Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ntɛ Sɑkɔbu bɛ̀ do yu wè kɛ tú Isidɑyɛɛri o bí yètɛ̀: Dubɛnni nɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Defi nɛ̀ Sudɑɑ nɛ̀ Isɑkɑɑ nɛ̀ Sɑbunɔɔ,
2nɛ̀ Dɑnni nɛ̀ Sosɛfu nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ nɛ̀ Nɛfutɑdii nɛ̀ Kɑti nɛ̀ Asɛɛ.
3Kɛ̀ Sudɑɑ puokɛ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ ɛì kóo sɑpɑ̀ɑ̀ Suɑɑ, kòo ò pɛitɛ́ initidɑbí ìtɑ̃ɑ̃ti: Ɛɛ nɛ̀ Onɑnni nɛ̀ Sedɑ. Ɛdi weè do tú Mpo, kɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀ kɛ̀ kùu ò kùɔ.
4Kɛ̀ dɛ̀ mboní kɛ̀ Sudɑɑ kóo dɑpɑ̀ɑ̀ mpokù Tɑmɑɑ ò pɛitɛ́ initidɑbí tɛì ìdɛ́ì, kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ yu kɛ tú Pedɛsi nɛ̀ Sedɑ. O bí imɔu kɛ̀ ìi wɛ̃nnɛ́ kɛ́mbo initidɑbí ìnùmmù.
5Kɛ̀ Pedɛsi kó ibí ntú Ɛtisidonni nɛ̀ Amudi.
6Kɛ̀ Sedɑɑ pɛitɛ́ Simudi nɛ̀ Etɑnni nɛ̀ Emɑnni nɛ̀ Kɑdikɔɔdi nɛ̀ Dɑdɑ kɛ̀ bɛ̀ mbo initidɑbí ìnùmmù.
7Kɛ̀ Kɑdimii pɛitɛ́ Akɑɑ weè do te kɛ̀ Kuyie mmiɛkɛɛ do Isidɑyɛɛribɛ, kɛ yɛ̃́ ò do sɔnnɛmɛ̀ Kuyie nyɛ̃ mbɛ̀ bɑ́ɑ́ túótɛ́ dɛ̀ kɛ́tiekɛ.
8Kɛ̀ Etɑnnii pɛitɛ́ Asɑdiɑ,
9kɛ̀ Ɛtisidonnii pɛitɛ́ Yedɑmɛyɛɛdi nɛ̀ Dɑmmu nɛ̀ Kɑdɛbu, kòo yètìrì tɛrì ntú Kedubɑii.
10Kɛ̀ Dɑmmuu pɛitɛ́ Amminnɑdɑbu kɛ̀ Amminnɑdɑbuu pɛitɛ́ Nɑsɔ̃ɔ̃ weè do tú Sudɑɑ nɑɑ̀mùnkù kóo kótì.
11Kɛ̀ Nɑsɔ̃ɔ̃ pɛitɛ́ Sɑdimɑ kɛ̀ Sɑdimɑɑ pɛitɛ́ Boɑsi,
12kɛ̀ Boɑsii pɛitɛ́ Obɛdi, kɛ̀ Obɛdii pɛitɛ́ Sɛsee,
13kɛ̀ Sɛsee pɛitɛ́ ibí ìyiekɛ̀. Kòo kóo po ntú Ediɑbu kòo nɑntɛ Abinnɑdɑbu kɛ̀ Aminnɑdɑbuu nɑntɛ Simmeɑ,
14kɛ̀ Sɑmɑɑ nɑntɛ Nɛtɑnnɛyɛɛdi, kɛ̀ Nɛtɑnnɛyɛɛdii nɑntɛ Dɑdɑii.
15Kòò mɛ ntó nɑntɛ Osɛmmu, kòo nɑntɛ Dɑfiti,
16kɛ̀ bɛ tɑ̃bɛ̀ ntú Seduyɑ nɛ̀ Abikɑyɛɛdi, kɛ̀ Seduyɑɑ pɛitɛ́ Abikɑii nɛ̀ Soɑbu nɛ̀ Asɑyɛɛdi kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti.
17Kɛ̀ Abikɑyɛɛdii pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Amɑsɑ o cicɛ do tú Yetɛɛ Isimɑyɛɛri wuɔ kou.
18Kɛ̀ Ɛsidonni birɛ Kɑdɛbu pokù Asubɑ pɛitɛ́ ibí ìnɑ̀ɑ̀ kɛ̀ dɛnitipobirɛ yètìrì ntú Yediyoti nɛ̀ initidɑbí ìtɑ̃ɑ̃ti Yesɛɛ nɛ̀ Sobɑbu nɛ̀ Adidonni.

19Asubɑ ku dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Kɑdɛbuu puokɛ Efɑdɑti kɛ̀ Efɑdɑtii pɛitɛ́ Uuri.
20Kɛ̀ Uuri pɛitɛ́ Udi kɛ̀ Udii pɛitɛ́ Besɑdɛdi.
21Ɛtisidonni mɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì yɛbie nsipísìkuɔ̀, kɛ́puokɛ Kɑdɑɑdi cicɛ Mɑkidi kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nkòo ò pɛitɛ́ Sekubu.
22Kɛ̀ Sekubuu pɛitɛ́ Yɑii weè do tiekɛ yɛhɛkɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti Kɑdɑɑdi tempɛ̃ mmiɛkɛ.
23Kesuu ɛì nɛ̀ Adɑmu ɛì kɛ̀ yɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ɛ fietɛ Yɑii kɛ́tiekɛ yɛhɛkɛ̀ nɛ̀ Kenɑti ɛidiɛ̀, nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ yɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀ yɛmɔu kɛ̀ yɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛhɛkɛ̀ sipísìkuɔ̀. Bɛ̀ɛ̀ do bo yɛ miɛkɛ bɛmɔu bɛ̀ do tú Kɑdɑɑdi cicɛ Mɑkiidì yɑɑ̀bí nyi.
24Ɛtisidonni weè do po Abiyɑ kɛ́kú kɛ̀ Kɑdɛbuu duɔ́nɛ̀ o pokù tɔù Efɑdɑtɑ kòo ò pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Asuu, weè do ketɛ́ Tekoɑ ɛì.
25Kɛ̀ Ɛtisidonni kóo po Yedɑmɛyɛɛdi piɛ́ ibí pɛ́u kɛ̀ Dɑmmu ntú o kóo po kɛ́nɑntɛ Bunɑ, kɛ̀ Bunɑ nɑntɛ Odɛni, kɛ̀ Odɛnii nɑntɛ Osemmu, kɛ̀ Osemmuu nɑntɛ Aiyɑ.
26Kɛ̀ Yedɑmɛyɛɛdi puokɛ onitipòkù tɔù Atɑdɑ kòo ò pɛitɛ́ Onɑmmu.
27Kɛ̀ Yedɑmɛyɛɛdi kóo po pɛitɛ́ Mɑsɑsi nɛ̀ Yɑminni nɛ̀ Ekɛɛ.
28Kɛ̀ Onɑmmuu pɛitɛ́ Sɑmmɑii nɛ̀ Yɑdɑ. Kɛ̀ Sɑmmɑii pɛitɛ́ Nɑdɑbu nɛ̀ Abisuu.
29Kɛ̀ Abisuu puokɛ Abiyɑii kòo ò pɛitɛ́ Abɑnni nɛ̀ Mɔdidi.
30Kɛ̀ Nɑdɑbuu pɛitɛ́ Sedɛdi nɛ̀ Apɑyimmu, kɛ̀ Sedɛdii kú bɑ́ ò í mɔ̀ɔ̀tɛ dɛbirɛ.
31Kɛ̀ Apɑyimmuu pɛitɛ́ Iseii, kɛ̀ Iseii pɛitɛ́ Sesɑ̃ɑ̃, kɛ̀ Sesɑ̃ɑ̃ pɛitɛ́ Adɑii.
32Kɛ̀ Sɑmmɑii nɑntɛ̀ Yɑdɑ pɛitɛ́ Yetɛɛ nɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃, kɛ̀ Yetɛɛ kú bɑ́ ò í mɔ̀ɔ̀tɛ dɛbirɛ.
33Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ pɛitɛ́ Pedɛti nɛ̀ Sɑsɑ. Yedɑmɛyɛɛdi yɑɑ̀bí nyi mɛmmɛ.
34Sesɑ̃ɑ̃ í mpɛitɛ́ initidɑbí, kɛ́pɛitɛ́ initipobí mɑ́ɑ̀, kɛ́mmɔkɛ o tɔ̃ntì Esibiti ɛì kou mɔù kɛ̀ bɛ̀ ò yu kɛ tú Yɑdɑ,
35kòo ò duɔ́ nho kóo sɑpɑ̀ɑ̀ mmɔù kòo ò puokɛ kòo pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Atɑii.
36Kɛ̀ Atɑii pɛitɛ́ Nɑtɑ̃ɑ̃, kɛ̀ Nɑtɑ̃ɑ̃ pɛitɛ́ Sɑbɑdi.

37Kɛ̀ Sɑbɑdi pɛitɛ́ Efudɑdi, kɛ̀ Efudɑdii pɛitɛ́ Obɛdi.
38Kɛ̀ Obɛdii pɛitɛ́ Yeu, kɛ̀ Yeuu pɛitɛ́ Asɑdiɑ.
39Kɛ̀ Asɑdiɑ pɛitɛ́ Edɛsi, kɛ̀ Edɛsii pɛitɛ́ Edɑsɑɑ.
40Kɛ̀ Edɑsɑɑ pɛitɛ́ Sisimɑii, kɛ̀ Sisimɑii pɛitɛ́ Sɑdummu.
41Kɛ̀ Sɑdummuu pɛitɛ́ Yekɑmmiɑ, kɛ̀ Yekɑmmiɑ pɛitɛ́ Edisɑmɑɑ.
42Kɛ̀ Kɑdɛbuu pɛitɛ́ o kóo po Mɛsɑ kòo nɑntɛ Yedɑmɛyɛɛdi, kɛ̀ Mɛsɑɑ pɛitɛ́ Sifi nɛ̀ Mɑdesɑ, kɛ̀ Mɑdesɑɑ pɛitɛ́ Ebunɔɔ.
43Kɛ̀ Ebunɔɔ pɛitɛ́ Kodɑɑ nɛ̀ Tɑpuɑ nɛ̀ Dekɛmmu nɛ̀ Semɑ.
44Kɛ̀ Semɑɑ pɛitɛ́ Dɑɑmmu, kɛ̀ Dɑɑmmuu pɛitɛ́ Yodikoɑmmu, kɛ̀ Dekɛmmuu pɛitɛ́ Sɑmmɑii.
45Kɛ̀ Sɑmmɑii pɛitɛ́ Mɑɔ̃ɔ̃, kɛ̀ Mɑɔ̃ɔ̃ pɛitɛ́ Bɛti-Sudi.
46Kɛ̀ Kɑdɛbuu puokɛ onitipòkù tɔù kɛ̀ bɛ̀ ò yu kɛ tú Efɑɑ, kòo ò pɛitɛ́ Anɑɑ nɛ̀ Mɔsɑ nɛ̀ Kɑsɛsi. Kɛ̀ Adɑɑ pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Kɑsɛsi.
47Kɛ̀ Yɑdɑii pɛitɛ́ Dekɛmmu nɛ̀ Yotɑmmu nɛ̀ Kesɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Pedɛti nɛ̀ Efɑɑ nɛ̀ Sɑɑfu.
48Kɛ̀ Kɑdɛbuu yíɛ́ kɛ́puokɛ onitipòkù tɔù, kòo yètìrì tu Mɑɑkɑ, kòo pɛitɛ́ Sebɛɛ nɛ̀ Tidɑnɑ.
49Kɛ̀ dɛ̀ m boní kòo yíɛ́ kɛ́pɛitɛ́ Sɑɑfu, kɛ̀ Sɑfuu pɛitɛ́ Mɑdimɑnɑ nɛ̀ Sefɑɑ, kɛ̀ Sefɑɑ pɛitɛ́ Mɑkibenɑ, kɛ̀ Mɑkibenɑɑ pɛitɛ́ Kibeɑ. Bɛ kó di fɔ̃̀nkúò kɛ̀ Kɑdɛbuu yíɛ́ kɛ́pɛitɛ́ dɛnitipobirɛ kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Akisɑɑ.
50Ntɛ Kɑdɛbu yɑɑ̀bí kó yɛyètɛ̀: O pokù Efɑdɑtɑ kóo po do tú Uuri, kòo nɑntɛ Sobɑdi, weè do ketɛ́ Kidiyɑ-Yeɑdimmu kó dihɛì, bɛ yɔ̃fũ̀ɔ̃̀ bɛ̀ do bo bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti ndi.
51Sɑdimɑ weè do ketɛ́ Bɛtideɛmmu ɛì. Kɛ̀ Adɛfuu ketɛ́ Bɛti Kedɛɛ ɛì.
52Kɛ̀ Sobɑdii ketɛ́ Kidiyɑ-Yeɑdimmu ɛì. Kɛ̀ Sobɑdi yɑɑ̀bí mbo Adowɛɛ nɛ̀ Mɛnuɔti kɔbɛ ɛì kó dikéè.
53Bɛɛ̀ kó tinɑɑ̀mùntì do tú Iditiibɛ nɛ̀ Putibɛ nɛ̀ Sumɑtiibɛ nɛ̀ Misedɑiibɛ bɛ̀ɛ̀ do bo Sodɑɑ ɛì nɛ̀ Esitɑɔdi kpɛri yɛ miɛkɛ.
54Sɑdimɑ yɑɑ̀bí do tú Bɛtideɛmmu ɛì kɔbɛ nɛ̀ Nɛtofɑɑ ɛì kɔbɛ nɛ̀ Adidoti-Bɛti-Yoɑbu ɛì kɔbɛ nɛ̀ Mɑnɑɑti ɛì kɔbɛ kó dikéè nɛ̀ Sodɑɑ ɛì kɔbɛ,

55kɛ́yíɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yɛ̃́ yɛpɑ́tɛ bɛ kó tinɑɑ̀mùntì. Bɛ̀ɛ̀ do tú Yɑbɛsi ɛì kɔbɛ bɛɛ̀ do tú Tidɑtiibɛ nɛ̀ Simɑtiibɛ nɛ̀ Sukɑtiibɛ nɛ̀ bɛ̀ tu bɛ̀ Keniibɛ Amɑti kó kuwuɔ nkɔbɛ, bɛɛ̀ piɛ́ Dekɑbiibɛ.