kɛ́dɔɔ̀nɛ̀ ɑ dɔ́mɛ̀. Ntɛ inɑ̀ɑ̀kɛ n yì ndɑ duɔ́mmu nɛ̀ tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀ kó idɛí kɑ̀ɑ bo féútɛ́ inɑ̀ɑ̀kɛ kɛ́tuɔnnɛ̀, kɛ dɑ duɔ́nnɛ̀ bèdéè kɑ̀ɑ bo kù pɑ̃, n dɛ̀ ndɑ duɔ́mmu dɛmɔu.
24Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ Odinɑnni kɛ dɔ̀: Bìtì n dɔ́ kɛ́ kù dontɛ́mu kudonku dò nkɛ́mmɑ̀mɛ̀, n yí dɔ́ kɛ́pɑ̃ n Yiɛ̀ nKuyie dɛ̀ɛ̀ tu ɑ kpɛrɛ, dɛ̀mɑrɛ̀ n yí fɛ̃̀ṹtɛ́ dɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
25Mɛm̀mɛ kɛ̀ Dɑfitii dontɛ́ kuyiɛ́ nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ, mɛsɔɔ mmɛdítíbii nsikɔusìkuɔ̀ (600),
26kɛ́mɑɑ́ dɛborɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì, kɛ́kuɔ iwũɔ̃ nkɛ́tuɔ nkɛ́fíénɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kpɛyi, kɛ́yú ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kùu yie nkɛ́cṹũnní muhɑ̃ɑ̃́ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ kɛ́ mùu cɔ́útɛ́ ò fèútɛ́ ìì wũɔ̃.
27Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ ku tɔ̃nnì kɛ̀ dìì nɔnnɛ disiè.
28Dɑfiti yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò tɛ̃̀ńnɛ́mɛ̀ ò kù mɔɔ tì Sebusiibɛ botí kou Odinɑnni yiɛ́ miɛkɛ, kɛ́ ndɛ̀ nkù feu iwũɔ̃.
29Mɔyiisi do dɔ̀ɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntou dì dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ nɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì, kɛ̀ dɛ̀ bomu Kɑbɑɔ̃ɔ̃ ɛì kó ditɔ̀nnì borɛ̀.
30Dɑfiti mɛ nyí ndɑ̀ɑ́tí kɛ bo kɛ̀ kɔ̀tɛ kɛ́bɑ́ntɛ̀ Kuyie, ò do depɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnì tɔ dìì siè ndi.